All posts by AGA

Prawa pracownicze w Holandii (dla pracowników migracyjnych)

Wprowadzenie

Nieznajomość prawa może szkodzić nam, pracownikom. Szczególnie narażeni na wykorzystywanie przez pracodawców w Holandii są pracownicy migracyjni. Może to być spowodowane brakiem dostępnych informacji o podstawowych prawach pracowniczych w Holandii w językach innych niż niderlandzki. Mamy nadzieję, że broszura ta pomoże to zmienić i zachęci do solidarności między pracownikami, której potrzebujemy, by bronić się przed wykorzystywaniem przez pracodawców. Zachęcamy do podzielenia się tą broszurą ze współpracownikami. Wymienione w niej prawa to oczywiście tylko podstawa. Jeśli chcemy więcej praw, musimy o nie walczyć!

Na naszej stronie są dostępne liczne tłumaczenia niniejszej broszury. Prosimy o wysyłanie brakujących tłumaczeń.

Opublikowane w 2014. Ostatnie zmiany wprowadzono w kwietniu 2020

Indeks

 • + Umowy
 • + + Podstawowe informacje
 • + + Umowy śmieciowe
 • + + Wypowiedzenie umowy
 • + + + Wynagrodzenie
 • + + + Okres wypowiedzenia
 • + + + Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • + Grafik
 • + + Czas pracy
 • + + Przerwy
 • + + Nadgodziny
 • + Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • + + Podstawowe informacje
 • + + Ubezpieczenie zdrowotne
 • + + Mobbing
 • + + Proces sprawdzenia danych
 • + Urlop
 • + + Bezpłatny urlop
 • + + Urlop rodzicielski
 • + + Urlop wypoczynkowy
 • + + Zwolnienie lekarskie
 • + Ekonomia
 • + + Wypłaty
 • + + Podatki
 • + + Płaca minimalna
 • + Organizacje pracownicze i walka o prawa
 • + + Gdzie szukać pomocy
 • + + Porady dotyczące dynamiki pracy
 • + Wnoszenie skarg

Informacje

Umowy

Podstawowe informacje

Ustna umowa pracy ma ma zasadniczo taką samą ważność jak umowa pisemna. Brak materialnych dowodów sprawia jednak, że wykazanie prawdziwości szczegółów umowy może być trudne. Zawsze zadbaj o fizyczną kopię umowy (na papierze, w mailu lub w SMS-ie)!

Osoby nieposiadające zezwolenia na pobyt (verblijfsvergunning) są uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za pracę i do odpowiedniej ochrony zdrowia i życia w czasie pracy. (Pracodawca nie może jednak legalnie zatrudnić osoby nieposiadającej zezwolenia na pobyt). Innymi słowy, każdego, kto szuka pracy w Holandii, obejmuje holenderskie prawo pracy, nawet jeśli nie zgadza się ono z jego umową.

Jeśli zostałeś zatrudniony, a nie pracujesz legalnie, to prawo łamie Twój pracodawca; jeśli Twoje prawa zostaną złamane, możesz rozpocząć procedurę prawną ubiegania się o niewypłaconą pensję. W praktyce może się to okazać trudne, ponieważ pracownikom grozi się zwolnieniem i istnieje ryzyko deportacji. Zalecamy więc udać się o pomoc do (pro deo) prawnika (nid. advocaat). Jeśli jesteś wyzyskiwany/a, zalecamy przedyskutować problem z prawnikiem lub z organizacją specjalizującą się w pomocy ofiarom handlu ludźmi i wyzysku.

Nigdy nie podpisuj żadnych dokumentów, jeśli nie są one całkowicie zrozumiałe. Poproś o kopię w języku, którym się posługujesz i zastanów się, czy potrzebujesz porady (prawnej).

Jeśli nie posiadasz kopii swojej umowy, poproś o nią przez e-mail. Jeśli nie otrzymasz umowy, napisz swoją własną i zawrzyj w niej wszystko, co ustaliłeś ze swoim pracodawcą, a następnie wyślij tę umowę do swojego pracodawcy i poproś o podpisaną kopię. Umowa nie musi być idealna ani skomplikowana. Jeśli pracodawca wciąż odmawia wydania podpisanej umowy, umowa, którą sporządziłeś, jest prawnie obowiązująca. Powiedz to swojemu pracodawcy. Jeśli twój pracodawca nie dotrzymuje umowy, idź do prawnika i pozwij swojego pracodawcę.

W przypadku sprawy sądowej, pamiętaj że wiążąca jest nie tylko umowa o pracę, ale także pisemna korespondencja z twoim pracodawcą.

Przydatne strony:

Umowy śmieciowe

W Holandii istnieje możliwość “umów na zero godzin”. Niestety, większość “umów na zero godzin” oznacza, że masz obowiązek stawić się w pracy kiedy twój szef każe. Okres wypowiedzenia to miesiąc. Nie oznacza to, że nie możesz próbować zwolnić się od razu. Sprawdź, czy robisz to legalnie, aby znać ryzyko.

Kolejny, bardzo istotny przepis: Jeśli pracownik pracuje więcej niż zapisane w jego umowie przez trzy kolejne miesiące, liczba godzin w umowie zmienia się!

Wypowiedzenie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę, przez pracodawcę lub pracownika, może nastąpić słownie, listowo, mailowo lub faksem. Problem z rozwiązywaniem umowy słownie jest oczywiście taki, że będzie to trudne do udowodnienia. Jeśli jesteś pracodawcą, zachęcamy zrobić to na piśmie. Jeśli jesteś pracownikiem, poproś pracodawcę o uzasadnienie rozwiązania umowy na piśmie.

Pracodawca zazwyczaj potrzebuje “zezwolenia na zwolnienie” (ontslagvergunning) z UWV, aby cię zwolnić (na przykład z powodów finansowych lub z powodu długotrwałej niemożności wykonywania pracy (langdurige arbeidsongeschiktheid). Twój pracodawca nie ma prawa zwolnić cię z powodu tymczasowej choroby, tymczasowej niemożności wykonywania pracy, lub ciąży, bez względu na to czy otrzymał “pozwolenie na zwolnienie” ontslagvergunning) z UWV.

Inny sposób na rozwiązanie umowy, to rozwiązanie jej przez sędziego (kantonrechter).

Twój pracodawca może także zwolnić cię natychmiastowo (op staande voet) z następujących poważnych powodów: kradzież, poważna zniewaga, oszustwo, napaść lub odmowa wykonywania pracy.

Zasada ogólna brzmi, że pracodawca musi podać powód natychmiastowego zwolnienia od razu gdy dowiaduje się o wydarzeniu, które je spowodowało. Jako pracownik, możesz sprzeciwić się natychmiastowego zwolnieniu poprzez skierowanie sprawy do sądu cywilnego (kantongerecht).

Zdarza się, że uprzednio wyraziłeś zgodę na to, by twój pracodawca przedwcześnie rozwiązał twoją umowę o pracę, i z jakiegoś powodu żałujesz swojej decyzji. Zwykle odbywa się to poprzez pisemne porozumienie (vaststellingsovereenkomst). Zawsze masz dwa tygodnie na zmianę decyzji od momentu w którym ty i twój pracodawca podpisaliście porozumienie. Jeśli twój pracodawca nie poinformował cię o okresie dwóch tygodni, możesz mieć nawet trzy tygodnie. Nie musisz podawać powodów zmiany swojej decyzji, ale musisz poinformować swojego pracodawcę o tej zmianie pisemnie (odwołując lub rozwiązując porozumienie). Twoja umowa o pracę będzie obowiązywała wtedy tak, jak dotychczas.

W przypadku umów o pracę na czas określony (bepaalde tijd) 6 miesięcy lub dłużej, pracodawca musi poinformować cię, jeśli i na jaki okres zamierza wydłużyć twoją umowę miesiąc przed końcem obowiązywania umowy. Jeśli tego nie zrobi, musi zapłacić ci odszkodowanie równe miesięcznej pensji. Jeśli nie zrobi tego na czas, odszkodowanie będzie rozliczane pro rata.

Wynagrodzenie

W przypadku odejścia z pracy nie otrzymasz wynagrodzenia. Jesteś jednak uprawniony do swojego dodatku urlopowego (około 8% twojej pensji brutto) – to, czy zostałeś zwolniony czy odszedłeś nie ma na to wpływu. Sprawdź, czy w twojej umowie nie są zawarte dodatkowe zapisy.

Okres wypowiedzenia

Twoja umowa powinna zawierać klauzulę okresu wypowiedzenia. W przypadku braku takiej klauzuli, obowiązuje cię zwyczajny miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli zwolnisz się natychmiast, możesz stracić uprawnienia do świadczeń socjalnych czy pokrycia kosztów związanych z okresem przejściowym oraz stracisz swoje 30% ruling.

Powinieneś wziąć pod uwagę, że jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc albo dłużej, prawdopodobnie mowa tu o pełnym miesiącu kalendarzowym. Oznacza to, że bez względu na to którego dnia miesiąca złożysz wypowiedzenie, będziesz musiał pracować jeszcze przynajmniej przez pełen miesiąc. Tak czy inaczej, twoja umowa powinna jasno określać, czy okres wypowiedzenia dotyczy miesiąca kalendarzowego czy 30 dni. Jeśli twoja umowa jest tymczasowa, ale będziesz wykonywał pracę po jej wygaśnięciu, umowę wznawia się na ten sam czas co poprzednio. Po trzech latach twoja umowa tymczasowa zmienia się na mocy prawa na umowę na czas nieokreślony.

Przydatne strony:

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Mimo że według prawa zawsze jesteś objęty ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia, należy zdawać sobie sprawę z następujących możliwych przypadków:

Jeśli odejdziesz z pracy, prawdopodobnie stracisz uprawnienia do świadczeń socjalnych. Wyjątek to przypadki szczególne, takie jak choroba, mobbing itd.

Jeśli zostaniesz zwolniony ze swojej własnej winy, nie przysługuje ci ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Jeśli zostałeś zwolniony z wymyślonego powodu (działanie nielegalne), rozważ wniesienie sprzeciwu.

Jeśli nie zostałeś zwolniony z własnej winy (np. w przypadku sytuacji gospodarczej) albo okres twojej umowy się kończy, jesteś uprawniony do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, jeśli spełniasz pewne kryteria. Kryteria te są następujące: musisz być zdolny do pracy oraz w ciągu ostatnich 36 tygodni, pracowałeś przez przynajmniej 26 z nich.

Możesz otrzymać do 3 miesięcy ubezpieczenia w przypadku przepracowania minimum 26 z ostatnich 36 tygodni. W przypadku przepracowania przynajmniej 4 z ostatnich 5 lat, przysługuje ci przynajmniej rok ubezpieczenia.

Grafik

Czas pracy

Jedna zmiana nie może przekraczać 12 godzin. Tydzień pracy nie może przekraczać 60 godzin. 60-godzinny tydzień pracy powinien wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem, ponieważ średnia przepracowanych godzin przez 4 tygodnie nie może wynosić więcej niż 55. Po 16 tygodniach średnia ta wynosi 48 godzin.

Przerwy

Jesteś upoważniony do obowiązkowej 30-minutowej przerwy na każde 5 i pół godziny pracy. (Musisz skorzystać z tej przerwy) Jeśli pracujesz dłużej niż 10 godzin, przerwa ta wynosi 45 minut. Można ją podzielić na trzy 15-minutowe przerwy rozłożone na 10 godzin pracy. Przerwa ta nie jest płatna.

Nadgodziny

Informacje dotyczące nadgodzin możesz znaleźć w swoim Układzie zbiorowym pracy, w swojej umowie lub w regulaminie miejsca pracy. Ponadto, przymusowe nadgodziny są nielegalne. Powinieneś pracować tylko przez tyle dni i za tyle pieniędzy, za ile chcesz. Maksymalna liczba godzin pracy w ciągu jednego dnia (włączając nadgodziny) to: 12 godzin na zmianę i 60 godzin na tydzień, 11 godzin przerwy po zmianie i 36-godzinny weekend. Osobne regulacje dotyczą osób niepełnoletnich i ciężarnych. Pamiętaj, że wyjątki są częste.

Przydatne strony:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe informacje

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. Zaliczają się do tego: bezpieczne miejsce pracy, bezpieczne narzędzia i pojazdy, odpowiednie wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzi i pojazdów, oraz właściwe środki ostrożności w przypadku pracy z (potencjalnie) niebezpiecznymi substancjami.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto mieszka w Holandii, powinien posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Twoim obowiązkiem jest wybrać i podpisać umowę z wybraną przez ciebie firmą ubezpieczeniową.

Większość pracowników jest uprawniona do państwowego świadczenia, tzw. “zorgtoeslag”. Jest to ulga, która pozwoli ci zatrzymać do połowy kwoty opłaty za ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o zorgtoeslag możesz złożyć tu: http://toeslagen.nl.

Mobbing

Nigdy nie oddawaj nikomu żadnych dokumentów, w szczególności paszportu i zezwolenia na pracę. Dokumenty te są ważnymi rzeczami osobistymi, a w rękach innych osób mogą doprowadzić do sytuacji, w której będziesz zmuszony zrobić coś, czego nie chcesz.

Jeśli doświadczasz mobbingu, rozważ następujące kroki.

Po pierwsze, znajdź sojuszników wśród współpracowników, którzy podzielają twoje uczucia. Wspólnie sporządźcie listę żądań i plan działania. Zastanów się nad tym, co można w praktyczny sposób poprawić.

Następnie, jeśli masz taką możliwość, porozmawiaj bezpośrednio ze swoim przełożonym i daj mu szansę poprawy. Jeśli to nie zadziała, albo nie czułbyś się bezpiecznie robiąc to, możesz zgłosić się do instancji zaufanej osoby, tzw. ‘Vertrouwenspersoon’ lub do rady firmy, ‘Onderneminsgraad’. Jako że są to oficjalne stanowiska, informacje o tym, kto je zajmuje, powinny być dostępne. Następnie, zgłoś się do działu Zasobów Ludzkich (personeelszaken) lub do kierownika wyższego szczebla.

Tak czy inaczej, przygotuj się na niesatysfakcjonujące rezultaty. Zadaniem vetrouwenspersonen jest wysłuchanie cię, nie mają oni żadnej mocy sprawczej, podobnie jak Ondernemingsraad, który odpowiada za zgodność działań firmy z uprzednio obowiązującymi procedurami i zasadami wewnętrznymi. Działy zasobów ludzkich i inni kierownicy zwykle nie chcą zajmować się pomaganiem ludzi, ponieważ nie jest to w ich interesie i nie jest to co, za co im się płaci. Nie oczekuj więc zbyt wiele i nie poświęcaj zbyt dużo uwagi oficjalnym postępowaniom, bo może cię to wypalić. Zanim cokolwiek zrobisz, pomyśl: jeśli się nie uda, co chcę i mogę zrobić? Zdarzają się przypadki, w których ludzie organizują się, aby wziąć udział w strajku. Jeśli jesteś tym zainteresowany, napisz do nas maila.

Jeśli oficjalne działania nie przyniosą rezultatu, i nie jesteś w stanie zorganizować strajku, dobrą opcją byłoby wzięcie zwolnienia chorobowego z powodu stresu. Może ci to pozwolić na odrobinę spokoju. Jeśli twoja umowa jest zwyczajna (nie za pośrednictwem agencji), oznacza to że nie możesz być zwolniony. NAJPIERW PRZECZYTAJ UMOWĘ! Po dwóch tygodniach zostaniesz poproszony o udanie się do lekarza z Działu Zasobów Ludzkich, któremu możesz powiedzieć o powodach swojego stresu. Razem opracujecie plan działania, który pozwoli ci poprawić sytuację i wrócić do pracy. Możesz oczywiście poprosić o tyle czasu, o ile to możliwe, szukać w tym czasie nowej pracy i otrzymywać 70% pensji za zwolnienie chorobowe.

Przydatne strony:

Proces sprawdzenia danych

Twoje miejsce pracy prawdopodobnie będzie wymagać od ciebie tzw. ‘VOG’ (‘Zaświadczenia o niekaralności’). W przypadku niektórych zawodów, jest to konieczne. Urząd zwany Justis sprawdzi, czy popełniłeś w przeszłości przestępstwa, które uznano za istotne dla twojego zawodu. Zaświadczenie zostanie wysłane na twój adres domowy, nie do pracodawcy. Następnie musisz przekazać je pracodawcy. Jeśli wynik twojego zaświadczenia o niekaralności jest negatywny, nie zawsze oznacza, że twój pracodawca może cię zwolnić. Nie przyjmuj tego ot tak, ponieważ pracodawca musi podać osobny powód zwolnienia. Do wydania zaświadczenia sprawdzana jest wyłącznie twoja przeszłość kryminalna, nie twojej rodziny.

Zdarza się, że zostaje przeprowadzone głębsze dochodzenie, zwane ‘Antecedentenonderzoek’. Jest ono znacznie szersze i może obejmować rodzinę. Przeprowadzają je prywatni detektywi.

Przydatne strony:

Urlop

Bezpłatny urlop

Prawo holenderskie nie uwzględnia urlopów bezpłatnych, ale niektóre układy zbiorowe pracy posiadają przepisy dotyczące takich przypadków. Jeśli obejmuje cię układ zbiorowy pracy, sprawdź to. Niektóre miejsca pracy zezwalają na prywatny układ z przełożonymi dotyczący bezpłatnego urlopu. Objęte prawem holenderskim są dwa przypadki: urlop rodzicielski i opieka nad chorą osobą. Przypadki te są dość skomplikowane, w takiej sytuacji zalecamy poszukać profesjonalnej porady prawnej.

Urlop rodzicielski

Prawo holenderskie nie uwzględnia urlopów bezpłatnych, ale niektóre układy zbiorowe pracy posiadają przepisy dotyczące takich przypadków. Jeśli obejmuje cię układ zbiorowy pracy, sprawdź to. Niektóre miejsca pracy zezwalają na prywatny układ z przełożonymi dotyczący bezpłatnego urlopu. Objęte prawem holenderskim są dwa przypadki: urlop rodzicielski i opieka nad chorą osobą. Przypadki te są dość skomplikowane, w takiej sytuacji zalecamy poszukać profesjonalnej porady prawnej.

Urlop rodzicielski: Jesteś uprawniony do urlopu rodzicielskiego, jeśli pracowałeś w jednym miejscu przez przynajmniej rok i zajmujesz się dzieckiem młodszym niż 8 lat. Oboje rodziców są uprawnieni do urlopu rodzicielskiego. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, możesz wziąć osobny urlop na każde z nich. Jesteś także uprawniony do urlopu rodzicielskiego na adoptowane dzieci, wychowanków lub przybrane dzieci, o ile z tobą mieszkają. Jesteś uprawniony do urlopu rodzicielskiego, który wynosi do 26 razy godziny pracy w ciągu tygodnia. Zwykle wygląda to tak, że przez sześć miesięcy pracujesz o połowę krócej niż wcześniej. Na przykład, jeśli pracujesz przez 32 godziny tygodniowo, to podczas urlopu rodzicielskiego będziesz pracował przez 16 godzin tygodniowo, a pozostałe 16 godzin poświęcisz na urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski jest bezpłatny.

Urlop wypoczynkowy

Długość urlopu wypoczynkowego oblicza się na podstawie 8% twojej rocznej pensji brutto. Musisz płacić podatki od tej kwoty. Procent zapłaty za urlop wypoczynkowy w 2019 wynosił od 36,65% do 51,75%.

Zwolnienie lekarskie

Jeśli jesteś fizycznie lub psychicznie (dotyczy także stresu i lęku) niezdolny do wykonywania pracy, jesteś w większości przypadków uprawniony do zasiłku chorobowego. Kwota zasiłku zależy od rodzaju twojej umowy. Weź pod uwagę, że według wielu umów nie otrzymasz zapłaty za pierwsze dwa dni (dotyczy to umów zwanych ‘wachtdagen’).

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy: Jeśli zachorujesz, twój szef nie ma prawa dociekać powodów twojej choroby. Możesz mu powiedzieć, ale nie może cię do tego zmusić. Zalecamy nie wchodzić w tę rozmowę i pozwolić szefowi na przestrzeganie prawa w tej kwestii.

Masz prawo do zachowania stanu swojego zdrowia w tajemnicy i nie masz obowiązku zdawać swojemu pracodawcy sprawozdania ze swojego urlopu chorobowego. Wiele firm ma jednak umowę z firmami zewnętrznymi, tzw. ‘Bedrijfsartsen’ (lekarze zawodowi), którzy mogą poprosić cię o udowodnienie swojej choroby. Firmy te nie udostępniają szczegółów choroby twojemu pracodawcy, informują tylko czy jesteś chory czy nie.

Jeśli zachorujesz, według prawa holenderskiego jesteś uprawniony do minimum 70% twojego wynagrodzenia przez pierwsze 104 tygodnie (dwa lata) choroby/niezdolności do pracy. Jeśli to 70% wynosi mniej niż płaca minimalna, pracownik jest uprawniony do płacy minimalnej. Upewnij się, że w twoim układzie zbiorowym pracy nie ma informacji o wyższym procencie lub dłuższym okresie.

Tylko w bardzo szczególnych i rzadko występujących przypadkach możesz zostać zwolniony po 2 latach choroby, kiedy jesteś na zasiłku chorobowym. Zazwyczaj, według holenderskiego prawa pracy, zakazuje się rozwiązania stosunku pracy w czasie choroby pracownika (po niderlandzku: ‘opzegverbod tijdens ziekte’). Jest to bardzo surowa zasada i niemal nie ma możliwości odstąpienia od niej.

Możesz jednak zostać zwolniony w czasie choroby, jeśli twój pracodawca poda inny powód. Zazwyczaj zakłada to udanie się do sędziego w celu rozwiązania kontraktu i prawdopodobnie poskutkuje odmową sędziego, który weźmie pod uwagę fakt twojej choroby.

Ekonomia

Wypłaty

Po tym, jak twoja umowa upłynie, upewnij się, że otrzymałeś wszelkie zaległe wypłaty, włączając w to świadczenie urlopowe (ok. 8% twojej miesięcznej płacy brutto) i niewykorzystanych dni urlopu. Pamiętaj, że twoja ostatnia pensja musi zostać wypłacona w normalnym terminie (maksymalnie w ciągu miesiąca). Jeśli są jakieś inne koszta (‘eindafrekening’), muszą zostać zapłacone w ciągu miesiąca od upłynięcia umowy.

Przydatne strony:

Podatki

Upewnij się, że otrzymałeś od swojego pracodawcy tzw. ‘jaaropgaaf’, oświadczenie o zeszłorocznych dochodach, które jest niezbędne do wypełnienia formularza zwrotu podatku. Najczęściej będzie ono już zawarte w formularzu podatkowym online. Formularze możesz znaleźć w sekcji linków.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju i chcesz poprosić o zwrot podatku, skontaktuj się z tzw. belastingdienst i poproś o wcześniejsze formularze podatkowe lub poczekaj na rozpoczęcie kolejnego roku i wtedy poproś o zwrot. Weź pod uwagę, że przez pierwszy rok będziesz musiał wypełnić formularz ‘M’ na papierze lub online.

Holenderski odcinek wypłaty może być trudny do zrozumienia, a wiele zwrotów w nim zawartych może brzmieć obco. W sekcji linków możesz znaleźć informacje o głównych punktach odcinka wypłaty

Jeśli jesteś częściowo niezdolny do pracy, wpływa to na twoje podatki, ponieważ możesz odliczyć niektóre koszty opieki zdrowotnej. Skontaktuj się ze zrzeszeniem osób z twoją konkretną niepełnosprawnością. Poszukaj ‘patientenvereniging’ lub ‘belangenvereniging’ + nazwa twojej niepełnosprawności po niderlandzku. Ogólna organizacją zrzeszająca osoby niepełnosprawne i przewlekle chore to https://iederin.nl/

Przydatne strony:

Płaca minimalna

Dla pracowników między 23. i 67. rokiem życia płaca minimalna wynosi €8,63 brutto za godzinę w 40-godzinnym tygodniu pracy. Oznacza to €69,01 za 8-godzinny dzień pracy, €345,05 za tydzień i €1.495,20 brutto za miesiąc. Jeśli nie płacą ci za godzinę, a otrzymujesz tzw. ‘płacę akordową’, powinieneś otrzymywać przynajmniej płacę minimalną za wykonywanie swojej pracy w ‘normalnym’ tempie.

Organizacje pracownicze i walka o prawa

Gdzie szukać pomocy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, możesz spróbować znaleźć prawnika z advockaten locket (i don’t really know what advocaten locket means?). Pierwsza konsultacja dotycząca porady prawnej jest zawsze darmowa. Prawnik może pomóc ci z wnioskiem o pomoc w opłaceniu kosztów wsparcia prawnego. Kwalifikujesz się, jeśli nie masz wysokiego dochodu ani oszczędności. Dochód powyżej €27.300 (osoby wolne) lub € 38.600 (inni), lub oszczędności powyżej € 30.360 savings, nie pozwala ci na wsparcie finansowe. Niższy dochód/mniejsze oszczędności = więcej wsparcia finansowego.

Przydatne strony:

Porady dotyczące dynamiki pracy

Sam zarządzaj swoimi dokumentami! Zatrzymuj odcinki wypłaty, zapisuj grafik swoich godzin pracy i wszystkie informacje od szefa na piśmie. Zapisuj adresy i nazwy firm, dla których pracujesz.

Od początku nawiąż kontakt ze swoimi współpracownikami. Wymieńcie się numerami telefonów. Informujcie się nawzajem o problemach w pracy. Zbudujcie poczucie solidarności. W przypadku problemu będziecie silniejsi razem niż osobno.

Twoja praca może być uregulowana przez układ zbiorowy pracy. Jeśli pracujesz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, obejmuje cię układ zbiorowy pracy tymczasowej. Tłumaczenia układu zbiorowego pracy na języki angielski, polski i niderlandzki możesz znaleźć tutaj: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Wnoszenie skarg

Jeśli masz problem ze swoim pracodawcą, możesz zgłosić to do rządu, ale prawdopodobnie nic z tego nie wyniknie, chyba że w ekstremalnych przypadkach. Inna opcja to zgłoszenie problemu do związku zawodowego, co zalecamy. Sprawdź, który związek działa w twojej branży. Jeden z dużych związków to FNV

Jeśli problemy w twojej firmie mają duży wpływ społeczno-etyczny, zgłoszenie ich może wymagać konkretnej wiedzy (możesz stać się informatorem). Skontaktuj się z https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ aby otrzymać poradę. (Bądź bardzo ostrożny)

Od momentu w którym złożysz zawiadomienie, instytucje rządowe i związki zawodowe nie będą mogły ujawnić twojego imienia i nazwiska twojemu pracodawcy. Zawsze jest jednak szansa, że coś się nie uda. (Twoje imię i nazwisko może zostać ujawnione przez przypadek.) Jeśli jesteś informatorem, powinieneś podjąć dodatkowe środki ostrożności. Weź pod uwagę, że będzie to wymagało dużo cierpliwości i siły emocjonalnej. (Jeśli pokładasz w składaniu zawiadomienia zbyt duże nadzieję, istnieje także ryzyko wypalenia.)

Przydatne strony:

Posłowie

Broszura ta została opublikowana we wrześniu 2014. Od tego momentu niektóre informacje mogły się przedawnić. Dokładnie sprawdź także bardziej aktualne źródła informacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://labourrights.vrijebond.org/

Nie jesteśmy organizacją pozarządową, organizacją charytatywną ani organizacją pomocy, jesteśmy anarchistami i nasza praca opiera się na samozarządzaniu i pomocy wzajemnej. Jeśli masz problemy w pracy, nie wahaj się i skontaktuj się z nami, razem możemy walczyć. Jeśli nie masz problemów w pracy (pax socialis), ale nie zgadzasz się z zasadami społeczeństwa kapitalistycznego, w którym jesteś wart tyle, ile posiadasz, również skontaktuj się z nami, razem jesteśmy silniejsi i możemy walczyć z tymi, którzy wykorzystują ludzkość.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Lub przyjdź do naszej biblioteki w soboty od 14:00 do 18:00: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Vrije Bond obejmuje wiele grup i ludzi w Holandii i dużej części Belgii. Sprawdź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej: http://www.vrijebond.org/groepen/

Lub napisz do sekretariatu, aby skontaktować się z członkami w twojej okolicy:

secretariaat@vrijebond.nl

Jeśli jakaś część dokumentu była napisana w języku angielskim, jest tak dlatego, że brakuje nam niektórych tekstów w języku polskim. Jeśli chcesz współpracować z nami w ukończeniu tego tłumaczenia, wejdź na http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, znajdziesz tam platformę tłumaczenia, gdzie możesz podzielić się swoimi tłumaczeniami lub zaproponować zmiany/poprawić dostępny już tekst.

Drets laborals als Països Baixos

Drets laborals als Països Baixos

Drets laborals als Països Baixos (per a treballadors estrangers)

Pròleg

Com a treballadors, som vulnerables quan desconeixem els nostres drets. Tot sovint se n’aprofiten de la situació dels treballadors estrangers als Països Baixos. Això pot ser a causa d’una manca d’informació disponible sobre els drets bàsics dels treballadors als Països Baixos en altres llengües que no siguin l’Holandès. Amb aquest pamflet esperem canviar aquesta situació i animar a la solidaritat entre treballadors, per així defensar-nos nosaltres mateixos d’empreses que busquin explotar-nos. Si us plau comparteix aquest contingut amb els teus amics. Naturalment els drets llistats a sota són només els nostres drets bàsics. Haurem de lluitar si en volem més!

Al nostre lloc web pots trobar aquest pamflet en altres idiomes, si tens una traducció per afegir, si us plau envia’ns-la.

Publicat l’any 2014. Darrera modificació Abril del 2020

Índex

 • + Contractes
 • + + Informació bàsica
 • + + Contractes de zero hores
 • + + Venciment de contracte
 • + + + Compensació
 • + + + Període de preavís
 • + + + Protecció d’atur
 • + Horari
 • + + Jornada de treball
 • + + Pauses
 • + + Hores extres
 • + Salut i seguretat
 • + + Informació bàsica
 • + + Assegurança de salut
 • + + Mobbing i Abús
 • + + Verificació d’antecedents
 • + Permís d’absència
 • + + Permís d’absència no retribuït
 • + + Permís d’absència per naixement
 • + + Vakantiegeld (vacances)
 • + + Permís d’absència per malaltia
 • + Economia
 • + + Pagaments
 • + + Impostos
 • + + Salari mínim
 • + Organització i lluita
 • + + Com per rebre ajut
 • + + Consells per a la dinàmica de treball
 • + Informes

Informació

Contractes

Informació bàsica

En principi un acord de treball verbal té la mateixa validesa que un contracte escrit. Tanmateix és dificil provar els detalls de l’acord quan no hi ha cap evidència física. Sempre rep una còpia de l’acord en paper, per correu electrònic o missatge de text!

Les persones sense permís de residència (verblijfsvergunning) tenen dret legalment als seus sous després d’haver treballat, tambe a la seguretat social i a les mesures de seguretat a la feina. (De totes maneres, un cap o empresa no li és permès contractar persones sense un permís de residència.) Es a dir, tothom que està treballant als Països Baixos cau sota llei del treball holandesa, fins i tot si la vostre empresa o contracte ho contradiu.

Si et contracten mentre no tens papers, és l’empresari el que està violant la llei i l’únic que pot ser multat Si els teus drets han estat violats com a persona sense papers, tens la possibilitat d’iniciar accions legals per reclamar els salaris no pagats. A la pràctica, això és difícil de demostrar, ja que els empresaris poden amenaçar amb l’acomiadament i hi pot haver risc de deportació. Per tant es recomanable sol·licitar l’assistència d’un (pro deo) advocat (advocaat). Si hi ha indicis,
d’explotació també convé discutir-ho amb un advocat o una organització especialitzada a proveir d’assistència a les víctimes de tràfic humà i explotació i explotació laboral.

Mai signis un document sense entendre plenament el seu contingut. Demana, un copia en un idioma que entenguis i decideix si vols consell (legal).

Si es dóna el cas que no tens una còpia del teu contracte, demana una còpia via email. Si no reps el contracte, escriu-lo tu mateix, incloent-hi tots els acords amb el teu cap o empresa, llavors envia’en una còpia a l’empresa i demana’ls que te’n tornin una còpia signada. No ha de ser complicat o perfecte. Si tot i això refusen donar-te’n una còpia signada, el contracte que has escrit és legalment vàlid. Informa l’empresa o cap. Si no es volen adherir al contracte que has escrit, demana consell a un advocat sobre com demandar-los.

En cas d’afrontar un cas judicial, tingues en compte que el que es considera vinculant no és només el contracte redactat, sinó també la correspondència escrita amb el teu empresari sobre aquest tema.

Enllaços útils:

 • https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract

Contractes de zero hores

Als Països Baixos existeixen els contractes de zero hores. Malauradament la majoria de contractes de zero hores t’obliguen anar a treballar quan el teu cap et truca. Si vols deixar la feina, has de donar un preavís d’un mes. Això no significa que no el puguis intentar deixar immediatament. Assegura’t si ho fas legalment o no, així saps quin risc estàs assumint.

Hi ha també un altre regulació molt important: Quan un empleat treballa més hores que el diu el seu contracte durant tres mesos consecutius, el contracte canvia a la nova mitjana d’hores!

Venciment de contracte

L’acabament d’un contracte laboral, tant per l’empresari com per l’empleat, es pot fer de forma oral, per carta, per fax o per correu electrònic. Per descomptat, el problema acabant un contracte per via oral és que serà difícil de demostrar. Per tant, es recomana fer-ho per escrit si ets l’empresari i que ho sol·licitis quan l’empresari t’acomiadi per tenir els motius de l’acomiadament per escrit.

Normalment, l’empresari necessita un “permís d’acomiadament” del VU per acomiadar-te (per exemple, per raons econòmiques o per una incapacitat de treball a llarg termini (langdurige arbeidsongeschiktheid). Tanmateix, l’empresari mai està autoritzat a acomiadar-te per haver estat (temporalment) malalt o incapaç de treballar o quan estàs embarassada, independentment del fet que l’empresari hagi obtingut un permís d’acomiadament (onslagvergunning) de la UWV.

Una altra manera de finalitzar el contracte és aconseguir que el jutge el dissolgui (kantonrechter).

L’empresari també us pot acomiadar immediatament (op staande voet) per les següents raons urgents: robatori, insult greu, frau, assalt o negativa a treballar.

La norma general és que l’empresari ha d’explicar el motiu de l’acomiadament immediat quan les causes urgents surtin a la llum. Com a empleat, podeu combatre aquest acomiadament immediat per causes urgents davant el tribunal civil (kantongerecht).

També és possible que estiguis d’acord amb l’empresari per acabar amb el contracte laboral de manera prematura i, per algun motiu, lamentis la teva decisió. Normalment es realitza mitjançant un acord de liquidació per escrit (vaststellingsovereenkomst). Sempre tens dues setmanes a comptar des del moment en què tu i l’empresari hàgiu signat l’acord de liquidació per reconsiderar la decisió. Si l’empresari no t’ha notificat aquestes dues setmanes, fins i tot tindràs tres setmanes. No cal que indiquis cap motiu pel qual hagis reconsiderat la decisió, però has de notificar-ho per escrit a l’empresa (revocant-la o anul·lant-la). El contracte laboral continuarà tal com estava.

Amb els convenis laborals per un període determinat de temps (bepaalde tijd) durant 6 mesos o més, l’empresari t’ha de notificar si vol prorrogar el contracte i, si és així, per quant temps, un mes abans de la finalització del contracte a tot estirar. Si no fa això, ha de pagar-te una multa, que equival a un sou del mes. Si no ho fa a temps, la multa serà proporcional.

Compensació

Quan deixes una feina no hi ha cap compensació. Tanmateix sempre s’hauria de rebre la vostra prestació de vacances (al voltant de 8% del vostre salari brut) pagat. No hi ha, cap diferencia entre deixar la feina o ser acomiadat per rebre la prestació de vacances. Comprova al teu contracte i/o acord de treball col·lectiu, hi podria haver disposicions addicionals.

Període de preavís

El contracte hauria de tenir una clàusula per al període de preavís. Quan no hi ha cap clàusula, per llei hi ha un mínim d’un mes natural per al període de preavís. Això significa que pots deixar la feina immediatament, però les conseqüències són que no podràs accedir a les prestacions socials o a la taxa de transició, en cas de tenir-lo, perdràs el 30% de {ruling}.

Has de tenir en compte que, quan el període de preavís és d’un mes o més, probablement és un mes natural complet. Això vol dir que, independentment del dia del mes que informis l’empresa que estàs deixant la feina, encara hauràs de treballar com a mínim durant tot el mes que ve. En qualsevol cas, el contracte hauria de ser explícit perquè es tracti d’un mes natural o de 30 dies. Si el contracte és temporal, però continueu fent la vostra feina habitual després de la data de caducitat, el contracte es renova pel mateix temps pel qual es va signar originalment. Després de tres anys, el contracte temporal es converteix per llei en contracte permanent.

Enllaços útils:

Protecció d’atur

Tot i que per llei sempre teniu coberta la situació d’atur, hi ha diversos escenaris a considerar per obtenir-la:

En cas de deixar la feina, el més probable és que no tingueu dret a obtenir prestacions socials, hi ha excepcions al voltant de casos extrems com malaltia, mòbing i d’altres.

Si ets acomiadat per la teva falta, no teniu dret a la prestació d’atur. En cas que t’acomiadin amb una excusa falsa (il·legal), penseu a demandar-los.

Quan una empresa argumenta que us acomiaden per culpa seva (raons com la situació econòmica per exemple) o el contracte finalitza, llavors teniu dret a la protecció de l’atur si t’ajustes a determinades condicions. Aquestes condicions són: heu de poder treballar, i durant les darreres 36 setmanes heu treballat almenys 26 setmanes.

Pots obtenir fins a tres mesos d’atur en cas d’haver treballat un mínim de 26 setmanes en les últimes 36 setmanes. En cas d’haver treballat almenys 4 anys dels últims 5, obtindreu almenys un any de prestacio d’atur.

Horari

Jornada de treball

Un torn no pot excedir les 12 hores. Una setmana laboral no pot durar més de 60 hores. Si fas una setmana de 60 hores, t’haurien de compensar perquè no tens permès treballar més de 55 hores a la setmana de mitjana durant 4 setmanes. Després de 16 setmanes, aquest nombre es converteix en una mitjana de 48 hores.

Pauses

Tens dret a una pausa obligatòria de 30 minuts per cada 5 hores i mitja que treballis. (Has de fer aquesta pausa!) Si treballes més de 10 hores, això esdevé 45 minuts. Es pot constituir en tres pauses de 15 minuts repartides al llarg de les 10 hores. Aquest descans no es paga.

Hores extres

Quan es tracta d’hores addicionals (hores extraordinàries), pots trobar les regles al vostre CAO, al vostre contracte o a les normes de l’empresa. A part d’això, no estàs obligat a treballar les hores extres. Només hauries de treballar pel sou que vulguis i/o dies lliures que vulguis. Hi ha regles sobre la quantitat màxima de treball al dia (incloses les hores extraordinàries): 12 hores per torn i 60 hores setmanals, 11 hores de descans després d’un torn i un cap de setmana de 36 hores. Normes especials per a menors i embarassades. Tingueu en compte que hi ha moltes feines amb excepcions.

Enllaços útils:

Salut i seguretat

Informació bàsica

Un cap és responsable de la salut i la seguretat dels seus treballadors. Això significa proporcionar un entorn de treball segur, eines i vehicles segurs, instruccions adequades sobre el funcionament segur de les eines i vehicles i precaucions adequades per treballar amb substàncies (potencialment) perilloses.

Assegurança de salut

Tothom que viu a NL hauria de tenir una assegurança mèdica privada. És el teu deure escollir i signar un contracte amb la companyia d’assegurances que escullis.

La majoria dels treballadors tenen dret al zorgtoeslag del govern. Aquesta quota mensual et permetrà estalviar fins a la meitat de la quota d’assegurança mèdica. Pots sol·licitar-la mitjançant: http://www.toeslagen.nl.

Mobbing i Abús

No lliuris mai a ningú cap documentació, especialment passaport i permís de treball. Es tracta de béns personals importants i a la mà d’altres es pot utilitzar per pressionar-te a fer coses que no vols fer.

En cas que et trobis en una situació de mòbing, hi ha diversos factors a tenir en compte.

En primer lloc, trobar aliats entre els teus companys que pateixen la mateixa situació. Junts, feu una llista de demandes i un pla d’acció. Penseu en com es poden millorar les coses de manera pràctica.

Aleshores, podeu triar parlar directament amb el vostre gerent per donar-los l’oportunitat de millorar. Si això no funciona o no us sembla segur, podeu dirigir-vos a la secció “Vertrouwenspersoon” (“persona de confiança”) o a Ondernemingsraad (consell de l’empresa). Són posicions oficials i s’ha d’esmentar en algun lloc qui és. Per últim, dirigiu-vos a Recursos Humans (personeelszaken) o a un directiu superior.

En qualsevol cas, prepareu-vos per no obtenir una solució satisfactòria. Els Vetrouwenspersonen només hi són per escoltar, no tenen poder. Tampoc l’Ondernemingsraad. que són responsables de mantenir les activitats de l’empresa d’acord amb els protocols preexistents i normes internes. Els de recursos humans i altres gestors no solen estar realment interessats en ajudar a la gent, no és del seu propi interès i tampoc pel que se’ls paga. Així que no espereu massa d’això i no gasteu molta energia en el procés oficial, perquè us cremarà. Penseu-ho prèviament: si no aconsegueixo el que vull, què puc i estic disposat a fer? Quan la gent s’uneix, els resultats s’han realitzat mitjançant accions directes com sortides i vagues. Si això és el que voleu, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic.

Si no obtens resultats i no pots fer equip amb els companys, una bona opció és agafar la baixa a causa de l’estrès, que probablement tens. Tant de bo puguis relaxar-te una mica. Si teniu un contracte normal (no d’agència), això també significa que no et poden acomiadar. LLEGEIX EL CONTRACTE PRIMER! Al cap de dues setmanes, se’t demanarà que vagis a un metge de RRHH on puguis dir què et causa estrès. Faràs un pla d’acció per millorar-ho i tornaràs a treballar. Per descomptat, pots estirar les coses el màxim temps possible mentre busques una altra feina i gaudeixes del 70% de la malaltia.)

Enllaços útils:

Verificació d’antecedents

Una empresa sol exigir un anomenat VOG (declaració de conducta). Per a algunes professions, és obligatori. Un servei governamental anomenat Justis mira si tens antecedents penals amb delictes que s’han declarat rellevants per a la feina que desitges. La declaració s’envia a la teva adreça de casa, no a l’empresari. Aleshores, en donaràs el resultat a l’empresa. Si no obtens una declaració de conducta positiva, NO significa que necessàriament l’empresari pot acomiadar-te. No ho acceptis així, perquè han de motivar-ho per separat. Per al VOG, el govern només mira el teu historial penal personal, no el de la seva família.

També hi pot haver una investigació més detallada anomenada “Antecedentenonderzoek” (investigació de fons). Aquesta és molt més àmplia i pot incloure la família. Ho fa investigadors privats.

Enllaços útils:

Permís d’absència

Permís d’absència no retribuït

La legislació holandesa no cobreix els permisos no remunerats, tot i que algunes OAC disposen de clàusules per a aquests casos. Si teniu un CAO, comproveu-ho millor. En qualsevol cas, tot i que no és freqüent, en algunes empreses és possible concertar un acord privat amb la direcció per obtenir un permís no remunerat. Hi ha dos casos contemplats en la legislació holandesa: el permís parental i l’atenció d’una persona malalta, aquests casos són força complexos i, en aquests casos, és millor que demanis assessorament jurídic professional.

Permís d’absència per naixement

Les treballadores embarassades tenen dret a un permís d’embaràs i maternitat com a mínim durant 16 setmanes. Podeu prendre un permís d’embaràs des de sis setmanes abans de la data en què has de donar a llum, però hauria de començar, no més tard, quatre setmanes abans de donar a llum. Després de donar a llum, sempre tens dret a almenys deu setmanes de permís de maternitat, fins i tot si el nadó neix més tard del que havia de venir. Durant la vostra baixa, rebrà una quantitat que correspon al vostre salari fins a un import màxim. Un cop hagi donat a llum la vostra parella, teniu dret a cinc dies de permís de paternitat i a partir del juliol del 2020 a cinc setmanes. Aquesta baixa es paga.

Excedència parental: tens dret a un permís parental quan hagis treballat per al mateix empresari durant almenys 1 any i tens cura d’un fill menor de 8 anys. Ambdós pares tenen dret al permís parental. Si tens més fills, pots prendre un permís parental per a cada fill per separat. També tens dret a un permís parental per als teus fills adoptats, fills d’acolliment o fillastres, sempre que l’infant visqui amb tu. Tens dret a un permís parental fins a 26 vegades el teu horari laboral setmanal. El règim normal és que durant sis mesos treballis la meitat del teu horari normal. Per exemple, si treballes 32 hores setmanals, durant sis mesos, treballaràs 16 hores setmanals junts mentre prenguis 16 hores de permís parental a la setmana. El permís parental no està remunerat.

Vakantiegeld (vacances)

El permís de vacances es calcula en funció del 8% del teu salari brut anual. Tenint en compte aquesta quantitat de diners, hauràs de pagar impostos. El % pagat per les vacances canvia (el 2019) es troba entre el 36,65% i el 51,75%.

Permís d’absència per malaltia

Quan físicament o mentalment (incloent-hi estrès o por) no pots fer la teva feina, en la majoria dels casos, tens dret a la baixa per malaltia. Segons el tipus de contracte que tinguis, la quantitat de sou de baixa per malaltia pot variar. Tingues en compte que molts contractes diuen que no et pagaran els dos primers dies, aquests dies s’anomenen wachtdagen.

Respecte a les baixes per malaltia: quan estàs malalt, el cap no té la possibilitat de preguntar al treballador quina és la causa de la malaltia. Ets lliure de dir-l’hi si ho desitges, però no et pot obligar. Recomanem no entrar en discussions i deixar que el teu cap segueixi les normes legals.

Tens el dret de mantenir en secret la teva condició mèdica i no estàs obligat a informar una baixa mèdica al l’empresa. Però moltes empreses tenen contracte amb empreses de tercers, anomenades “Bedrijfsartsen” (metges corporatius) que poden demanar-te que demostris que estàs malalt. Aquestes empreses no poden compartir amb la teva empresa, quina és la malaltia, només respondran si estàs malalt o no.

Quan es tracta d’una malaltia o malaltia mèdica, la llei holandesa preveu que durant les primeres 104 setmanes (2 anys) de malaltia / incapacitat per treballar, l’empleat té dret a un mínim del 70% del salari. Si aquest 70% resulta inferior al salari mínim legal, l’empleat té dret al salari mínim legal. Comprova sempre el CAO, ja que a vegades pot proporcionar una proporció elevada / períodes més amplis.

Només en circumstàncies extremadament rares o després de dos anys de malaltia, pots ser acomiadat estant de baixa per malaltia. Com a norma general, en virtut de la legislació laboral holandesa, hi ha la prohibició de cessar l’ocupació durant la malaltia d’un empleat (en neerlandès: “opzegverbod tijdens ziekte”). Aquesta és una regla molt estricta als Països Baixos i és gairebé impossible de desviar-se’n.

Tanmateix, pots ser acomiadat mentre estàs malalt si l’empresari dóna altres raons. De totes maneres, això implicaria demanar a un jutge que finalitzes el contracte i principalment derivarà en una denegació del jutge, ja que considerarà el fet que estàs malalt.

Economia

Pagaments

Un cop finalitzi el teu contracte, assegura’t d’obtenir tot el vostre pagament de finalització, inclòs el teu sou de vacances (al voltant d’un 8% del teu salari mensual brut) i dies de vacances no utilitzats. Tingues en compte que l’últim sou s’ha de pagar dins del termini normal (màxim en un mes). Si hi ha altres despeses (“eindafrekening”), hauran de pagar-se en el termini d’un mes després de la finalització del contracte.

Enllaços útils:

Impostos

Assegura’t d’obtenir el “jaaropgaaf” del teu cap, una declaració del que vas guanyar l’any passat, de manera que podràs emplenar la declaració d’impostos. Molt sovint això ja s’emplenarà automàticament al formulari d’impost en línia. Els formularis d’impostos es troben a la secció d’enllaços.

En cas que et traslladis a un altre país i vulguis demanar una devolució d’impostos, posa’t en contacte amb el belastingdienst per sol·licitar una sol·licitud anticipada de la devolució dels teus impostos o simplement espera fins a principis de l’any que ve i, a continuació, pots demanar la devolució. Tingues en compte que el primer any que facis els teus impostos hauràs d’omplir el formulari “M” mitjançant paper en lloc d’utilitzar el lloc web en línia.

Comprendre la nòmina als Països Baixos pot ser una aventura i molts conceptes que veuràs a la nòmina poden semblar klingon. A la secció d’enllaços trobaràs una bona entrada que explica els punts principals d’una nòmina

Si tens una incapacitat parcial, els vostres impostos es veuen afectats, pots deduir alguns costos sanitaris. Consulta millor la federació concreta de persones amb discapacitat per obtenir consell. Cerqueu “pacientenvereniging” o “belangenvereniging” + nom holandès de discapacitat. Una federació general per a persones amb malalties cròniques o discapacitat és https://iederin.nl/

Enllaços útils:

Salari mínim

Per als treballadors d’entre 23 i 67 anys, el salari mínim legal és de 8.63 € bruts per hora basats en una jornada laboral de 40 hores. Es tracta de 69,01 € per un dia de 8 hores, 345,05 € per setmana i 1.495,20 € bruts al mes. Si no se’t paga un salari per hora, però en canvi, reps el “salari parcial”, hauries de poder guanyar com a mínim aquest salari mínim mentre fas la vostra feina a un ritme normal.

Organització i lluita

Com per rebre ajut

Si necessites trobar un assessor legal, pots intentar obtenir un advocat de advocaten locket. La primera consulta d’advocats que trobaràs aquí, sempre és gratuïta i sense obligacions. L’advocat et pot ajudar a sol·licitar suport legal sobre costos. Per ser elegible per obtenir ajuda, no pot tenir ingressos ni estalvis elevats. Amb uns ingressos superiors als 27.300 € (senzills) o 38.600 € (altres), o més d’estalvis de 30.360 € (el 2019, subjectes a canvis), no obtindreu cap suport. Menys ingressos / estalvis = més subvenció.

Enllaços útils:

Consells per a la dinàmica de treball

Cuida la teva pròpia economia. Estalvieu tant com puguis de les nòmines, manté una llista de les hores de treball i guarda tota la informació que obtinguis del teu cap en paper o correu electrònic. Anota també les adreces i els noms de les empreses en què treballes.

Estableix contactes amb els teus companys des del primer dia a la nova feina. Intercanvia números de telèfon. Intenteu informar-vos mútuament sobre problemes relacionats amb la feina. Crea un sentiment de solidaritat. En cas de conflicte, sereu més fort junts que pel vostre compte.

La teva feina es podrà regular mitjançant un conveni col·lectiu de treball (CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst). Si treballes a través d’una agència de treball temporal, l’agència temporal holandesa CAO s’aplica a vosaltres. Les versions recents en anglès, polonès i holandès es poden trobar aquí: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Informes

Pots informar sobre l’empresari al govern, però, molt probablement, no aportarà cap resultat. (però no passarà res, excepte potser les situacions més extremes). Una altra opció amb la qual pots combinar és informar a una unió. (Hauries) Esbrina quina unió és activa al teu sector. Hi ha un gran sindicat anomenat FNV

Si els problemes de la vostra empresa tenen un impacte ètic important o social, informar d’aquests problemes pot requerir coneixements i accions específiques. (potser ser un denunciant). Pots contactar a https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ per obtenir assessorament i ajuda. (però tingues molt de compte)

Des del moment que realitzis un informe, a les institucions governamentals o als sindicats, no se’ls permetrà que divulguin el teu nom a l’empresari. Però sempre hi ha la possibilitat que alguna cosa pugui sortir malament. (Tot i que normalment vetllaran per evitar-ho, la unió o el govern podrien filtrar el teu nom per accident.) Si ets un denunciant, hauràs de prendre més precaucions. És important tenir en compte que és un procés que requereix molta paciència i força emocional. (També t’arrisques a tenir massa fe en el procés d’informar i acabar cremat.)

Enllaços útils:

Epíleg

Aquest pamflet es va publicar el setembre de 2014. Al moment que el llegeixes, podria estar desactualitzat. Així, comprova la informació que s’esmenta amb fonts d’informació més actualitzades.

Pots trobar més informació al següent lloc web:

https://labourrights.vrijebond.org/

No som una ONG, una associació d’assistència o organització benèfica, som anarquistes i treballem sota fonaments bàsics d’autogestió i suport mutu. Si tens problemes al teu lloc de treball, no dubtis en contactar-nos, junts podem lluitar contra ells. Si no tens problemes en el treball (pax socialis) però no estàs d’acord amb aquesta societat capitalista on vals el que posseeixes, vine a conèixer-nos, units som més forts i podem fer front els que exploten la raça humana.

Grup Anarquista Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

O passa per la nostra biblioteca els dissabtes de 14 a 18 hores: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Hi ha molts grups i persones implicades en el Vrije Bond als Països Baixos i a grans parts de Bèlgica. Consulteu les dades de contacte del lloc web www.vrijebond.org/groepen/

O escriviu a la secretaria per posar-vos en contacte amb membres de la vostra rodalia:

secretariaat@vrijebond.nl

Si alguna part d’aquest document es troba en anglès, és perquè ens falten alguns textos en l’idioma actual. Si voleu col·laborar per acabar aquesta traducció, visiteu http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, hi trobaràs una plataforma de traducció on pots enviar les traduccions per als textos que ens falten o pots suggerir modificacions / millores sobre el text ja existent.

Derechos laborales en los Países Bajos

Derechos laborales en los Países Bajos

Guía de derechos laborales en los Países Bajos (para trabajadores migrantes)

Prólogo

Como trabajadores, nos volvemos vulnerables cuando no conocemos nuestros derechos laborales. En los Países Bajos, los trabajadores inmigrantes son a menudo explotados por los empleadores, en parte debido a la falta de información sobre dichos derechos en lenguas distintas al holandés. Por eso hemos decidido escribir en varios idiomas un folleto sobre los derechos laborales en los Países Bajos. Este panfleto pretende ayudarte a comprender las leyes y los derechos laborales en este país. De esta manera te podrás defender de posibles intentos de explotación laboral. Lo que se presenta a continuación no es más que los derechos mínimos. ¡Si queremos más, habrá que luchar por ellos!

En nuestra página web puedes encontrar este panfleto en muchos idiomas, si deseas añadir algún otro idioma, por favor envíanoslo.

Publicada en 2014. Última modificación en Abril de 2020

Índice

 • + Contratos
 • + + Información básica
 • + + Contratos de cero horas
 • + + Terminación de contrato
 • + + + Compensación
 • + + + Periodo de notificación (pre-aviso)
 • + + + Protección por desempleo
 • + Horario
 • + + Horarios de trabajo
 • + + Descansos
 • + + Horas extra
 • + Salud & Seguridad
 • + + Información básica
 • + + Seguro de salud
 • + + Acoso laboral
 • + + Comprobación de antecedentes
 • + Excedencias
 • + + Excedencia sin salario
 • + + Baja por nacimiento
 • + + Paga extra de vacaciones
 • + + Baja por enfermedad
 • + Economía
 • + + Pagos
 • + + Impuestos
 • + + Salario mínimo
 • + Organización & Lucha
 • + + Como conseguir ayuda
 • + + Consejos para las dinámicas laborales
 • + Denunciar

Información

Contratos

Información básica

En los Países Bajos un acuerdo verbal tiene la misma validez legal que un contrato escrito. No obstante, es complicado demostrar los detalles de dicho acuerdo cuando no existen evidencias físicas. Tienes, por tanto, que obtener una copia escrita del acuerdo, bien sea en papel, correo electrónico o mensaje de móvil!

Los trabajadores sin permiso de residencia (verblijfsvergunning) tienen los mismos derechos laborales que el resto de los trabajadores. Aunque no debemos olvidar que, en términos legales, un/a empleador/a no puede contratar trabajadores en situación irregular.

Si fuiste contratado cuando aún no tenías los papeles en regla, es el empleador el que viola la ley y el único que puede ser sancionado cuando tus derechos laborales no son respetados como persona sin papeles, en dicho caso tienes la opción de iniciar un proceso legal para reclamar impagos de salario. En la práctica esta es una situación compleja pues el empleador puede amenazarte con el despido y sufres el riesgo de deportación. Lo más recomendable es buscar la asistencia legal de un abogado (a ser posible pro deo). En el caso de haber indicios de esclavitud moderna, lo mejor es contactar con abogados especializados en la trata de personas.

Nunca firmes documentos cuyo contenido no entiendas en su totalidad. Solicita copias en un idioma que puedas entender y no dudes en pedir ayuda legal si lo crees conveniente.

Si no tienes copia de tu contrato, pídela por correo electrónico. Si no lo consigues de este modo, escribe tu propio contrato, dejando constancia de todos los aspectos acordados con tu empleador, envía este contrato a tu jefe y solicita que te envíe una copia firmada. Este contrato no tiene que ser complejo o perfecto. Si la empresa se niega a darte un contrato firmado, el contrato que tú escribas tiene validez legal. Hazle saber esto a tu empresa. Si tu jefe no respeta las cláusulas del contrato, acude a un abogado laboralista.

En el caso de llegar a juicio, ten en cuenta que no sólo tiene validez legal el contrato esbozado sino también toda la correspondencia con el empleador sobre este tema.

Enlaces útiles:

Contratos de cero horas

En los Países Bajos existen contratos de 0 horas que luego se complementan con jornadas sueltas cuando el/la empleador/a lo requiera y a las que se está obligado a responder. Incluso en este tipo de contrato, si deseas renunciar, tienes que avisar con un mes de antelación. Eso no significa que no puedas intentar dejar el trabajo en un mismo día, pero sería conveniente haber comprobado antes el marco legal para saber el riesgo que afrontas.

Importante: si durante un período de 3 meses trabajas jornadas medias superiores a las que se reflejan en tu contrato, el contrato queda automáticamente actualizado con ese número promedio de horas!

Terminación de contrato

La finalización de un contrato, bien la lleve a cabo el empleador o el empleado, puede ser realizada de forma oral, escrita, fax o correo electrónico. Por supuesto, demostrar la finalización de un contrato de forma verbal es puede ser complicado. Es por tanto aconsejable comunicar una renuncia de forma escrita y si es tu empelador quien despide, solicitar la justificación legal por escrito.

Normalmente el empleador necesita un “permiso de despido” (ontslagvergunning) que ha de ser expedido por el UWV. Para obtenerlo tu empleador puede alegar motivos económicos o discapacidad de larga duración. Sin embargo, tu empleador jamás estará capacitado para despedirte por una incapacidad temporal, enfermedad o embarazo, incluso si el empleador tiene un “permiso de despido” por parte del UWV.

Un contrato también puede ser finalizado por un juez (kantonrechter).

Un empleador puede despedirte con efecto inmediato en los supuestos de: robo, insulto grave, fraude, asalto o negativa a trabajar.

Por lo general un empleador habrá de dar una razón explícita para finalizar un contrato con efecto inmediato. Como empleado siempre puedes apelar esta decisión antes de que se produzca el juicio civil donde un juez daría por definitivamente disuelta la relación laboral.

Es posible que tras alcanzar un acuerdo con tu empleador para terminar el contrato de forma prematura (vaststellingsovereenkomst) en algún momento quieras echarte atrás en tu decisión. Esto es siempre posible dentro de las 2 primeras semanas tras firmar el acuerdo, incluso aunque tu empleador no te haya advertido de este periodo de gracia. No es necesario argumentar un motivo en particular para recular en tu decisión, pero sí es necesario informar a tu empleador de forma escrita. En este caso, tu contrato laboral se mantiene exactamente igual.

En el caso de tener un contrato temporal (bepaalde tijd) de 6 meses de duración o más, el empleador está obligado a notificarte si desea continuar con la relación laboral y en dicho caso, por cuanto tiempo. Esto ha de suceder un mes antes de la finalización del contrato. En caso de no hacerlo, el empleador está obligado a pagarte una multa equivalente a un mes de salario.

Compensación

En caso de renuncia no se tiene derecho a finiquito. En cualquier caso, siempre ha de ser abonada la paga extra de vacaciones (aproximadamente el 8% del salario bruto). No existe diferencia entre renunciar o ser despedido con respecto a la paga extra. En cualquier caso, en caso de estar bajo un CAO (convenio colectivo) puede haber cláusulas extras al respecto.

Periodo de notificación (pre-aviso)

Tu contrato debería especificar el período de pre-aviso. En caso de no existir una cláusula al respecto, por ley existe un mínimo de un mes. A pesar de que puedes renunciar en el acto, el lado negativo es que pierdes el derecho a los beneficios sociales o a las nóminas de transición (en caso de tenerlas por contrato) y/o el ruling.

En caso de existir una cláusula sobre preavisos, lo más probable es que los periodos indicados sean meses de calendario. Esto significa que no importa que día del mes mandes la renuncia, deberás trabajar por completo el siguiente mes del calendario. En cualquier caso, es necesario que el contrato (o el CAO) sea explícito al respecto. Si tienes un contrato temporal pero sigues en tu puesto de trabajo después de la fecha de terminación, tu contrato queda automáticamente extendido por el mismo tiempo inicial de contratación. Tras 3 años bajo uno o varios contratos temporales, tu contrato pasa automáticamente a ser indefinido.

Enlaces útiles:

Protección por desempleo

Aunque por ley siempre estás protegido/a ante el desempleo, hay que considerar algunas cosas para beneficiarse de él:

En caso de renuncia, es probable que no tengas derecho al paro (seguro por desempleo), aunque hay excepciones como en caso de enfermedad, abusos laborales y casos similares.

En caso de ser despedido/a de forma objetiva (por un error del trabajador) no tienes derecho a la prestación por desempleo. En caso de haber sufrido un despido con alegaciones falsas, considera plantar cara ante el abuso.

En caso de ser despedido/a de forma improcedente (por razones externas como causas económicas por ejemplo) o el contrato termina, en dicho caso tienes derecho a la prestación por desempleo si cumples algunas condiciones extras, a saber: estar en condiciones de trabajar y en las últimas 36 semanas laborables, trabajaste al menos 26 de ellas.

Puedes obtener hasta 3 meses de protección en caso de haber trabajado un mínimo de 26 de las 36 últimas semanas. En caso de haber trabajado al menos 4 de los últimos 5 años, tienes derecho a un año de paro.

Horario

Horarios de trabajo

Un turno de trabajo no debería superar las 12 horas. Una semana laboral no puede sobrepasar las 60 horas. Si eso pasa, debes ser compensado ya que, en un periodo de 4 semanas, no está permitido trabajar más de un promedio de 55 horas a la semana. Además, tras 16 semanas de trabajo, dicha media máxima se reduce a las 48 horas.

Descansos

Si has trabajado 5 horas y media seguidas, tienes que tener un descanso obligatorio de media hora. Si trabajas más de 10 horas en una sola jornada, este descanso se amplía a los 45 minutos. El descanso de 45 minutos puede ser dividido en 3 períodos de 15 minutos a lo largo de las 10 horas. Estos descansos no se pagan.

Horas extra

Con respecto a las horas extra, es posible que haya apartados en tu convenio colectivo o contrato al respecto. En cualquier caso, no puedes ser obligado a trabajar horas extra. Has de trabajar únicamente las horas y en los momentos en los que tú estés dispuesto. Existen leyes sobre la cantidad máxima de horas que pueden trabajarse por año y estas horas incluyen las extras. 12 horas por turno, 60 por semana. 11 horas de descanso entre turnos, 36 en el caso de fin de semana. Hay excepciones para menores y embarazadas así como empleos con diversas consideraciones adicionales.

Enlaces útiles:

Salud & Seguridad

Información básica

El/la empleador/a se considera responsable por la salud y la seguridad de sus trabajadores. Esto implica proveer a los/las trabajadores/as de un entorno de trabajo adecuado, así como de herramientas y vehículos seguros. Además debe proporcionar las instrucciones y la formación adecuadas para el manejo de dichas herramientas y vehículos. Finalmente, si el trabajo supone uso de sustancias potencialmente peligrosas, entonces el/la empleador/a de tiene que tomar las precauciones de seguridad correspondientes.

Seguro de salud

El seguro de salud privado es obligatorio en los Países bajos. Es tu obligación escoger uno y firmar el seguro por tu propia cuenta.

La mayoría de los trabajadores tienen derecho a recibir el llamado ‘zortoeslag’ del gobierno. Este beneficio social te permite ahorrar un porcentaje importante del seguro médico obligatorio y se puede solicitar en: http://www.toeslagen.nl.

Acoso laboral

No entregues nunca tus documentos personales tales como el pasaporte y/o el permiso de trabajo a nadie y bajo ninguna circunstancia. Este tipo de documentos son muy importantes y si están en manos de otras personas pueden ser usados para obligarte a hacer cosas que no deseas.

En caso de sufrir abuso laboral (mobbing), hay varios elementos a considerar.

Lo primero de todo es buscar aliados que estén en tu misma situación. Juntos realizad una lista de demandas y un plan de acción. Pensad como puede ser mejorada la situación de forma práctica.

Posteriormente, puedes hablar con tu superior y darle/s la oportunidad de mejorar. Si esto no funciona o no lo consideras seguro, puedes acudir a ‘Vertrouwenspersoon’ (persona de confianza) o al Ondernemingsraad (equivalente al comité de empresa). Estos organismos son oficiales y deben ser comunicadas por la empresa sobre su existencia y quienes son miembros. Como última opción acude a recursos humanos o a un superior de más alto rango.

En cualquier caso, es posible que la respuesta/solución sea insatisfactoria. Las personas de confianza están únicamente para escuchar y carecen de poderes. El comité de empresa es mayoritariamente simbólico en los Países Bajos y únicamente es responsable de garantizar que los reglamentos internos de la empresa se cumplen. Recursos humanos no están para ayudar a los trabajadores pues son protectores de los intereses de la empresa. A pesar de existir estas vías, no necesariamente son las más fructíferas. Recomendamos no gastar demasiada energía en los procedimientos burocráticos existentes pues están diseñados para hastiarte. En caso de no conseguir lo que deseas, siempre recomendamos unirte con tus compañeros/as de trabajo o personas políticamente afines con quienes realizar acciones tales como piquetes, brazos caídos o huelgas. En caso de ser esta una opción de lucha deseada, no dudes en contactarnos.

Si nada de lo anterior funciona y aliarte con tus compañeros de trabajo no es una opción, solicita una baja médica por estrés (en caso de sufrir abuso es altamente probable que sea cierto). De esta forma puedes tomar algo de aire y relajarte. En caso de tener un contracto directo con la empresa, no puedes ser despedido por esto, pero siempre revisa tu contrato para estar seguro. Tras dos semanas de baja, serás requerido para ser examinado por un médico designado por la empresa al que puedes comunicar las razones de tu estrés. A raíz de esto la empresa se ve obligada a realizar un plan de acción que te permita re-incorporarte al trabajo. También puedes alargar la situación si lo deseas mientras buscas otro puesto de trabajo y cobrar el 70% del salario durante la baja por enfermedad.

Enlaces útiles:

Comprobación de antecedentes

Las empresas puede solicitar un VOG (declaración de conducta). En algunos sectores es obligatorio. Un organismo oficial llamado Justis investiga si posees antecedentes penales relevantes para tu puesto de trabajo. Este informe se envía a tu domicilio, no a la empresa, y eres tú quien entrega los resultados a tu empresa. No te pueden despedir porque el informe sea negativo. En caso de suceder, peléalo, ya que la empresa ha de justificar el despido de forma separada a esta circunstancia. El VOG incluye únicamente tu propio registro de antecedentes, no los de tu familia.

Existe una opción de investigación llamada ‘Antecedentenonderzoek’ la cual es más amplia y puede incluir a la familia. Esta investigación es llevada a cabo por detectives privados.

Enlaces útiles:

Excedencias

Excedencia sin salario

La legislación neerlandesa no contempla de forma general las excedencias aunque algunos CAOs (convenios colectivos) sí. Si estás protegido por un CAO, revísalo. Aunque poco frecuente, es posible organizar un acuerdo privado para obtener una excedencia. Sólo hay dos supuestos en la ley para una excedencia: hacerse cargo de una persona enferma y baja por maternidad/paternidad. Estos casos son muy complejos y siempre es recomendable solicitar ayuda legal profesional.

Baja por nacimiento

La baja por maternidad se compone de 16 semanas, a disfrutar hasta 6 semanas antes de la fecha estimada de nacimiento y se considera obligatorio comenzarla 4 semanas antes del nacimiento. Después del nacimiento tienes derecho a al menos 10 semanas de baja por maternidad, incluso si el parto se retrasó. Durante la baja recibirás el salario completo (hasta un máximo). Los cónyuges de la madre tienen derecho a 5 días de baja, aunque a partir de Julio de 2020, esta baja será de 5 semanas. La baja por paternidad también incluye salario.

Tienes derecho a una excedencia por paternidad cuando has trabajado en la empresa más de un año y cuando tu hijo/a tiene menos de 8 años. Ambos progenitores tienen derecho a dicha baja. En caso de tener varios hijos, cada excedencia se toma separadamente. También existe el derecho a excedencia en caso de adopción, acogida o tutorización en tanto que el menor viva contigo. La excedencia por paternidad es 26 veces tus horas semanales. El acuerdo tipo en el país es trabajar durante 6 meses a media jornada. La excedencia por paternidad no incluye salario.

Paga extra de vacaciones

La paga de vacaciones (Vakantiegeld) se calcula sobre el 8% de tu salario bruto. De esa cantidad inicial es necesario pagar impuestos, el tramo impositivo varía entre el 36,65% y el 51,75%.

Baja por enfermedad

En caso de incapacidad física o mental para el trabajo, salvo contadas excepciones, tienes derecho a una baja laboral pagada. En función del contrato, la cantidad percibida durante la baja puede varias. Ten en cuenta que la mayoría de contratos estipulan que los dos primeros días de baja por enfermedad, no recibes salario alguno, estos días son llamados ‘watchdagen’.

Sobre la baja laboral: En caso de caer enfermo, tu empleador/a no tiene derecho a preguntarte sobre tu enfermedad. Si quieres se lo puedes decir, pero no estás obligado a hacerlo.Recomendamos no entrar en discusiones y hacer que tu empleador cumpla la ley.

Tienes derecho a mantener tu historial médico en privado, y no estás obligado a compartirlo con la empresa. Si tu empresa lo desea, puede requerir que pruebes estar enfermo a través de un tercero (llamados Bedrijfsartsen), estos médicos de empresa no pueden compartir con tu empresa los detalles de tu enfermedad, sólo si efectivamente estás enfermo o no.

En caso de baja por enfermedad, la ley contempla 102 semanas de baja con un salario mínimo del 70%. En caso de que este 70% no alcance el salario mínimo, la empresa habrá de abonar el salario mínimo del momento. En tu CAO es posible que esté regulado este aspecto y que el porcentaje a percibir sea aún mayor.

Solo en casos muy excepcionales puedes ser despedido tras estar 2 años de baja por enfermedad. En general en la ley neerlandesa está prohibido despedir a un empleado mientras se encuentre de baja por enfermedad.

Es posible sufrir un despido aún estando de baja por enfermedad si el empleador alega otros motivos para ello. Sin embargo, esto implicará solicitar a un juez civil que disuelva la relación laboral y al ver la baja, en la inmensa mayoría de los casos el juez rechazará la solicitud y el despido carecerá de validez.

Economía

Pagos

Cuando termina tu contrato, debes recibir los llamados pagos posteriores (horas extra, días libres sin usar, compensación por vacaciones etc.). Recuerda que para la paga de vacaciones se retiene cada mes aproximadamente el 8% de tu salario bruto. El salario siempre se debe abonar durante el siguiente mes del calendario. Cualquier extra o beneficio salarial adicional debe ser abonado a más tardar en el siguiente mes del calendario.

Enlaces útiles:

Impuestos

Solicita la devolución de los impuestos de cada año, entero o en parte, trabajado en los Países Bajos. Asegúrate de recibir el ‘jaaropgaaf’ de tu empleador/a ya que lo necesitarás para completar este proceso. Los enlaces para la devolución están al final de la sección.

En caso de mudarte a otro país y en caso de desear una devolución de impuestos, contacta con el Belastingdienst solicitando un declaración de impuestos adelantada o espera al siguiente año fiscal. Ten en cuenta que el primer año que realices los impuestos tendrás que rellenar el formulario M por correo ordinario y no a través de la página web.

Comprender una nómina en los Países Bajos puede ser una aventura y muchos términos están próximos al Klingon. Puedes leer un artículo muy revelador para entender una nómina en la sección de enlaces

En caso de sufrir una discapacidad tus impuestos varían y es posible desgravar los costes médicos. En este caso es mejor consultar con la asociación de personas con discapacidad. En internet es posible encontrarlos a través de las palabras clave ‘patientenvereniging’ o ‘belangenvereniging’ + el nombre de la enfermedad. Una de ámbito general es https://iederin.nl/

Enlaces útiles:

Salario mínimo

Para un trabajador adulto entre los 23 y los 67 años, el salario mínimo se establece en los 8.63€ brutos a la hora, aproximadamente unos 69.01€ por día, 345.05€ por semana y 1495.20€ brutos mensuales. En los casos de trabajo a destajo, se estipula que habrás de ganar como mínimo el salario mínimo cuando trabajas a un ritmo ‘medio’.

Organización & Lucha

Como conseguir ayuda

Si necesitas de asistencia legal, puedes intentar conseguir un abogado en el ‘advocaten locket’. La primera consulta siempre es gratuita y sin obligaciones posteriores. El abogado también puede ayudarte a conseguir un subsidio estatal para pagar la defensa. Esto sólo puede hacerse cuando tienes ingresos y ahorros reducidos. Un salario superior a los 27000€ anuales, o unos ahorros superiores a los 30.360€ te inhabilitan para solicitar la ayuda. El subsidio es progresivo, menor ingreso y ahorro, mayor la ayuda.

Enlaces útiles:

Consejos para las dinámicas laborales

Lleva al día el papeleo. Haz copias de tus nóminas, así como de los registros de horas trabajadas y guarda toda información que recibes, bien en papel bien en correo electrónico, de tu empleador/a. También conviene anotar el nombre y la dirección de las empresas en las que trabajas.

Crea vínculos con tus compañeros/as de trabajo desde el primer momento. Intercambia números de teléfono. También es importante que os informéis unos a otros acerca de asuntos o problemas en el trabajo y que fortalezcáis la solidaridad entre vosotros/as. En caso de conflicto, seréis más fuertes juntos que separados.

Es posible que tu puesto de trabajo esté reglado por una fórmula legal similar al convenio colectivo (CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst en Holandés). Si trabajas a través de una empresa de trabajo temporal, puedes encontrar el convenio que te corresponde en holandés, inglés y polaco en la siguiente página web: http://www.abu.nl/publicaties/cao”

Denunciar

Puedes denunciar tu empresa al gobierno aunque con pocas expectativas de éxito. La mejor opción es combinarlo con una denuncia a un sindicato. Averigua si hay algún sindicato en tu sector y si no, el FNV es el sindicato mayoritario en los Países Bajos

Si los problemas denunciados en tu empresa son de ámbito ético o social, las denuncias y acciones posteriores puedes ser complicadas. En posible incluso que te ampare la definición de filtrador (whistleblower), en cuyo caso es preferible consultar (con MUCHA cautela) con https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/

Desde el momento que realices una denuncia, ni el gobierno ni el sindicato pueden revelar tu identidad a la empresa. Hay que tener en cuenta que siempre hay algo que puede ir mal (puede que por accidente el sindicato o el gobierno, filtren tus datos personales). En caso de ser un soplón (whistleblower) toma todas las precauciones posibles. En necesario saber que estas circunstancias requieren de paciencia y fortaleza mental.

Enlaces útiles:

Epílogo

Este panfleto fue publicado en septiembre de 2014 por lo que la información que contiene puede que esté anticuada cuando llegue a tus manos. Por lo que te rogamos que contrastes todo lo que esté escrito aquí con información actualizada.

Más información (y probablemente más actualizada) se puede encontrar en:

https://labourrights.vrijebond.org/

No somos una ONG o una organización de caridad, somos anarquistas y nos constituimos bajo principios de autogestión y apoyo mutuo. Si tienes problemas laborales siempre puedes contactarnos, juntos podemos presentar batalla. Si no sufres problemas laborales en el trabajo (paz social) pero estás en desacuerdo con esta sociedad capitalista donde vales lo que tienes, quizás quieras ponerte en contacto con nosotros: unidos somos más fuertes y podemos luchar contra los explotadores de la humanidad.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

También puedes pasar por nuestra librería cualquier sábado entre las 14:00 y las 18:00 en Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Hay múltples grupos y personas involucradas en Vrije Bond a lo largo de los Países Bajos y Bélgica. Puedes encontrarles en: https://www.vrijebond.org/groepen/

O escribe a la secretaría del sindicato si quieres conocer a los miembros de tu zona:

secretariaat@vrijebond.nl

Si algún fragmento de este documento se encuentra en inglés es debido a que la traducción está incompleta. Si quieres colaborar en la finalización de esta traducción, visita http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, en esta web encontrarás nuestra plataforma de traducción donde podrás enviar los textos que faltan por traducir o donde puedes sugerir mejoras o modificaciones sobre el texto ya existente.

Munkavállalói jogok Hollandiában

Munkavállalói jogok Hollandiában

Munkavállalói jogok Hollandiában (bevándorló munkásoknak)

Prológus

Munkavállalókként védtelenek vagyunk, amikor nem ismerjük a jogainkat. Különösen külföldi munkavállalók gyakran kiszolgáltatottak. Ez gyakran azért fordul elő, mert nincs alap munka jogi információhoz való hozzáférésük a saját anyanyelvükön. Reméljük, hogy ezzel a röpirattal meg tudjuk változtatni ezt a helyzetet és szolidaritásra ösztönözni a munkavállalókat, hogy hatékonyabban tudják megvédeni magunkat a visszaélő és kiaknázó munkáltatóktól. Kérjük, hogy osszák meg ezt a röpiratot minél több munkatárssal, ismerőssel. Figyelembe kell venni persze, hogy az alábbiakban felsorolt jogok, alapvető munkajogok. Harcolnunk kell érte, ha többet akarunk!

A weboldalunkon megtalálhatják ezt a röpiratot több nyelven, ha van hozzáadandó fordítása, küldje el nekünk.

Megjelent 2014-ben. Utolsó módosítás 2020 április

Tárgymutató

 • + Szerződések
 • + + Alapinformációk
 • + + Nulla órás szerződések
 • + + Szerződés megszűnése
 • + + + Kárpótlás
 • + + + Értesítési időszak
 • + + + Munkanélküliség-védelem
 • + Időbeosztás
 • + + Munkaidő
 • + + Szünetek
 • + + Túlóra
 • + Egészség és biztonság
 • + + Alapinformációk
 • + + Egészségbiztosítás
 • + + Megfélemlítés és visszaélés
 • + + Háttérellenőrzések
 • + Szabadság
 • + + Fizetetlen szabadság
 • + + Szülési szabadság
 • + + Vakáciopénz (szabadság)
 • + + Betegszabadság
 • + Közgazdaságtan
 • + + Fizetések
 • + + Adók
 • + + Minimálbér
 • + Szervezz és Védekezz
 • + + Hogyan lehet segítséget kapni
 • + + Tippek a munkadinamikához
 • + Jelentés

Információ

Szerződések

Alapinformációk

Elvileg egy szóbeli munkaszerződés ugyanolyan érvényű, mint egy írásos szerződés. Nehéz azonban bizonyítani a megállapodás részleteit, ha nincs fizikai bizonyíték. Mindig kérjen egy példányt a megállapodásról papíron, e-mailben vagy szöveges üzenetben!

A tartózkodási engedély nélküli személyek (verblijfsvergunning) törvényesen jogosultak a bérükre a munkavégzést követően, valamint rendszeres egészség- és munka védelemre a munkavégzés alatt. (A főnök azonban nem vehet fel tartózkodási engedély nélküli munkavállalókat). Más szavakkal: mindenki, aki Hollandiában dolgozik, a holland munkajog hatálya alá tartozik, még akkor is, ha a munkáltatója / szerződése másként rendelkezik.

Soha ne írjon alá egyetlen dokumentumot sem anélkül, hogy teljesen megértette volna azok jelentését. Kérjen egy példányt olyan nyelven, amelyet megért, és döntse el ha (jogi) tanácsot szeretne-e kérni.

Ha hiányzik a szerződés egy példánya, kérje meg e-mailben. Ha nem kap szerződést, írja meg saját szerződését, beleértve mindazt, amit a munkáltatójával megállapodott, majd küldje el ezt a szerződést a munkáltatójának, és kérje meg, hogy küldjék vissza aláírva. Nem kell, hogy bonyolult vagy tökéletes legyen. Ha a munkáltató továbbra is megtagadja egy aláírt szerződés elküldését, akkor az Ön által írt szerződés jogilag érvényes. Mondja el ezt a munkáltatójának. Ha munkáltatója nem tartja be ezt a szerződést, keressen egy ügyvédet, és perelje be munkáltatóját.

Hasznos linkek:

 • https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract

Nulla órás szerződések

Hollandiában a szerződések lehetnek “nulla órás” szerződések. Sajnos a legtöbb nulla órás szerződéssel csak akkor dolgozik amikor a főnök behívja. Ha szeretne kilépni, egy hónapos felmondási időt kell adnia. Ez nem jelenti azt, hogy nem próbálkozhat azonnali távozással. Csak ellenőrizze a szerződésben, hogyha ez jogszerű-e és milyen kockázatokkal jár.

Van még egy másik, nagyon fontos szabályozás: Ha egy alkalmazott többet dolgozik mint amennyi óra a szerződésében van, három egymást követő hónapban, a szerződés megváltozik a ledolgozott órák új átlagához!

Szerződés megszűnése

Ha a főnök el akar bocsájtani, azt írásban meg kell indokolnia. Ha nincs írásos indok, a szerződés folytatódik, és a főnök továbbra is köteles megfizetni a bért. Az azonnali elbocsátás csak próbaidő alatt megengedett.

Kárpótlás

Ha kilép, nincs kompenzáció. Ugyanakkor az üdülési támogatást(vakációpénzt) (a bruttó fizetés mintegy 8% -a) mindig kifizetnie kell. Az, hogy kilép vagy elbocsátják, nem befolyásolja ezt az összeget. Még egyszer ellenőrizze a szerződését és / vagy a kollektív munkaszerződést az esetleges további rendelkezésekért.

Értesítési időszak

Szerződésének rendelkeznie kell az felmondási időszakra vonatkozó záradékkal. Ha nincs erre vonatkozó záradék, a törvény nem határoz meg minimumot, ami azt jelenti, hogy ebben a helyzetben bármikor kiléphet. Ez azt jelenti, hogy kiléphet a helyszínen, de a következménye az, hogy nem kap szociális segélyeket vagy átmeneti díjat, és ha van, elveszíti a 30% -os kedvezményt.

Figyelembe kell vennie, hogy ha a felmosási idő egy hónap vagy annál hosszabb, akkor valószínűleg egy teljes naptári hónappal kell számolnia. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a hónap melyik napján értesíti a munkáltatót arról, hogy kilép, a következő hónapot le kell dolgoznia. Mindkét esetben a szerződésnek kifejezetten fel kell tüntetnie, hogy ez egy naptári hónap vagy 30 nap. Ha szerződése ideiglenes, de a lejárati idő után továbbra is folytatja a szokásos munkáját, akkor a szerződést ugyanannyi ideig meghosszabbodik, mint amennyi volt. Három év után az ideiglenes szerződés törvény szerint állandó szerződéssé változik.

Hasznos linkek:

 • https://www.cnv.nl/werk-en-inkomen/contract/einde-van-mijn-arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd/
 • https://werkgeverslijn.nl/ketenbepaling/
Munkanélküliség-védelem

Bár jogilag mindig fedezve van a munkanélküliséggel kapcsolatban, számos lehetséges forgatókönyvet kell fontolóra venni annak érdekében hogy részesüljön belöle:

Abban az esetben, ha kilép, valószínűleg nem jogosult szociális ellátásokra, de vannak kivételes esetek mint például betegség, megfélemlítés és így tovább.

Ha ön hibájából bocsájtják el, akkor nem jogosult munkanélküli-segélyre. Ha egy megalapozott (jogellenes) kifogással irúgták ki, fontolja meg a felebezés lehetőséget.

Ha egy vállalat önhibáján kívül bocsájtja el (más okokból, mint például a gazdasági helyzet), vagy a szerződés végét, akkor jogosult munkanélküli segélyre, ha megfelel bizonyos feltételeknek. Ezek a feltételek a következők: munkára alkalmas és az utolsó 36 hétből legalább 26 hetet dolgozott.

Legfeljebb 3 hónapot kaphat, ha legalább 26 hetet dolgozott az elmúlt 36 hétben. Ha legalább 4 éve dolgozik, akkor legalább egy éven keresztül kaphat munkanélküli segélyt.

Időbeosztás

Munkaidő

A műszak nem haladhatja meg a 12 órát. Egy munkahét legfeljebb 60 óra lehet. Amikor egy 60 órás hetet kell csinálnia, kompenzálásra van joga, mert nem engedélyezett 4 hét alatt átlagosan több mint 55 órát dolgozik. 16 hét után az átlag 48 órára csökken.

Szünetek

Ön jogosult a kötelező 30 perces szünetre minden 5 és félórában. (Szünetelés kötelező!) Ha 10 óránál hosszabb ideig dolgozik, a szünet 45 perc lesz. Ezt a szünetet három 15 perces szünetre lehet osztani ebben a 10 órában. A szünet nem kerül kifizetésre.

Túlóra

A túlórákra (túlórázás) a CAO, a szerződés vagy a társaság szabályai vonatkozhatnak. Ezen kívül Ön nem kényszeríthető túlórázásra. Csak akkor kell dolgoznia, amikor és amennyi pénzt és / vagy szabadnapot szeretne. Vannak szabályok a napi maximális munkamennyiségről (a túlórát is ideértve): műszakonként 12 óra és hetente 60 óra, műszak után 11 óra pihenőidő és 36 órás hétvége. Különleges szabályok a kiskorúakra és állapotos személyekre. Ne feledje, hogy sok munkahelynek kivételt képezhet.

Hasznos linkek:

 • https://www.fnv.nl/werk-inkomen/werktijden/overwerk
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/wettelijke-regels-werktijden-en-rusttijden
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/brochures-arbeidstijdenwet-en-arbeidstijdenbesluit

Egészség és biztonság

Alapinformációk

A főnök felelős a munkavállalók egészségéért és biztonságáért. Ez azt jelenti, hogy kötelességük biztonságos munkakörnyezet biztosítani: biztonságos eszközöket és járműveket, biztonsági utasításokat ezen eszközök és járművek működtetésére, és a megfelelő óvintézkedéseket a (potenciálisan) veszélyes anyagokkal való munka során.

Egészségbiztosítás

Minden Hollandiában élő embernek kell magán egészség biztosítással rendelkeznie. Az Ön kötelessége kiválasztani és szerződést kötni a választott biztosítóval.

A legtöbb munkavállaló jogosult a zorgtoeslagra (egészségbiztositási támogatás) a kormánytól. Ez a havi juttatás az Ön egészségbiztosítási díjának felét megmentheti. Erre a következő címen jelentkezhet: http://www.toeslagen.nl.

Megfélemlítés és visszaélés

Soha ne adjon át semmilyen dokumentumot, különösen az útlevelét és a munkavállalási engedélyét. Ezek fontos személyes vagyontárgyak, mások kezében felhasználhatók arra, hogy nyomást gyakoroljanak Önre olyan dolgok elvégzésére, amelyeket nem akarnak csinálni.

Abban az esetben, ha megfélemlítéssel szembesül, több tényezőt kell figyelembe venni.

Mindenekelőtt keressen szövetségeseket azon kollégái között, akik ugyanazt érzik. Együtt készítsen egy listát a követelményekről és a cselekvési tervet. Gondoljon arra, hogyan lehetne praktikus módon javítani a dolgokat az Ön számára.

Ezután dönthet úgy, hogy közvetlenül beszél a menedzserrel, hogy lehetőséget adjon neki a fejlesztésre. Ha ez nem működik, vagy ha nem érzi magát biztonságban ezzel kapcsolatban, forduljon a „Megbízható személy” vagy a vállalati tanácshoz. Ezek hivatalos álláspontok, és meg kell említeni valahol, ki ez. Végül keresse fel az emberi erőforrásokat vagy egy magasabb menedzsert.

Minden esetben készüljön fel arra, hogy nem kap kielégítő választ. A bizalmas tanácsadó csak ott van, hogy meghallgassa Önt, nincs hatalma. Az Üzemi Tanácsnak sincs. Az emberi erőforrások és más vezetők általában nem igazán érdekeltek az emberek segítésében, ez nem áll érdekükben, és nem ez az, amiért fizetnek. Tehát ne várjon túl sokat ettől, és ne fordítson sok energiát a hivatalos folyamatra, mert ez kiégetheti. Gondoljon előre: ha nem kapok meg, amit akarok, mit tudok és vagyok hajlandóak megtenni? Amikor az emberek összeállnak, az eredményehet közvetlen akciókat, például kivonulás és sztrájk. Ha ezt szeretné, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Ha nincs eredmény, és nem tud együtt dolgozni a kollégákkal, akkor jó választás, ha stresszel kapcsolatos panaszok miatt betegnek jelenti magát, amely valószínűleg így is van. Remélhetőleg kicsit pihenhet. Ha szokásos (nem ügynöki) szerződéssel rendelkezik, ez azt is jelenti, hogy nem szabad elbocsátani. ELŐSZÖR OLVASSA EL A SZERZŐDÉSÉT! Két hét elteltével felkéri Önt, hogy menjen el HR-orvoshoz (arbo), ahol elmondhatja, mi okozza a stresszt. Készítenek egy akció tervet ennek javítására, és a munkához való visszatéréshez. Természetesen ezt hosszasan el lehet nyújtani, miközben más munkát keres, és élvezi a 70% -os betegbérét.)

Hasznos linkek:

 • https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/pesten/maatregelen

Háttérellenőrzések

A cégek gyakran kérik az úgynevezett „VOG” -t („Erkölcsi bizonyitvány”). Egyes szakmák esetében ez kötelező. A Justis nevű kormányzati szolgálat megvizsgálja, hogy van-e olyan bűncselekmény a bűnügyi nyilvántartásban ami lényeges a munkával kapcsolatban amit végezni szeretne . A nyilatkozatot ezután elpostázzák a lakcímére, tehát nem a cégnek. Ezután megadja az eredményt a munkáltatónak. Ha nem kap pozitív erkölcsi bizonyitványt, akkor ez * NEM * feltétlenül azt jelenti, hogy a munkáltató kirúghatja Önt. Ne fogadja el ezt csakugy, mert ezt külön kell kezelniük . A VOG esetében a kormány csak az Ön személyes bűnügyi nyilvántartására, nem pedig a családjának adataira vonatkozik.

Lehet egy nagyobb vizsgálat, amelyet „Antecedentenonderzoek” -nak hívnak (háttér-ellenőrzés). Ez sokkal tágabb és magában foglalhatja a családot is. Ezt magánnyomozók végzik.

Hasznos linkek:

 • https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/naar-welke-gegevens-wordt-gekeken/screeningsprofielen.aspx
 • https://www.bvdv.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog-ontslag/
 • https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/1212-antecedentenonderzoek-personeel-zo-werkt-het.html

Szabadság

Fizetetlen szabadság

A holland jog nem terjed ki a fizetetlen szabadságra, azonban egyes CAO-k rendelkeznek ezekről. Ha CAO-ja van, ellenőrizze azt. Mindenesetre, bár ez nem gyakori, egyes vállalatoknál meg lehet egyezni a a fizetetlen szabadságról. Két esetre vonatkozik a holland törvényben erröl: szülői szabadság és beteg gondozása; ezek az esetek meglehetősen összetettek, és ilyen esetekben inkább szakmai jogi tanácsadást kell kérni.

Szülési szabadság

A terhes alkalmazottak legalább 16 hétig jogosultak terhességi- és szülési szabadságra. A terhességi szabadságot a csecsemő esedékessége előtt hat héttel veheti igénybe, de legkésőbb négy héttel a baba érkezése előtt kell kezdődnie. A szülés után mindig legalább tíz hetes szülési szabadságra van szüksége, akkor is, ha a baba később született, mint az várható volt. A szabadsága alatt juttatás összege megegyezik teljes fizetés összegével. Az élettársa szülés után öt nap apasági szabadságra és 2020 júliusától öt hétre jogosult. Ez a szabadság fizetett.

Szülői szabadság: Ön szülői szabadságra jogosult, ha legalább egy éve ugyanannál munkáltatónál dolgozik, és 8 évnél fiatalabb gyermeket gondoz. Mindkét szülő jogosult szülői szabadságra. Ha több gyermeke van, szülői szabadság igénybe vehető minden gyermekre külön-külön. Szülői szabadságra jogosult az örökbefogadott-, vagy mostohagyermekei számára is, feltéve, hogy a gyermek Önnel él. Szülői szabadságra jogosult a heti munkaidő legfeljebb 26-szorosára. A szokás az, hogy hat hónapig a normál óráinak felét dolgozza. Például, ha hetente 32 órát dolgozik, akkor hat hónapig hetente 16 órát fog dolgozni, miközben hetente 16 órás szülői szabadságot vesz igénybe. A szülői szabadság nem fizetett.

Vakáciopénz (szabadság)

A vakációpénz a bruttó éves fizetés 8% -a alapján számítják ki. Figyelembe véve ezt az összeget, adót kell fizetnie érte. A vakációpénz % (2019-ben) 36,65% és 51,75% között változik.

Betegszabadság

Ha fizikailag vagy mentálisan (ideértve a stresszt vagy a félelmet is) nem képes munkát végezni, a legtöbb esetben táppénzre jogosult. Az Ön szerződésének típusától függően a táppénz összege eltérő lehet. Vegye figyelembe, hogy sok szerződés szerint nem kap fizetést az első két napban, ezeket a napokat wachtdagennek(várakozásinapok) hívják.

A betegszabadsággal kapcsolatban: Ha betegszik, a főnök nem kérdezheti meg Önt, a betegség okáról. Ön szabadon elmondhatja nekik, ha szeretné, de ők nem kényszeríthetik erre. Javasoljuk, hogy ne mondja el, és hagyja, hogy főnöke kövesse a törvényi szabályokat.

Önnek joga van az egészségi állapotát titokban tartani, nem köteles bejelenteni ha beteg (ez nem igaz be kell jelenteni csak nem köteles megmondani hogy mi baja van (a fordító)). De sok vállalatnak szerződése van egy harmadik féllel, az úgynevezett „Bedrijfsartsen” (vállalati orvosok), amelyek felkérhetik Önt, hogy igazolja, hogy beteg. Ezek a cégek nem oszthatják meg a vállalatával, mi a betegsége, csak válaszolnak, hogy beteg vagy sem.

Egészségügyi állapot vagy betegség esetén a holland törvény előírja, hogy a betegség / munkaképtelenség első 104 hétében (2 év) a munkavállaló a bér legalább 70% -ára jogosult. Ha ez a 70% alacsonyabbnak bizonyul, mint a törvényben előírt minimálbér, akkor a munkavállaló jogosult a törvényben előírt minimálbérre. Mindig ellenőrizze a CAO-t, mivel az előfordulhat, hogy magasabb arányt / periódusokat tartalmaz.

Csak rendkívül ritka eseteben vagy 2 év betegség után lehet elbocsátani. Általában a holland munkajog szerint tilos a munkaviszony megszűnése a munkavállaló betegsége alatt (hollandul: „opzegverbod tijdens ziekte”). Ez egy nagyon szigorú szabály Hollandiában, és szinte lehetetlen eltérni tőle.

Közgazdaságtan

Fizetések

Miután a szerződés befejeződött, győződjön meg arról, hogy megkapta-e az összes Önnek járó fizetést, beleszámolva a vakáció pénzt (a bruttó havi bér 8% -a) és a fel nem használt szabadnapokat.

Hasznos linkek:

 • https://www.loonvisie.nl/eindafrekening-bij-ontslag-of-vertrek-werknemer/
 • https://www.fnv.nl/werk-inkomen/salaris-loon/geen-salaris-of-salaris-te-laat

Adók

Főnökjétöl kérje a jaaropgraaf formát, így tudja kitölteni az adóbevallását. Adózási űrlapok megtalálhatók a következő címen.

Abban az esetben, ha egy másik országba költözik, és adó visszatérítést szeretne kérni, vegye fel a kapcsolatot a belastingdienst-el(hollandiai adóhivatal), amelyben kérheti adójának korai visszaigénylését, vagy csak várjon a következő év elejéig, majd kérje a visszatérítést. Ne feledje, hogy az adófizetésének első évében az „M” űrlapot papíron kell kitöltenie az online webhely helyett.

A bérpapír megértése Hollandiában bonyolult lehet, és sok olyan fogalommal fog találkozni a bérelszámoláson, ami klingonnak hangzik. Egy jó bejegyzés, amely ismerteti a bérszámfejtés főbb pontjait, megtalálható ezen a linken

Ha részleges fogyatékosság van, akkor levonhat bizonyos egészségügyi költségeket az adójából. Legjobb tanácsadás céljából konzultáljon a fogyatékossággal élők szövetségével. Keressen rá “Patientenvereniging” vagy “belangenvereniging” a fogyatékosság holland szavakra. A krónikus betegségben szenvedők vagy fogyatékossággal élők számára: https://iederin.nl/

Hasznos linkek:

 • http://www.belastingdienst.nl/english/
 • http://www.belastingdienst.nl/deutsch/
 • https://www.iamexpat.nl/career/employment-news/dutch-pay-slip-how-your-salary-determined

Minimálbér

23 és 67 év közötti munkavállalók esetében a legalacsonyabb minimálbér 8,63 € bruttó/óra egy 40 órás munkahét alapján. Ez napi 69,01 € 8,heti 345,05 € és havi 1 495,20 € bruttó.Ha egy teljesitmény alapú bér, akkor jogod van minimálbérhez egy ‘’normális’’ ütemü munkában.

Szervezz és Védekezz

Hogyan lehet segítséget kapni

Ha jogi tanácsadót kell találnia, megpróbálhat ügyvédet keresni az ügyvédi tanácsadónál. Az első, ügyvédekkel folytatott konzultáció, amelyet itt talál, mindig ingyenes és kötelezettségek nélküli. Az ügyvéd segíthet Önnek jogi költségtámogatás igénylésében. Ahhoz, hogy támogatásra jogosult legyen, nem rendelkezhet magas jövedelemmel vagy megtakarítással. Ha jövedelme 27 300 euró (egyedülállók) vagy 38 600 euró (egyéb) vagy annál több, valamint több mint 30 300 euró megtakarítás van (2019, a változtatás jogát fenntartjuk) nem kap támogatást. Kevesebb jövedelem / megtakarítás = több támogatás.

Hasznos linkek:

 • https://www.advocatenloket.nu/default.asp
 • https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Tippek a munkadinamikához

Törekedjen fenntartani ügyintézését! Mentse az elszámolásait, jegyezze fel a munkaidőt és mentse az összes olyan információt, amelyet Ön megkap főnökkétöl papíron vagy e-mailben. Írja le az összes munkáltatóinak nevét és cimét ahol Ön alkalmazot.

Létesitsen kapcsolatokat munkatársaival még az első napokbol. Telefonszámokat cseréljenek egymást közt és tájekoztassák egymást munkahelyi ügyekkel kapcsolatosan. Törekedjenek egy erős szolidaritásu közösséget alapitani, hogy konfliktus esetén erösebbek legyenek együttesen.

Lehetséges, hogy az Ön munkaköre kollektív szerződéssel (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst) van szabályozva. Ha ideiglenes munkaközvetítő ügynökségen dolgozik, akkor a holland temp ügynökség CAO vonatkozik Önre. A legutóbbi angol, lengyel és holland nyelvű verziók megtalálhatók itt: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Jelentés

Bejelentheti a munkáltatót a kormánynak, de valószínűleg nem lesz eredményt. (semmi sem történik, kivéve a legszélsőségesebb helyzeteket). Egy másik lehetőség kombinálni a bejelentést a szakszervezetekhez való bejelentéssel. (Meg kellene ezt tennie) Tudja meg, mely szakszervezet aktív a vállalkozásában. A nagy uniót, FNV hívják

Ha a vállalati problémák jelentős társadalmi vagy etikai következményekkel járnak, ezeknek a gondoknak a jelentése speciális ismereteket és intézkedéseket igényelhet. (lehet, hogy visszaélést feltáró személy vagy). Forduljon a https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ webhelyhez tanácsokért és segítségért. (legyen azonban nagyon óvatos)

Attól fogva hogy a bejelentést megtette a kormányzati intézmények vagy szakszervezetek nem adhatják ki a munkaadónak az ön nevét. De mindig van esély arra, hogy valami rosszul sül el. (Míg általában ezt próbálják elkerülni a szakszervezet vagy a kormány véletlenül kiszivárogtathatja a nevét.) Ha Ön egy visszaéléseket feltáró személy, még több óvintézkedést kell tennie. Fontos figyelembe venni, hogy ez egy sok türelmet igényel és érzelmileg nagyon megterhelő folyamat. (Azt is kockáztatja hogy túl sok energiát öl bele ebbe és kiég)

Hasznos linkek:

 • https://www.inspectieszw.nl/melden
 • https://www.fnv.nl/service-contact/arbo-adviespunt

Epilógus

Ezt a tájékoztatót 2014 szeptemberében tették közzé. Mire olvassa, néhány információ elavult lehet. Tehát mindig ellenőrizze a legfrissebb információforrásokat.

További információk a következő weboldalon találhatók:

https://labourrights.vrijebond.org/

Nem vagyunk civil-, segítségnyújtó- vagy jótékonysági szervezet, anarchisták vagyunk, önirányítás és kölcsönös támogatás alapján dolgozunk. Ha problémái vannak a munkahelyén, ne habozzon kapcsolatba lepni velünk, együtt tudunk harcolni. Ha nincs munkahelyi probléma (pax socialis), de nem ért egyet ezzel a kapitalista társadalommal, ahol annyit ér amennyie van, akkor és találkozzonl velünk, együtt erősebbek vagyunk, és harcolhatunk az emberiség kihasználása ellen.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Vagy szombaton délután 2-tól 18-ig látogasson könyvtárunknál: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amszterdam

Számos csoport és syemély vesz részt a Vrije Bondban Hollandiában és Belgium nagy részében. Ellenőrizze a weboldal elérhetőségeket: http://www.vrijebond.org/groepen/

Vagy írjon a titkársághoz, hogy kapcsolatba léphessen a környező tagokkal:

secretariaat@vrijebond.nl

Ha a dokumentum bármely része angolul volt, annak az az oka, hogy hiányzik néhány szövegrész ezen nyelven. Ha szeretne segíteni a fordításban, kérjük, látogasson el a http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/ weblapra, ahol egy fordítási platform található, ahol benyújthatja a hiányzó szövegek fordításait, vagy javasolhat módosításokat / javításokat a már létező szövegben.

(bevándorló munkásoknak)

Drepturile muncii in Olanda

Drepturile muncii in Olanda


Drepturile muncii in Olanda (pentru angajați străini)


Prolog


Ca angajați, suntem vulnerabili atunci când nu ne cunoaștem drepturile. Asta fiind cu totul mai pertinent pentru muncitorii străini in Olanda, de care angajatorii abuzivi profită deseori. Asta poate fi datorită lipsei de informații disponibile asupra drepturilor de bază in limba nativă a salariatului, alta decât olandeza. Cu acest pamflet încercăm să schimbăm asta si să incurajăm solidaritatea între muncitori pentru a ne putea proteja împotriva angajatorilor abuzivi. Vă rugăm sa împărțiți conținutul acestui pamflet cu colegii dvs. Drepturile discutate in acest pamflet reprezintă drepturile de bază ale angajatului. Va trebui să luptăm împreună dacă dorim să le extindem!


Pe site-ul nostru puteți găsi pamfletul nostru în mai multe limbi, dacă doriți să adăugați o traducere vă rugăm să ne trimiteți traducerea pe adresa prezentă pe pagina web.


Publicat în 2014. Ultima modificare efectuată în aprilie 2020


Index


  • Contracte
   • Informații de bază
   • Contracte de zero ore
   • Terminarea contractului de muncă
    • Compensații
    • Perioadă de notificare
    • Protecția șomerului
  • Program
   • Program de lucru
   • Pauze
   • Ore suplimentare
  • Sănătate și siguranță
   • Informații de bază
   • Asigurare de sănătate
   • Hărțuire și abuz
   • Verificarea cazierului
  • Concedii
   • Concedii fără plată
   • Concedii de maternitate
   • Concedii cu plată
   • Concedii medicale
  • Economii
   • Plăți
   • Taxe
   • Salariu minim pe economie
  • Organizați-vă și luptați
   • Cum să obțineți ajutor
   • Sfaturi pentru dinamica locului de muncă
  • Reportare

Informații


Contracte


Informații de bază


In principiu, un contract bazat pe înțelegere verbală are aceeași validitate ca un contract scris. În același timp, este dificil să dovediți detaliile angajamentului căt timp nu există dovezi scrise. Vă recomandăm să cereți în scris detaliile contractului sau angajamentului dvs. de muncă in scris, pe hărtie sau în format digital!


Persoanele fără permis de reședință(verblijfsvergunning) sunt îndreptățite la salarii și protecția și siguranța muncii după sau în cursul unei perioade de muncă. (Angajarea persoanelor fără drept de reședință este totuși ilegal). Cu alte cuvinte, oricine domiciliază în Olanda se încadrează în legile curente, chiar dacă angajatorul/contractul spune diferit.


Dacă sunteți angajat în timp ce sunteți nedocumentat, angajatorul este cel care încalcă legea și singurul care poate fi amendat. În practică, acest lucru e greu de dovedit, deoarece angajatorii pot amenința cu concedierea și ar putea exista riscul deportării. Prin urmare, este recomandabil să solicitați asistența unui avocat (pro deo) (advocaat). Dacă există indicii de exploatare, este recomandabil să discutați acest lucru cu un avocat sau cu organizații specializate în acordarea de asistență victimelor traficului de persoane și ale exploatării prin muncă.


Nu semnați niciodată documente fără înțelegerea completă a ce semnați. Cereți întotdeauna o copie într-o limbă pe care o vorbiți și înțelegeți si luați în considerare opțiunea de ajutor legal.


În cazul în care nu dețineți o copie a contractului, solicitați-o via email. Dacă nu aveți un contract, vă puteți scrie propriul contract, incluzând tot ceea ce ați căzut de acord cu angajatorul, apoi puteți trimite acest contract angajatorului și puteți solicita o copie semnată. Nu trebuie să fie complicat sau scris perfect. Dacă acesta încă refuză să vă ofere o copie semnată, contractul pe care l-ați scris este valid dpdv. legal. Comunicați acest lucru angajatorului dvs. Dacă angajatorul nu respectă acest contract, contactați un avocat și dați angajatorul în judecată.


În cazul în care vă confruntați cu o cauză judiciară, nu uitați că ceea ce este considerat obligatoriu nu este doar contractul redactat, ci și corespondența scrisă cu angajatorul dvs. cu privire la acest subiect.


Link-uri utile:Contracte de zero ore


În Olanda, contractele pot fi emise și în sistemul 0 ore de muncă. Din păcate, persoanele angrenate in contracte de acest fel sunt obligate să presteze orele de muncă în funcție de dorințele patronului și când acesta consideră necesară munca. Pentru a demisiona din contracte de acest tip, trebuie să vă notificați angajatorul cu o lună înainte. În unele situații puteți sista munca imediat dar vă recomandăm să vă asigurați că nu exista stipulări in contracte in legătură cu această posibilitate sau lipsa ei pentru a evita probleme legale.


Există o altă stipulare importantă de reținut în cazul acestor tipuri de contracte. Dacă angajatul cu un astfel de contract lucrează mai multe ore decât cele contractate inițial pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, atunci media acestor ore lucrate se ve reflecta într-o modficare obligatorie in numărul orelor de lucru contractuale!


Terminarea contractului de muncă


Încheierea unui contract de muncă, fie de către angajator, fie de către angajat, se poate face oral, pe scrisoare, pe fax sau prin e-mail. Desigur, problema cu încheierea unui contract oral este că va fi dificil de dovedit. Prin urmare, se recomandă să faceți acest lucru în scris dacă sunteți angajatorul și să solicitați acest lucru atunci când angajatorul dvs. vă concediază pentru a avea scrisă motivarea concedierii.


În mod normal, angajatorul are nevoie de un „permis de concediere” (ontslagvergunning) de la UWV pentru a vă concedia (de exemplu, din motive economice sau pentru o incapacitate pe termen lung de a lucra (langdurige arbeidsongeschiktheid). Cu toate acestea, angajatorul dvs. nu are voie să vă concedieze din cauza faptului că sunteți (temporar) bolnav sau nu puteți lucra sau când sunteți gravidă, indiferent dacă angajatorul a obținut un „permis de concediere” (ontslagvergunning) de la UWV.


O altă modalitate de a pune capăt contractului este dizolvarea acestuia de către un judecător (kantonrechter).


Angajatorul dvs. vă poate concedia imediat (op staande voet) din urmănd motive precum: furt, insultă gravă, fraudă, agresiune sau refuzul de a lucra.


Regula generală este că angajatorul trebuie să precizeze motivul dismisiei imediate in momentul când iese la iveală motivul urgent. În calitate de angajat, puteți lupta această concediere imediată din motive urgente în fața instanței civile (kantongerecht).


De asemenea, este posibil să fiți de acord cu angajatorul dvs. să vă încetați prematur contractul de muncă și, din anumite motive, să regretați decizia dvs. Acest lucru se face în mod normal printr-un acord scris de soluționare (vaststellingsovereenkomst). Aveți întotdeauna două săptămâni din momentul în care dvs. și angajatorul dvs. ați semnat acordul de soluționare pentru a reveni la decizia dvs. Dacă angajatorul nu v-a notificat aceste două săptămâni, aveți trei săptămâni. Nu este necesar să expuneți niciun motiv pentru care ați revenit la decizia dvs., dar trebuie să vă informați angajatorul în acest sens în scris (revocând sau dizolvând acordul). Contractul dvs. de muncă va continua apoi așa cum a fost.


Contractele de muncă pentru o perioadă determinată de timp (bepaalde tijd) timp de 6 luni sau mai mult, angajatorul trebuie să vă anunțe dacă dorește să vă prelungească contractul și, dacă da, pentru cât timp, cu o lună înainte de încheierea contractului. Dacă nu face acest lucru, trebuie să vă plătească o amendă, care este echivalentul unei salarii de o lună. Dacă nu o face la timp, amenda va fi proporțională.


Compensații

Renunțarea locului de muncă nu aduce cu sine nicio compensare. Totuși, aveți dreptul la plata indemnizației de concediu (în jur de 8% din valoarea salariului brut).Renunțarea la un loc de muncă sau concedierea nu constitue nicio diferență atunci când vine vorba de obținerea acestei sume. Verificați-vă contractul și/sau convenția colectivă de muncă, ar putea exista dispoziții în plus.


Perioadă de notificare

Contractul dvs. ar trebui să aibă o clauză privind perioada de notificare. Atunci când nu există nicio clauză privind acest aspect, dpdv. legal nu există niciun minimum, ceea ce înseamnă că vă puteți da demisia oricând. Aceasta înseamnă că vă puteți da demisia pe loc, consecințele totuși sunt următoarele: nu veți putea primi ajutor social sau indemnizație de tranziție, iar în cazul în care o dețineați deja, o veți pierde.


Ar trebui să luați în considerare faptul că atunci când perioada de notificare este de o lună sau mai mult, cel mai probabil se referă la o lună calendaristică întreagă. Asta înseamnă că nu contează în care zi a lunii vă anunțați demisia, va trebui să munciți cel puțin și luna următoare întreagă. În orice caz, contractul dvs. ar trebui să fie explicit în ceea ce privește durata acestuia (pentru o lună calendaristică sau pt 30 de zile). Dacă contractul dvs. este temporar dar continuați să desfășurați aceeași activitate după data expirării, contractul este reînnoit pentru aceeași durată stabilită inițial. După trei ani contractul dvs. temporar este schimbat de către lege într-un contract permanent.


Link-uri utile:Protecția șomerului

Deși prin lege sunteți mereu asigurat în cazul unei situații de șomaj, există câteva cazuri de luat în considerare ca să puteți beneficia de acest ajutor:


În cazul în care vă dați demisia, cel mai probabil nu aveți dreptul la ajutor social, există totuși cazuri extreme ca: boală, hărțuire etc.


Atunci când sunteți concediat din vina dvs., nu aveți dreptul la protecția șomajului. În cazul în care ați fost concediat pe baza unei scuze inventate (ilegale) considerați ideea de a riposta.


Atunci când o companie dispută concedierea, menționând că nu vă concediază din vina dvs., (motive terțe ca o situație economică precară de ex.) sau vă expiră contractul, atunci aveți dreptul la protecția șomajului dacă îndepliniți anumite condiții. Aceste condiții sunt următoarele: trebuie să fiți apt de muncă și în ultimele 36 de săptămâni ați lucrat cel puțin 26 din ele.


Puteți primi maxim 3 luni de șomaj dacă ați lucrat un minimum de 26 de săptămâni din ultimele 36. În cazul în care ați lucrat cel puțin 4 ani în ultimii 5 ani puteți primi cel puțin un an de șomaj.


Program


Program de lucru


Un schimb nu poate depăși mai mult de 12 ore. O săptămână de lucru nu poate depăși mai mult de 60 de ore. Dacă munciți 60 de ore, aceste ore trebuiesc compensate, deoarece in medie nu puteți in mod legal munci mai mult de 55 de ore în medie pe o perioadă de 4 săptămâni. După 16 săptămâni acest număr se reduce la 48 de ore in medie.


Pauze


Aveți dreptul la un minim de 30 de minute de pauză pentru fiecare 5 ore si jumătate pe care le munciți. ( acestă pauză este obligatorie!). Dacă munciți mai mult de 10 ore, pauza obligatorie crește la 45 de minute. Aceasta poate fi compusă din 3 pauze separate, a căte 15 minute într-o perioadă de 10 ore. Această pauză nu este plătită.


Ore suplimentare


Atunci când vine vorba de ore suplimentare (muncă peste program) puteți găsi regulile privind acestea în CAO-ul dvs, contractul sau în regulile companiei. Pe lângă asta, nu puteți fi forțat să munciți peste program. Puteți munci doar când și pentru câți bani/zile libere doriți. Există reguli privind maximul numerelor de ore per zi (incluzând ore suplimentare) permise: 12 ore per schimb și 60 ore per săptămână, 11 ore de odihnă după un schimb și un weekend de 36 de ore. Reguli speciale pentru minori și gravide se aplică. Țineți minte că există multe locuri de muncă cu excepții.


Link-uri utile:Sănătate și siguranță


Informații de bază


Un angajator este responsabil pentru sănătatea si siguranța angajaților lui. Asta înseamnă furnizarea de echipamente de protecție, asigurarea siguranței utilizării uneltelor sau vehiculelor folosite in scopul muncii, furnizarea instrucției necesare utilizării resurselor si uneltelor de muncă și, după caz, precauțiile necesare în cazul mânuirii substanțelor toxice.


Asigurare de sănătate


Oricine rezidă în Olanda ar trebui să dețină asigurare privată de sănătate. Este datoria dvs. să alegeți și să semnați un contract cu compania de asigurări preferată.


Majoritatea muncitorilor sunt îndreptățiți să primească ‘’zorgtoeslag’’. Un sprijin financiar din partea guvernului olandez care vă poate achita până la 50% din plata poliței de asigurare medicală. Puteți aplica pe adresa: www.toeslagen.nl.


Hărțuire și abuz


Nu înmănați niciodată documentele dvs. angajatorilor, mai ales documentele de identificare, spre exemplu, pașaport. Sunt acte personale foarte importante și pot fi folosite pentru a vă constrânge în cazul angajatorilor abuzivi.


În cazul în care sunteți victima unei hărțuiri, există factori multipli de luat în considerare.


În primul rând, găsiți aliați printre colegii/colegele dvs. care se simt la fel. Împreună, efectueați o listă de cereri și un plan de acțiune. Gândiți-vă cum ar putea fi îmbunătățite lucrurile pentru dvs. într-un mod practic.


Apoi puteți decide să discutați direct cu managerul dvs. pentru a le da șansa de a se îmbunătăți. Dacă nu funcționează sau nu vă simțiți în siguranță să faceți asta, puteți apela la ‘Vertrouwenspersoon’ (‘persoană de încredere’) sau la Ondernemingsraad (consiliul companiei). Acestea sunt poziții oficiale și ar trebui să fie menționat undeva despre cine este vorba. În final, puteți merge la departamentul de Resurse Umane sau la un manager cu o funcție mai înaltă.


În orice caz, fiți pregătiți să nu primiți o soluție satisfăcătoare. Persoanele de încredere sunt acolo doar să asculte și nu au putere. Nici Ondernemingsraad, care este responsabil pentru menținerea activităților companiei în conformitate cu protocoalele și regulile interne preexistente. Departamentul de resurse umane și alți manageri nu sunt în general interesați să ajute alți oameni, nu este în propriul lor interes și nici nu sunt plătiți pentru așa ceva. Așa că să nu aveți prea multe așteptări și să nu consumați prea multă energie pe procesul oficial pentru că vă va extenua. Gândiți-vă înainte de toate: dacă nu primesc ceea ce doresc, ce pot și ce vreau să fac? Atunci când oamenii lucrează împreună, rezultate au fost obținute prin acțiuni directe precum greve sau proteste. Dacă asta e ceea ce vă doriți, contactați-ne prin e-mail.


Dacă nu obțineți rezultate și nu puteți colabora cu alți colegi, o altă opțiune este să vă luați concediu medical pe bază de stres, de care cel mai probabil suferiți. Apoi vă puteți relaxa puțin. Dacă aveți un contract standard (nu printr-o agenție), asta înseamnă că nu puteți fi concediat. CITIȚI PRIMA OARĂ CONTRACTUL DUMNEAVOASTRĂ! După două săptămâni veți fi rugat să consultați un doctor HR căruia îi puteți spune ce vă cauzează stres. Puteți face un plan de acțiune pentru a îmbunătăți acest lucru și a vă putea întoarce la muncă. Puteți desigur întinde lucrurile cât este necesar să căutați un alt loc de muncă, bucurându-va de 70% plată a concediului medical în acest timp.


Link-uri utile:Verificarea cazierului


O companie vă cere deseori o așa numită ‘VOG’ (Declarație de conduită). Pentru unele profesii este obligatorie. Un serviciu al guvernului numit Justis verifică dacă aveți cazierul curat în domenii relevante pentru jobul pe care îl doriți. Declarația este apoi trimisă la domiciliu, nu la angajator. Apoi puteți trimite rezultatul către angajator. Dacă nu primiți o declarație pozitivă, NU înseamnă în mod special că angajatorul vă poate concedia. Nu acceptați pur și simplu deoarece trebuie motivată separat. Pentru VOG guvernul verifică doar cazierul dvs., nu și al familiei.


Poate să există și o investigație mai detaliată numită ‘Antecedentenoderzoek’ (verificarea antecedentelor). Aceasta este mai extensivă și poate include familia și este efectuată de detectivi privați.


Link-uri utile:Concedii


Concedii fără plată


Legea olandeză nu cuprinde concediile fără plată, totuși unele CAO-uri au clauze pentru aceste cauze. Dacă aparțineți de un CAO cel mai bine verificați-l. În orice caz, deși nu foarte des, în unele companii se poate aranja o înțelegere separată cu managementul pentru a primi un concediu fără plată. Există două cazuri acoperite de către legea olandeză: concediul de maternitate și îngrijirea unei persoane grav bolnave, aceste cazuri sunt destul de complexe și este mai bine să cereți sfaturi legale profesionale.


Concedii de maternitate


Angajatele gravide au dreptul la concediu pre și postnatal pentru cel puțin 16 săptămâni. Puteți solicita concediu de maternitate cu cel puțin șase săptămâni înaintea termenului de livrare dar nu ar trebui să înceapă mai târziu de patru săptămâni înainte să dați naștere. După naștere aveți mereu dreptul la cel puțin zece săptămâni de concediu maternal, chiar dacă bebelușul a fost născut după termen. În timpul concediului veți primi o indemnizație ce compensează salariul dvs. până la o anumită sumă. Dacă partenerul dvs a dat naștere aveți dreptul la 5 zile de concediu paternal (5 săptămâni începând cu iulie 2020) iar acest concediu este plătit.


Concediu pentru creșterea copiluluo: Aveți dreptul la concediu pentru creșterea copilului atunci când ați lucrat pentru același angajatoru pentru cel puțin 1 an și aveți grijă de un copil sub 8 ani. Ambii părinți au dreptul la acest concediu. Dacă aveți mai mulți copii, puteți lua concediu pentru creșterea copilului pentru fiecare copil separat. Aveți de asemenea dreptul la concediu pentru copiii adoptați, în asistență parentală sau copii vitregi atât timp cât puteți demonstra că locuiți împreună. Aveți dreptul la concediu de creșterea copilului până la un maxim de 26 x orele muncite suplimentar. Aranjamentul normal înseamnă că pentru șase luni veți munci doar jumătate din orele normal de lucru. De exemplu, dacă munciți 32 ore pe săptămână, pentru șase luni munciți 16 ore per săptămână primind în același timp 16 ore de concediu de creștere a copilului pe săptămână. Acest concediu este fără plată.


Concedii cu plată


Concediul anual reprezintă 8% din salariul dvs, anual brut. Pentru acea sumă va trebui să plătiți taxe. Procentajul plătit pentru concediul anual variază (în 2019) între 36,65% și 51,75%.


Concedii medicale


Atunci când sunteți incapabil fizic sau psihic (inclusiv stres sau frică) să vă desfășurați activitatea, aveți dreptul cel mai probabil la concediu medical cu plată. În funcție de contract, suma de care puteți beneficia diferă. Luați în considerare că în multe contract stipulează că nu veți primi plată pentru primele două zile, acestea se numesc wachtddagen (zile de așteptare).


În legătură cu concediul medical plătit: dacă sunteți bolnav, angajatorul dvs. nu are dreptul să vă ceară să dezvăluiți natura bolii. Puteți desigur să faceți asta în mod voluntar, dar nu aveți obligativitatea legală. Vă recomandăm să nu intrați într-o dispută și să lăsați angajatorul să urmeze procedura legală.


Aveți dreptul de a nu dezvălui natura condiției dvs. medicale și nu sunteți obligat să raportați un concediu medical angajatorului. Dar multe companii au contracte cu terțe părți, așa numiții ‘Bedrijfartsen’ (doctori ai corporației) care vă pot cere să dovediți că sunteți bolnavi. Aceste companii nu pot împărtăși cu compania dvs. natura bolii dvs, vor motiva doar dacă sunteți sau nu bolnav.


Atunci când suferiți de o condiție medicală sau o boală, legea olandeză susține că în primele 104 săptămâni (2 ani) de boală/dizabilitate angajatul are dreptul la un minim de 70% din salariu. Dacă acest 70% este mai puțin decât minimul pe economie, angajatul are dreptul la salariul minim pe economie. Verificați întotdeauna CAO-ul din moment ce ar putea oferi un raport mai avantajos pentru dvs.


Doar în cazuri extrem de rare sau după 2 ani de boală puteți fi concediat în timpul desfășurării concediului de boală. În general, după legea olandeză, există interdicții împotriva terminarea unui contract pe durata bolii unui angajat (în olandeză: ‘opzegverbod tijdens ziekte’). Aceasta este o regulă foarte strictă în Olanda și este aproape imposibil să se devieze de la aceasta.


Cu toate acestea, puteți fi concediat în timp ce sunteți bolnav dacă angajatorul dvs. pretinde alte motive. Cu toate acestea, acest lucru ar presupune solicitarea unui judecător să desființeze contractul și va avea ca rezultat o refuzare din partea judecătorului, deoarece va lua în considerare faptul că sunteți bolnav.


Economii


Plăți


După terminarea contractului dvs. să vă asigurați că angajatorul dvs. v-a plătit toate sumele datorate inclusiv sporul de concediu, care ar trebui sa însumeze aproximativ 8% din salariul dvs. brut, căt si orice zile de concediu nefolosite pănă în momentul desfacerii contractului de muncă. Dacă există alte costuri (‘eindafrekening’) acestea trebuie plătite în maxim o lună de la încetarea contractului.


Link-uri utile:Taxe


Să vă asigurați ca primiți formularul ‘jaaropgraaf’ de la angajatorul dvs. pentru a vă completa declarația fiscală. Deseori, acestea sunt deja completate în formularul online pt. declararea taxelor. Formularele pot fi găsite în secțiunea de link-uri.


În cazul în care vă mutați în altă țară și doriți solicitarea unui ramburs de la Belastingdienst, puteți cere o calculare anticipată a taxelor dvs. sau puteți aștepta până la începutul anului următor, după care puteți solicita rambursul. Țineți în minte că în primul an în care vă calculați taxele veți fi nevoit să completați formularul ‘M’ în format fizic în loc de varianta online.


Înțelegerea unei foi de plată în Olanda poate fi o căutare și multe concepte pe care le veți vedea în plățile dvs. de plată pot suna klingon. O postare care explică principalele puncte ale unei foi de plată poate fi găsită în secțiunea cu link-uri


Dacă aveți o dizabilitate parțială taxele dvs. sunt afectate, puteți deduce niște costuri de sănătate. Cel mai bine este să consultați federația corespunzătoare dizabilității dvs. pentru sfaturi. Căutați ‘patientenvereninging’ sau ‘belangenvereniging’ + numele dizabilității în olandeză. O asociație generală privind boli cronice sau dizabilități este următoarea: https://iederin.nl/


Link-uri utile:Salariu minim pe economie


Pentru muncitorii cuvârstele între 23 și 67 de ani, salariul minim legal este de 8,63 € brut/ oră, bazat pe un contract de muncă de 40 de ore pe săptămână. Aceasta reprezintă 69.01 € pentru 8 ore de muncă, 345,05 € pentru o saptămână de muncă si 1495.20€ pe lună. Dacă nu sunteți plătit pe oră, ci pe ’’bucată’’, deci legat de randamentul de producție, atunci suma trebuie să fie echivalentă cu salariul minim, pe un ritm ‘’normal’’ de muncă.


Organizați-vă și luptați


Cum să obțineți ajutor


Dacă aveți nevoie de un consultant pe probleme legale, puteți încerca să obțineți un avocat de la ‘advocaten locket’. Prima consultație cu un avocat o puteți găsi în acest loc, este întotdeauna gratis și fără obligații. Avocatul vă poate ajuta să obțineți suport pentru costurile legale. Pentru a obține acest suport nu puteți avea un venit înalt sau economii. Cu un venit de peste €27.300 euro (o singură persoană) sau economii de peste €30.360 euro (ultima modificare a acestor sume a fost în 2019 și se poate schimba) nu veți primi niciun fel de suport. Mai puține venituri/economii = o îndemnizație mai mare.


Link-uri utile:Sfaturi pentru dinamica locului de muncă


Faceți-vă contabilitatea! Păstrați fluturașele de salar, păstrați un registru al orelor muncite si păstrați orice notificări sau comunicări din partea angajatorului dvs. fie in scris sau digital. Să vă notați tot timpul adresele, numele și informațiile companiilor cu care ați lucrat.


Stabiliți legături cu colegii dvs. din prima zi de lucru, schimbați numere de telefon si încercați să vă țineți la curent despre condițiile de lucru. Formați legături de solidaritate ca în caz de conflict să puteți să vă ajutați. Sunteți mai puternici împreună decât singuri.


Munca dvs. se poate să fie sub protecția unui contract colectiv de muncă (în olandeză: CAO, Colectieve Arbeids Overeenkomst.) Dacă lucrați prin intermediul unei agenții de muncă, atunci CAO olandez pentru muncitori temporari se aplică. Variantele recente se pot găsi în engleză, poloneză și olandeză pe adresa www.abu.nl/publicaties/cao


Reportare


Puteți face o plângere împotriva angajatorului la guvern dar cel mai probabil nu va aduce niciun rezultat (și nimic nu se va întâmpla, exceptând poate în cele mai extreme situații). Altă opțiune pe care o puteți avea este raportarea situației către uniune (ar trebui). Aflați care uniune este activă în branșa dvs. Există o uniune mare pe nume FNV


Dacă problemele din compania dvs. au un impact social sau etic major, raportarea acelor probleme ar putea implica acțiuni și cunoștințe specifice (ați putea fi un avertizor). Puteți contacta https://www.huisvoorklokkenluiders.nl pentru sfaturi și ajutor (procedați cu mare grijă totuși)


Din momentul raportării unei probleme, instituțiile guvernamentale sau uniunile nu vor avea voie să vă dezvăluie numele angajatorului. Dar există mereu o șansă ca lucrurile să nu meargă conform planului (deși instituțiile au de obicei grijă să evite acest lucru, uniunea sau guvernul ar putea dezvălui numele dvs. din greșeală). Dacă sunteți un avertizor ar trebui să luați măsuri extra de precauție. Este important să luați în considerare că este un proces ce implică o grămadă de răbdare și tărie emoțională (de asemenea riscați să vă încredeți prea mult în procesul reportării și să vă afecteze.)


Link-uri utile:Epilog


Acest pamflet a fost publicat în Septembrie 2014. Pănă acum, informațiile ar putea fi învechite. Să vă consultați și din alte surse pentru a vă asigura că aveți informațiile corecte.


Mai multe detalii puteți găsi pe adresa:


https://labourrights.vrijebond.org/


NOTĂ: NU suntem un ONG sau o organizație caritabilă, suntem anarhiști și lucrăm într-un sistem bazat pe self-management și suport reciproc. Dacă aveți probleme la locul de muncă nu ezitați să ne contactați, împreună putem riposta. Dacă nu aveți probleme la muncă (pax socialis) dar nu sunteți de acord cu această societate capitalistă unde valoarea vă este dictată de posesii, puteți veni de asemenea să ne cunoașteți: împreună suntem mai puternici și putem lupta împotriva celor care exploatează umanitatea.


Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond


aga@agamsterdam.org


http://agamsterdam.org


Cod poștal 16521


1001 RA Amsterdam


Puteți să treceți și pe la bilbioteca noastră în zilele de sămbătă între orele 14.00 si 16.00 în Amsterdam


Sunt multe grupuri si oameni implicați în organizația Vrije Bond în Olanda si în Belgia. Puteți să intrați în legătură cu noi la adresa:


Groepen


Sau să ne scrieți la adresa secretariatului pentru a intra in legătură cu membrii noștrii în zona apropiată:


secretariaat@vrijebond.nl


Dacă parte din acest document este în engleză, este din cauză că ne lipsesc niște traduceri în limba curentă. Dacă doriți să colaborați pentru terminarea acestei traduceri, puteți vizita http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/ unde veți găsi o platformă de traduceri unde puteți încărca traduceri dvs. pentru textul lipsă sau puteți sugera modificări/îmbunătățiri asupra textului existent.

Diritti dei Lavoratori nei Paesi Bassi

Diritti dei Lavoratori nei Paesi Bassi (per i lavoratori migranti)

Prologo

Come lavoratori, siamo vulnerabili quando non siamo a conoscenza dei nostri diritti. I lavoratori stranieri nei Paesi Bassi sono soggetti spesso a sfruttamento. Tale sfruttamento può ovviamente essere causato da una carenza di informazioni sui propri diritti, perché magari non si è a conoscenza della lingua. Con questo testo speriamo di riuscire a cambiare tutto ciò e ad incoraggiare la solidarietà tra i lavoratori. In tal modo speriamo che i lavoratori possano difendersi dai datori di lavoro che intendano sfruttarli. Quindi, non esitare a condividere questo testo con i tuoi colleghi. I diritti di seguito elencati sono i diritti base. Se vogliamo ottenere di più bisognerà lottare!

Sul nostro sito potrai trovarne la traduzione in diverse lingue, se hai una traduzione da aggiungere, in una lingua ancora non presente, mandacela, per favore.

Pubblicato: Inverno 2014. Ultima modifica Aprile 2020

Indice

 • + Contratti
 • + + Informazioni essenziali
 • + + Contratti a zero ore
 • + + Risoluzione del contratto
 • + + + Compensazione
 • + + + Periodo di riferimento
 • + + + Assicurazione contro la disoccupazione
 • + Orario
 • + + Orario di lavoro
 • + + Pause
 • + + Ore supplementari
 • + Salute e sicurezza
 • + + Informazioni essenziali
 • + + Assicurazione sanitaria
 • + + Mobbing e molestie
 • + + Controllo dei precedenti
 • + Congedi
 • + + Congedi non retribuite
 • + + Congedi di paternità
 • + + Bonus vacanze
 • + + Congedo per malattia
 • + Economia
 • + + Pagamenti
 • + + Diritti
 • + + Salario minimo
 • + Organizza e reagisce
 • + + Come posso ottenere aiuto
 • + + Consigli per dinamiche lavorativo
 • + Denunciare

Informazioni

Contratti

Informazioni essenziali

7 Un contratto di lavoro verbale ha lo stesso valore legale di uno scritto. In ogni modo è ovviamente difficile provare i dettagli dell’accordo quando non ne esistano prove scritte. Procurati sempre una copia dell’accordo su carta, email o anche su un sms!

Le persone senza regolare permesso di soggiorno (verblijfsvergunning) hanno il diritto ad essere retribuite per le prestazioni lavorative effettuate. Inoltre esse hanno diritto a lavorare secondo le norme vigenti sulla sicurezza e tutela della salute. (Il datore di lavoro non può per legge assumere persone senza regolare permesso di soggiorno!).

Se hai firmato un contratto senza avere ancora i documenti e in condizioni regolari, è il datore di lavoro che viola la legge e l’unico che può essere sanzionato quando i tuoi diritti lavorativi non sono rispettati come persona non documentata. In questo caso hai la possibilità di avviare un procedimento legale per il mancato pagamento dello stipendio. In pratica si tratta di una situazione complessa, poiché il datore di lavoro può minacciare il tuo licenziamento e tu corri il rischio di essere espulso. Si consiglia vivamente di cercare l’assistenza legale di un avvocato (‘pro deo’). Nel caso in cui vi siano indizi di schiavitù moderna, è meglio contattare avvocati specializzati nella tratta di esseri umani.

Non firmare nessun documento senza averne pienamente compreso il significato. Richiedi una copia del documento in un linguaggio che tu possa comprendere in modo da poter valutare tu stesso se hai bisogno di ottenere ulteriori informazioni da uffici o persone competenti in materia.

In caso di mancanza di una copia del contratto, chiedere via e-mail. Se non ottenete un contratto, scriva il vostro proprio contratto, compreso tutto che abbiate concordato con il vostro datore di lavoro, quindi trasmetta questo contratto al vostro datore di lavoro e chieda loro di darvi una copia firmata. Non deve essere complicato o perfetto. Se ancora si rifiutano di darvi un contratto firmato, il contratto che hai scritto è legalmente valido. Dica questo al vostro datore di lavoro. Se il vostro datore di lavoro allora non si attiene a questo contratto, vada ad un avvocato e faccia causa al vostro datore di lavoro.

In caso di processo, ricordati che non solo il contratto ha validità legale, ma anche tutta la corrispondenza con il datore di lavoro in materia.

Link utili:

Contratti a zero ore

Nei Paesi Bassi esiste un contratto denominato a ‘zero ore’. Questo significa che le prestazioni lavorative vengono in pratica compiute su richiesta del datore di lavoro (esiste in ogni caso la garanzia di un minimo di 3 ore a settimana). Inoltre in caso il lavoratore voglia licenziarsi, egli ha l’obbligo di comunicare la data di fine prestazione con un mese di preavviso. Ciò non significa che il lavoratore non possa provare a terminare le prestazioni non rispettando il mese di preavviso. In questo caso comunque consigliamo vivamente al lavoratore di informarsi dettagliatamente sui suoi diritti in modo da non ricorrere a spiacevoli sorprese.

Un’ altra importantissima regolamentazione dice che: Quando un lavoratore lavora più delle ore previste dal proprio contratto per più di 3 mesi consecutivi, il contratto cambia automaticamente adeguandosi alla nuova media di ore lavorative!

Risoluzione del contratto

La risoluzione di un contratto da parte del datore di lavoro o del dipendente può essere effettuata verbalmente, per iscritto, via fax o per email. Naturalmente, dimostrare verbalmente la conclusione di un contratto può essere complicato. È quindi consigliabile comunicare una rinuncia in forma scritta e se è il tuo datore di lavoro che licenzia, devi chiedere la giustificazione legale per iscritto.

Di norma il datore di lavoro ha bisogno di una “congedo di licenziamento” (ontslagvergunning) che deve essere rilasciata dal l’UWV. Per ottenerlo, il tuo datore di lavoro può addurre motivi economici o disabilità di lunga durata. Tuttavia, il tuo datore di lavoro non può mai licenziarti per inabilità temporanea, malattia o gravidanza, anche se il datore di lavoro ha un “congedo di licenziamento” da parte dell’UWV.

Un contratto può anche essere risolto da un giudice (kantonrechter).

Un datore di lavoro può licenziarti con effetto immediato nei casi di: furto, grave insulto, frode, aggressione o rifiuto di lavorare.

Di norma, il datore di lavoro è tenuto a fornire una motivazione esplicita per la conclusione di un contratto con effetto immediato. Come dipendente, puoi sempre appellarti contro questa decisione prima che abbia luogo il processo civile in cui un giudice darebbe per sciolto definitivamente il rapporto di lavoro.

È possibile che dopo aver raggiunto un accordo con il tuo datore di lavoro per terminare il contratto prematuramente (vaststellingsovereenkomst) , a un certo punto tu voglia annullare la tua decisione. Ciò è sempre possibile nelle prime 2 settimane dopo la firma dell’accordo, anche se il tuo datore di lavoro non ti ha comunicato che questo periodo esiste. Non è necessario argomentare un motivo particolare, ma devi informare il tuo datore di lavoro per iscritto. In questo caso, il tuo contratto di lavoro rimane esattamente lo stesso.

In caso di contratto a tempo determinato (bepaalde tijd) di durata pari o superiore a 6 mesi, il datore di lavoro è tenuto a notificarti se desideri continuare il rapporto di lavoro e, in tal caso, per quanto tempo. Ciò deve avvenire un mese prima della scadenza del contratto. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a pagare una multa pari a un mese di stipendio.

Compensazione

Quando si esce a non c’è alcun compenso. Tuttavia si dovrebbe sempre ottenere il vostro indennità di vacanza (circa l’8% del vostro stipendio lordo) pagato. Smettere il vostro lavoro di ottenere licenziati non fa una differenza quando si tratta di ottenere questa quantità di denaro pagato. Ricontrolla il tuo contratto e/o contratto di lavoro collettivo, ci potrebbero essere disposizioni aggiuntive.

Periodo di riferimento

Il contratto dovrebbe avere una clausola per il periodo di riferimento. Quando non vi è alcuna clausola a tale riguardo, per legge esiste un periodo minimo di 1 mese. Questo significa che si può smettere sul posto, ma le conseguenze sono che non vi sarà permesso di prestazioni sociali o di transizione tassa e in caso di averlo, perderete il 30% sentenza.

Tieni in considerazione che, quando il periodo di preavviso è un mese o più, con massimo probabilità si riferisce ad un intero mese dell’anno. Questo significa che, indipendentemente dal giorno del mese nel quale dichiari alla compagnia di lasciare il posto, devi comunque lavorare almeno l’interno mese successivo. In ogni caso il tuo contratto dovrebbe essere esplicito in merito a necessitare un preavviso di un mese oppure di 30 giorni. Se il tuo contratto è a termine, ma continui a svolgere il tuo lavoro successivamente alla data di scadenza, il contratto si rinnova automaticamente per la stessa durata che aveva precedentemente. Dopo tre anni il tuo contratto a termine diventa automaticamente a tempo indeterminato per legge.

Link utili:

Assicurazione contro la disoccupazione

A norma di legge hai sempre degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione, ma ci sono diversi fattori da considerare per poterne beneficiare:

In caso di dimissioni è molto improbabile che tu abbia diritto alla disoccupazione (assicurazione contro la disoccupazione), ci sono eccezioni come in caso di malattia, abusi sul lavoro e casi simili.

In caso di licenziamento oggettivo (per errore del lavoratore) non hai diritto al l’indennità di disoccupazione. In caso di licenziamento con false accuse, considera di affrontare l’abuso.

In caso di licenziamento senza giusta causa (ad esempio per motivi economici) o di cessazione del contratto, hai diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa alcune condizioni supplementari, vale a dire: essere in grado di lavorare e nelle ultime 36 settimane lavorative, Hai lavorato almeno 26 di loro.

Puoi ottenere fino a 3 mesi di protezione se hai lavorato almeno 26 delle ultime 36 settimane. Se hai lavorato almeno 4 degli ultimi 5 anni, hai diritto ad un anno di disoccupazione.

Orario

Orario di lavoro

Un turno non può durare più di 12 ore. Una settimana di lavoro non può essere più lunga di 60 ore. Inoltre non è consentito per legge di lavorare 60 ore a settimana per più settimane consecutive. Infatti su un periodo di 4 settimane la media delle ore lavorative per settimana è di massimo 55 ore a settimana. Su un periodo di 16 settimane la media massima consentita è di 48 ore lavorative a settimana.

Pause

Il lavoratore ha diritto ad una pausa di 30 minuti ogni 5 ore e mezza di lavoro consecutive (Il datore di lavoro è obbligato per legge ad onorare questo diritto). Se un turno lavorativo giornaliero dura più di dieci ore, il lavoratore ha diritto a 45 minuti di pausa in totale. La pausa può essere divisa in tre pause di 15 minuti durante le 10 ore lavorative. Il datore di lavoro non è obbligato a retribuire le pause.

Ore supplementari

Per quanto riguarda gli straordinari, potrebbero esserci delle clausole nel contratto collettivo o nel contratto. In ogni caso, non puoi essere costretto a fare gli straordinari. Devi lavorare solo nelle ore e nei momenti in cui sei disposto. Ci sono leggi sul numero massimo di ore che possono essere lavorate all’anno e queste ore includono gli straordinari. 12 ore a turno, 60 a settimana. 11 ore di riposo tra i turni, 36 nel caso di fine settimana. Ci sono eccezioni per minori e donne incinte così come posti di lavoro con diverse considerazioni aggiuntive.

Link utili:

Salute e sicurezza

Informazioni essenziali

Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ciò significa che il datore di lavoro è obbligato a creare un ambiente di lavoro sicuro, a fornire materiali ed attrezzi idonei, a fornire informazioni chiare e precise su come utilizzare gli attrezzi ed i materiali in modo sicuro. Inoltre il datore di lavoro è obbligato a prendere tutte le misure cautelari possibili nel caso in cui i lavoratori siano tenuti a svolgere le loro prestazioni utilizzando materiali (potenzialmente) pericolosi.

Assicurazione sanitaria

L’assicurazione sanitaria privata è obbligatoria nei Paesi Bassi. È tuo dovere sceglierne uno e firmare l’assicurazione per proprio conto.

La maggior parte dei lavoratori ha diritto ad un compenso mensile sui costi effettuati per l’assicurazione sanitaria. Questo sussidio mensile potrebbe farti risparmiare fino alla metà della tua rata mensile. Puoi richiedere il sussidio a questo sito (zorgtoeslag in olandese) : http://www.toeslagen.nl.

Mobbing e molestie

Non consegnare nessuna documentazione, soprattutto passaporto o permesso di lavoro a nessuno. Questi sono documenti personali di estrema importanza ed in mano ad altri potrebbero essere usati per minacciarti o per costringerti a fare cose che non vorresti fare.

Nel caso in cui si sta affrontando mobbing, ci sono molteplici fattori da considerare.

Prima di tutto trovare alleati tra i vostri colleghi che si sentono lo stesso. Insieme, fare una lista di richieste e un piano d’azione. Pensate a come le cose potrebbero essere migliorate per voi in modo pratico.

Successivamente, puoi parlare con il tuo superiore e dargli o dare loro la possibilità di migliorare. Se questo non funziona o non lo ritieni sicuro, puoi rivolgerti a ‘Vertrouwenspersoon’ (persona di fiducia) o ‘Ondernemingsraad’ (all’equivalente del comitato aziendale). Si tratta di organismi ufficiali che sono tenuti a comunicare alla società la loro esistenza e i membri. Come ultima opzione, si rivolga alle Risorse Umane o a un superiore del più alto rango.

In ogni caso, la risposta/soluzione può essere insoddisfacente. Le persone di fiducia sono solo per ascoltare e non hanno poteri. Il comitato aziendale è prevalentemente simbolico nei Paesi Bassi ed è responsabile unicamente di garantire che i regolamenti interni dell’impresa siano rispettati. Le risorse umane non sono per aiutare i lavoratori perché sono protettori degli interessi dell’azienda. Pur esistendo queste vie, non sono necessariamente le più fruttuose. Raccomandiamo di non spendere troppa energia per le procedure burocratiche esistenti, perché sono concepite per annoiarti. Nel caso in cui non si ottiene ciò che si desidera, si consiglia sempre di entrare in contatto con i colleghi/i di lavoro o persone politicamente affini con cui eseguire azioni come picchetti, braccia cadute o scioperi. Se questa è una scelta di lotta desiderata, non esitate.

Se nulla di quanto sopra funziona e cercare sostegno nei tuoi colleghi non è un’opzione, richiede un congedo medico per stress (in caso di abuso è altamente probabile che sia vero). Così puoi prenderti una pausa. Se hai un contratto diretto con l’azienda, non puoi essere licenziato per questo, ma controlla sempre il tuo contratto per esserne sicuro. Dopo due settimane di congedo, sarai chiamato per essere visitato da un medico designato dalla società a cui puoi comunicare le ragioni del tuo stress. Di conseguenza, l’azienda è obbligata a realizzare un piano d’azione che le consenta di inserirsi nel lavoro. Puoi anche allungare la situazione se vuoi, mentre cerchi un altro lavoro e riscuoti il 70% dello stipendio durante il congedo per malattia.

Link utili:

Controllo dei precedenti

Le aziende possono richiedere un VOG (dichiarazione di condotta). In alcuni settori è obbligatorio. Un’agenzia ufficiale di nome “Justis” sta controllando se ha precedenti penali rilevanti per il suo lavoro. Questo rapporto viene inviato a casa tua, non all’impresa, e sei tu che consegni i risultati alla tua azienda. Non possono licenziarti perché il rapporto è negativo. In tal caso, non accettarlo, perché il motivo del licenziamento deve essere un altro. Il VOG include solo i tuoi precedenti personali, non quelli della tua famiglia.

Potrebbe essere svolta un indagine più approfondita chiamata ‘Antecedentenonderzoek’ (tradotta letteralmente: ‘Ricerca sui precendenti’). Può essere molto più vasta ed includere i membri della famiglia. È svolta da investigatori privati.

Link utili:

Congedi

Congedi non retribuite

La legislazione olandese non prevede, in linea generale, i congedi supplementari, anche se alcuni CAOs (contratti collettivi). Se ne hai uno, controlla. Anche se è raro, è possibile organizzare un accordo privato per ottenere un congedo. Ci sono solo 2 casi per richiedere un’aspettativa per legge: la cura di una persona malata e per maternità o paternità. Questi casi sono molto complessi ed è sempre consigliabile richiedere assistenza legale professionale.

Congedi di paternità

Il congedo di maternità si compone di 16 settimane, di godere fino a 6 settimane prima della data prevista di nascita ed è considerato obbligatorio iniziare 4 settimane prima della nascita. Dopo la nascita hai diritto ad almeno 10 settimane di congedo di maternità, anche se il parto è stato ritardato. Durante il congedo riceverai il salario completo (fino ad un massimo). I coniugi della madre hanno diritto a 5 giorni di congedo, ma a partire da luglio 2020, questo congedo sarà di 5 settimane. Il congedo di paternità comprende anche lo stipendio.

Hai diritto a un congedo parentale quando hai lavorato nel l’impresa per più di un anno e quando il figlio o la figlia ha meno di 8 anni. Entrambi i genitori hanno diritto al congedo di paternità. In caso di più figli, ogni congedo viene preso separatamente. Il diritto al congedo parentale esiste anche in caso di adozione, accoglienza o tutoraggio, nella misura in cui il minore vive con te. Hai diritto a un congedo fino a 26 ore lavorative settimanali. L’accordo normale è che, per sei mesi, lavori part-time. Per esempio, se lavori 32 ore settimanali, per 6 mesi lavori 16 ore settimanali. Il congedo di paternità non include stipendio.

Bonus vacanze

La paga delle vacanze (Vakantiegeld) è calcolata sull’8% del tuo salario lordo. Di tale importo iniziale è necessario pagare le imposte. La percentuale varia dal 36,65% al 51,75% (2019).

Congedo per malattia

Quando sei fisicamente o mentalmente (anche per stress o paura) impossibilitato a lavorare hai, nella maggior parte dei casi, diritto alla malattia pagata [NDT: Rivedere la terminologia]. Il livello del salario durante la malattia può cambiare a seconda del tuo contratto. Tieni presente che, per molti contratti, non sarai pagato nei primi due giorni, questi giorni si chiamano wachtdagen (tradotto letteralmenete: giorni di attesa).

In caso di malattia il datore di lavoro non ha diritto a richiedere informazioni specifiche sulle condizioni di salute del lavoratore. Ovviamente il lavoratore è libero di riferire al suo datore di lavoro le cause ed i sintomi della sua malattia. Però come già accennato il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a fornire informazioni.

Hai il diritto di tenere la tua cartella clinica privata, e non sei obbligato a condividerla con l’azienda. Ma molte aziende hanno contratti con dottori (‘Bedrijfsartsen’) che confermano se sei malato. Queste aziende non possono condividere con l’azienda qual è la malattia, solo se sei malato o no.

In caso di congedo di malattia, la legge prevede 102 settimane di congedo con un salario minimo del 70%. Se il 70% non raggiunge il salario minimo, l’azienda deve pagare il salario minimo attuale. È possibile che questo aspetto sia regolamentato nel vostro CAO e che la percentuale da ricevere sia ancora maggiore.

Solo in casi eccezionali si può essere licenziati dopo 2 anni di congedo per malattia. In generale, la legge olandese vieta di licenziare un dipendente durante un congedo per malattia.

Il datore di lavoro può licenziarti anche se è in congedo per malattia se ha altri motivi. Tuttavia, ciò implicherà chiedere a un giudice civile di sciogliere il contratto e nella maggior parte dei casi rifiuterà lo scioglimento considerando lo stato di congedo per malattia.

Economia

Pagamenti

Accertati alla fine di un contratto di aver ricevuto tutti i tuoi eventuali arretrati più l’assegno delle vacanze (vakantiegeld in olandese: circa l’ 8% del salario mensile lordo) ed eventualmente il compenso relativo a vacanze non effettuate.

Link utili:

Diritti

Fai in modo di ricevere il ‘jaaropgaaf’ (una sorta di modello 730) dal tuo datore di lavoro. Con il jaaropgaaf infatti puoi compilare la denuncia dei redditi, la quale eventualmente ti da diritto ad un rimborso sulle tasse pagate. I moduli li trovi su questi siti.

In caso di trasferimento in un altro paese e in caso di richiesta di rimborso fiscale, contattare il Belastingdienst richiedendo una dichiarazione fiscale anticipata o attendere l’anno fiscale successivo. Nota che il primo anno di tasse dovrai compilare il modulo “M” per posta ordinaria e non attraverso il sito web.

Capire un libro paga in Paesse Bassi può essere un’avventura e molti termini sono vicini al Klingon. È possibile leggere un articolo molto rivelatore per capire un libro paga nella sezione link.

In caso di disabilità, le tasse variano e i costi possono essere detratti. In questo caso è meglio consultare l’associazione dei disabili. Su internet è possibile trovarli attraverso le parole chiave ‘patientenvereniging’ o ‘belangenvereniging’ + nome della malattia. Un sito web su malattie croniche o disabilità è https://iederin.nl/.

Link utili:

Salario minimo

Per i lavoratori tra i 23 ed i 67 anni d’età’ il salario minimo legale è di 8,63 euro lordi all’ora considerando una settimana di 40 ore lavorative. Quindi €69,01 per una giornata lavorativa di 8 ore. €345,05 lordi per settimana e €1.495,20 lordi per mese. Se il lavoratore non è pagato in base alle ore ma ‘a cottimo’, egli deve comunque essere in grado di guadagnare il minimo salario legale lavorando ad un “passo normale”.

Organizza e reagisce

Come posso ottenere aiuto

Se hai bisogno di assistenza legale, puoi cercare di ottenere un avvocato a ‘advocaten locket’. La prima consultazione è gratuita sempre e senza impegno. L’avvocato può anche aiutarti a ottenere un sussidio statale per pagare la difesa. Per ricevere un aiuto, devi avere un reddito inferiore a 27.300€ (unici) o 38.600€ (altri) o un risparmio inferiore a 30.360€. L’aiuto è progressivo, minore è il reddito e/o il risparmio, maggiore è l’aiuto.

Link utili:

Consigli per dinamiche lavorativo

Conserva con cura tutti i documenti relativi al lavoro! Conserva le buste paga, prendi nota delle ore lavorate e delle date in cui hai svolto le prestazioni, conserva tutte le informazioni che ricevi dal tuo capo su carta o per email. Prendi nota anche degli indirizzi ed i nomi delle aziende per cui stai lavorando o hai lavorato.

Consigliamo al lavoratore di stabilire contatti con i propri compagni di lavoro all’inizio di una nuova esperienza lavorativa. Ad esempio potrebbe essere opportuno scambiarsi i numeri di telefono. È importante anche scambiarsi informazioni relative all’ambiente o condizioni di lavoro in modo da poter comprendere appieno le dinamiche relative all’ azienda o luogo in cui si lavora. I lavoratori sono incoraggiati a costruire un sentimento di solidarietà. In caso di conflitto si è più forti in gruppo che da soli.

Il tuo lavoro probabilmente è regolato da un contrattazione collettiva di categoria (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst). Se stai lavorando per un’agenzia interinale il tuo lavoro è regolato dal contratto collettivo delle agenzie interinali. Versioni aggiornate in inglese, polacco e olandese le puoi trovare qui: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Denunciare

Puoi denunciare la tua azienda al governo anche se con poche aspettative di successo. L’opzione migliore è combinarla con una denuncia a un sindacato. Scopri se c’è un sindacato nel tuo settore e se non lo sei, il FNV è il sindacato di maggioranza in Paessi Bassi.

Se i problemi denunciati nella vostra azienda sono di ambito etico o sociale, le denunce e le azioni successive possono richiedere conoscenza e azioni specifiche (puoi essere un informatore). Puoi contattare https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ per consigli e informazione (anche se molto attento).

Dal momento in cui fai una denuncia, né il governo né il sindacato possono rivelare la tua identità all’azienda. Ma c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto (di solito il sindacato o il governo si preoccupano di evitare, ma possono filtrare dati personali accidentalmente). Se sei un informatore, prendi tutte le precauzioni possibili. Bisogna sapere che queste circostanze richiedono pazienza e forza mentale (Devi anche avere troppa fiducia nel processo di denuncia e finire esaurito).

Link utili:

Epilogo

Questo testo è stato pubblicato nel settembre 2014 e quindi potrebbe essere non completamente aggiornato. Controlla, quindi, anche fonti più recenti.

Ulteriori informazioni le puoi trovare sul nostro sito:

https://labourrights.vrijebond.org/

Non siamo una ONG o un’organizzazione di carità, siamo anarchici e ci ci basiamo sul principio di autogestione sostegno reciproco. Se hai problemi di lavoro, puoi sempre contattarci, possiamo combattere insieme. Nel caso in cui non si soffrano problemi di lavoro sul posto di lavoro (pace sociale) ma non sei d’accordo con questa società capitalista dove vali quello che hai, forse vuoi metterti in contatto con noi, Insieme siamo più forti e possiamo lottare di nuovo contro gli sfruttatori dell’umanità.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Oppure passare dalla nostra libreria di sabato dalle 2 alle 6 del pomeriggio al seguente indirizzo: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Il Vrije Bond è presente sul territorio Olandese ed in gran parte del Belgio. Al seguente indirizzo puoi contattare i gruppi più vicini al luogo in cui ti trovi: http://www.vrijebond.org/groepen/

Oppure puoi scrivere alla segreteria:

secretariaat@vrijebond.nl

Se qualche frammento di questo documento è in inglese è perché la traduzione è incompleta nella lingua corrente. Se vuoi collaborare al completamento di questa traduzione, visita http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, in questo sito web troverai la nostra piattaforma di traduzione dove potrai inviare i testi mancanti da tradurre o dove puoi suggerire miglioramenti o modifiche al testo esistente.

Hollanda’da işçi hakları

Labour Rights

Türkçe

Hollanda’da işçi hakları

Açıklama tarihi: 2014 kisi

Eğer çalışanlar olarak haklarımızı bilmezsek eziliriz. Özellikle yabancı (başka ülkelerden gelmiş) çalışanlar daha sık suistimal edilir. Bunun nedenlerinden biri ana dillerinde işçi haklariyla ilgili bilgiye kolayca ulaşamamalarıdır. Bu vasıtayla bunu değiştirmeyi ve çalışanlar arasında dayanışmayı artırmayı ve böylece biz işçileri sömürmeye çalışan işverenlere karşı kendimizi daha iyi korumayı amaçlıyor ve umuyoruz. Bu açıklamayı diğer meslektaşlarınla da paylaş.

Sitemizde bu açıklama birçok dile çevrilmiş olarak vardır. Eğer bu açıklamanın sitemizde bu dillerden başka bir dilde de yer almasını istersen bunu bize gönderebilirsin.

Aşağıda sıralanmış olan haklar bizim temel haklarımızdır daha fazlasi için de mücadele etmeliyiz.

Çalışma saatleri ve paydoslar:

 1. Yasal çalışma saatleri 1 günde 12 saat ve 1 haftada en fazla 60 saattir. Eğer 1 haftada 60 saat çalışıyorsan bu kompanse edilmelidir. 4 haftalık bir dilime bakıldığında haftalık çalışma süreleri 55 saati geçmemelidir, 16 haftalık bir dilimde ise çalışma saatleri haftada 48 saati geçmemelidir.
 1. 5,5 saat kesintisiz çalıştıktan sonra kanunen yarım saat paydos hakkın vardır ve bunu kullanmalısın. Eğer çalışma günün 10 saat ise paydos 45 dakikadır. Bunu 10 saatlik iş günü içinde 3 kere 15 dakika olarak da kullanabilirsin. İş veren bu paydosu ödemek zorunda değildir.

 

Sağlık ve Güvenlik

 

 1. işveren çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır. İş veren güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, kullanılacak alet ve makinelerin güvenli olmasını sağlamak, makinelerin çalışmasıyla ilgili gerekli bilgi ve talimatı temin etmek işçileri bu konuda eğitmek ve tehlikeli maddelerle çalışılıyorsa gereken önlemleri almak zorundadır.

 

 1. Eğer sağlık problemlerinden dolayı çalışamıyorsan hasta kalma hakkın vardır. Kontratına göre hastalıkta olduğun müddetçe alacağın maaşın da değişir. Pek çok kontratta hastalığın ilk günü ödenmez diye karara bağlanmıştır. Buna wachtdagen denir.

 

 1. Hasta olduğunda iş verenin sana “neyin var” diye sorma hakkı yoktur. Tabiki sen istersen anlatmakta serbestsin ama işverenin seni bu konuda zorlamaya hakkı yoktur.

 

 

Maaş

 1. 23-67 yaş arası çalışanlar için asgari ücret kanunen 8 saatlik iş günü ve 40 saatlik çalışma haftası baz alınırsa saat başı brüto 8,63 euro, günlük 69,01 euro, haftalık 345,05 euro ve aylık 1495,20 eurodur. Eğer maaşlı çalışmıyorsan en azından bu hesaba göre paranı almalısın.

Kontrat

 1. Normal şartlar altında sözlü yapılmış bir kontrat da kanunen yazılı kontratla aynı bağlayıcılığı taşır ama sözle yapılmış bir anlaşmanın ispati zordur. Bundan dolayı her zaman yazılı bir metin elinde olmasını sağlamalısın. Bu kağıt üzerinde olabileceğı gibi mail ya da SMS de olabilir. Ayrıca işverenin sana ne zaman işe başlaman gerektiğini, ne kadar saat, hangi koşullarda, ne zamana kadar, ne kadar maasla çalışman gerektiğini ve hangi işi yapman gerektigini kağıt üzerinde bildirmek zorundadır.

 2. İşten çıkarılma durumunda işvereninin sana yazılı olarak işten çıkarılma sebebini bildirmesi gerekir. Eğer bunu yapmamişsa kontratın hala geçerlidir ve işveren senin maaşını ödemeye devam etmek zorundadır. Ani işten çıkarılma sadece deneme periyodu içinde ya da eğer cok önemli ve geçerli bir neden varsa yapılabilir.

 3. Oturumu olmayan insanların da kanunen emeğinin karşılığını almaya ve sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmaya hakkı vardır. ( Ama iş verenler oturumu olmayan insanları çalıştıramaz)

Nul-uren kontrat

 1. Hollanda’da Nul-uren kontrat diye bir kavram/uygulama vardır. Bunun anlamı eğer iş veren isterse (en az 3 saat olmak koşuluyla) çalışmak zorundasin. İşten ayrılmak istediğinde bunu en az 1 ay önceden bildirmek zorundasın. Tabiki istersen hemen işten ayrılmayı deneyebilirsin ama önceden haklarını iyi araştır ki seni nelerin beklediğini bilerek kararını ver.
 2. Ama çok daha önemli bir uygulama vardır. Eğer bir işçi 3 ay boyunca sürekli kontratında belirlenen saatten daha fazal saat çalışıyorsa kontratı otomatikmen bu sürede çalıştığı saat nekadarsa o kadarlık bir kontrata dönüşür.

Hollanda’da yaşayan ( başka ülkelerden gelmiş) çalışanlar için birkaç öneri:

 1. Kağıt evrak işlerini iyi düzenle. Maaş kağıtlarını (bir dosyada) muhafaza et, çalıştığın saatleri düzenli yaz ve huhafaza etç İşverenden gelen mektup ya da mail gibi bütün yazılı belgelari sakla. Çalışmış olduğun bütün iş yerlerinin adreslerini ve kimin için çalıştığını not et ve bunları iyi sakla.
 2. Pasaport, çalşma izni vb gibi önemli evrakları asla başkalarına verme. Bunlar senin adına onemli belgelerdir ve üçüncü şahıslar bunları kullanarak sana baskı, şantaj vb yapabilir.
 3. Tam olarak anlamadığın hiçbir kağıdın altına imzanı atma. Senin anlayacağın bir dilde açıklama iste ve avukat yardımına ihtiyacın olup olmadığını iyi düşün.
 4. Yeni bir işe başladığında en kısa zamanda çalışma arkadaşlarınla kontağa geç. Örneğin birbirinizin telefon numaralarınızı alın.İşteki gelişmeler hakkında konuşmaya çalışın. Çünkü birlikte zorluklara karşı direnmek daha kolaydır.
 5. Kontratın bitiminden sonra eğer varsa ödenmemiş ücretlerin örneğin tatil paran ( ki bu bruto maaşının % 8 idir) ve/ veya kullanmadığın tatil günlerinin telafi edilmesine , sana ödenmesine dikkat et.
 6. Büyük bir ihtimalle çalıştığın işin CAO (collectieve arbeidsovereenkomst=toplu iş sözleşmesi) kurallarına bağlıdır. Eğer işçi bulma kurumları vasıtasıyla çalışıyorsan bu işçi bulma kurumu toplu iş sözleşmesi kurallarına (CAO voor Uitzendkrachten) bağlıdır.En yeni/düzeltilmiş halini İngilizce, Hollandaca ve Polonyaca olarak http://www.abu.nl/publicaties/ web sitesinde bulabilirsiniz.
 7. Çoğu çalışanların bakım ödeneği (zorgtoeslag) alma hakkı vardır. Aylık alacağın bu ödenek neredeyse sağlık sigortanın yarısı kadardır. Bunun için http://www.toeslagen.nl sitesinden başvuru yapabilirsiniz.
 8. Çaliştığın her işverenden yıllık maaş beyanı (jaaropgave) almaya dikkat et, bununla vergi formülünü doldurup vergiden fazla ödenmiş para varsa geri alma imkanın olabilir. Vergi formüllerini şu site vasıtasıyla bulabilirsin: http://www.belastingdienst.nl İngilizce http://www.bealstingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdiesnt/individuals/

Almanca http://www.belastingdienst.deutsch/

Bu açıklama 2014 ün eylül ayında yazılmıştır. Sen bunu okuduğunda bazı şeyler değişmiş olabilir. Bundan dolayı her zaman yeni gelişmeleri takip et.

Daha fazla açıklamayı sitemizde bulabilirsin: https://labourrights.vrijebond.org

Eğer diğer çalışanlarla karşılıklı destek ve dayanışma amaçlı konuşmak istersen bizimle kontak kurabilirsin.

Adresimiz:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

http://aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

Postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Ya da her Cumartesi saat 14.00 ile 18.00 arası kütüphanemize gelebilirsin. Adresi Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Vrije Bond

Additional information concerning working hours

These brochure are publications by the Dutch government. They can be found using the links to the pdf’s below or through the website link to at the bottom of the page.

English – The Working Hours Act

Polski – Ustawa o czasie pracy

Deutsch – Das Arbeitszeitgesetz

Nederlands – De Arbeidstijdenwet

De-Arbeidstijdenwet-Duits-Informatie-voor-werkgevers-en-werknemers

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/documenten-en-publicaties)

Labour rights in the Netherlands

Labour rights in the Netherlands (for migrant workers)

Published: Winter of 2014

As workers, we are vulnerable when we are unfamiliar with our rights. Especially foreign workers in the Netherlands all too often get taken advantage of. This may be due to a lack of available information on basic workers’ rights in the Netherlands in languages other than Dutch. With this pamphlet we hope to change that and to encourage solidarity between workers, so we can defend ourselves against employers looking to exploit us. Please share it’s content with your fellow workers. Of course the rights listed below are only our basic rights. We’ll have to fight for it if we want more!

On our site you can find this pamphlet in many translations, if you have a translation to add, please send it to us.

Working times & breaks.

1 A shift may not exceed 12 hours. A working week may last no more than 60 hours. When you make a week of 60 hours it should be compensated because you are not allowed to work more than 55 hours a week on average over in 4 weeks. After 16 weeks this number becomes an average of 48 hours.

2 You are entitled to a mandatory 30 minute break for every 5 and a half hours you work. (You have to take this break!) If you work for more than 10 hours this becomes 45 minutes. This can be made up of three breaks of 15 minutes spread throughout the 10 hours. This break is not paid.

Health & safety.

3 A boss is responsible for the health and safety of his/her workers. This means providing a safe working environment, safe tools and vehicles, proper instructions regarding safe operation of those tools and vehicles, and proper precautions for working with (potentially) hazardous substances.

4 When you are physically unable to do your work, you are, in most cases, entitled to sick pay. Depending on the type of contract you have the amount of sick pay can differ. Take into account that many contracts say you won’t get paid the first two days, these days are called wachtdagen.

5 Regarding sick leave: When you fall ill the boss is not allowed to ask the worker what is the cause of the illness. You are free to tell them if you wish, but they cannot make you tell them.

Payment.

6 For workers between 23 and 67 years of age the legal minimum wage is €8,63 gross an hour based on a 40 hour work week. This is €69,01 for an 8 hour day, €345,05 per week and €1.495,20 gross per month. If you are not paid an hourly wage but instead receive ‘piece wage’, you should be able to earn at least this minimum wage while doing your work at a ‘normal’ pace.

Contracts

7 In principle a verbal labour agreement has the same validity as a written contract. However it is hard to prove the details of the agreement when there is no physical evidence. Always get a copy of the agreement on paper, by e-mail or text message!

8 When a boss wants to fire you he/she has to state the reason in writing. When not in writing, the contract continues and the boss is still obliged to pay you your wages. Immediate dismissal is only allowed during a probation time.

9 People without residence permit (verblijfsvergunning) are lawfully entitled to their wages after having worked and to regular health and safety protection while at work. (A boss however, is not allowed to hire people without a residence permit.)

The infamous ‘zero-hour’ contract.

10 In the Netherlands contracts can be made for zero hours. Unfortunately with most zero-hour contracts your are obliged to come to work when the boss calls you to do so. When you want to quit you have to give a month’s notice. This doesn’t mean you can not try to leave immediately. Just check whether or not you are doing this legally, so you know what risk you are taking.

11 There is also another, very important regulation: When an employee works more than his/her contracted hours for three consecutive months, the contract changes to that new average of hours!

Some suggestions for (migrant) workers in the Netherlands.

1 Keep your own administration! Save pay slips, keep a roster of your working hours and save all information you get from your boss on paper or email. Also write down addresses and names of companies you are working for.

2 Never hand over any documentation, especially passport and work permit, to anyone. These are important personal possessions and in the hands of others they can be used to pressure you into doing things you don’t want to do.

3 Never sign any documents without fully understanding their meaning. Ask a copy in a language you understand and decide whether you want (legal) advice on it.

4 Establish contacts with your fellow workers from day one at a new job. Exchange phone numbers. Try to inform each other about issues at work. Build a feeling of solidarity. In case of conflict you’ll be stronger together than on your own.

5 After your contract has finished, make sure you get all your back payment, including your holiday pay (around 8% of your gross monthly wage) and unused vacation days.

6 Your work might be regulated by means of a collective bargaining agreement (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst). If you are working through a temporary work agency, the Dutch temp agency CAO applies to you. Recent versions in English, Polish and Dutch you can find here: http://www.abu.nl/publicaties/cao

7 Most workers are entitled to zorgtoeslag from the government. This monthly allowance could save you up to half of your health insurance fee. You can apply for this through: http://www.toeslagen.nl.

8 Make sure you get the jaaropgaaf from your boss, so you can fill in your tax return. Tax forms can be found on:

http://www.belastingdienst.nl/english/

http://www.belastingdienst.nl/deutsch/

This leaflet was published in September 2014. By the time you read it some information might be outdated. So always double check with more up-to-date information sources.

More information can also be found on the following website:

https://labourrights.vrijebond.org/

In case you are looking for mutual support from fellow workers, you can also contact us:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Or pass by our library on Saturdays from 2 to 6 pm: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

There are many groups and people involved in the Vrije Bond in the Netherlands and in large parts of Belgium. Check the website for contact details:

http://www.vrijebond.org/groepen/

Or write to the secretariat to get in contact with members in your vicinity: secretariaat@vrijebond.nl

Εργασιακά δικαιώματα στην Ολλανδία

(για μετανάστες εργαζόμενες/ους)

Ως εργαζόμενες/οι, είμαστε ευάλωτοι όταν δεν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Ξένοι εργαζόμενοι στην Ολλανδία πέφτουν, υπερβολικά συχνά, υπό εκμετάλλευση. Αυτό μπορεί να είναι λόγω της έλλειψης διαθέσιμης πληροφορίας σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στην Ολλανδία σε γλώσσες άλλες από τα ολλανδικά. Με το εγχειρίδιο αυτό ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων προκειμένου να αντισταθούμε ενάντια στα αφεντικά που θέλουν να μας εκμεταλλευτούν. Μοιράσου τα περιεχόμενά του με συναδέλφους/ισσες σου. Φυσικά τα δικαιώματα που καταγράφονται εδώ είναι μόνο τα βασικά. Θα πρέπει να παλέψουμε αν θέλουμε κι άλλα!
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν πολλές μεταφράσεις, αν θέλεις να προσθέσεις μια, στείλ’τη μας.

Ώρες εργασίας και διαλείμματα

1 Μια βάρδια δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 21 ώρες. Μια βδομάδα εργασίας δεν μπορεί να κρατάει πάνω από 60 ώρες. Όταν εργάζεσαι για 60 ώρες, θα πρέπει να ισοφαριστεί γιατί δεν επιτρέπεται να δουλεύεις πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα σε μέσο όρο 4 εβδομαδών. Μετά από 16 εβδομάδες εργασίας κατεβαίνει στις 48 ώρες μέσο όρο.

2 Δικαιούσαι 30 λεπτά διάλειμμα για κάθε 5,5 ώρες που δουλεύεις. (Πρέπει να το πάρεις αυτό το διάλειμμα!) Αν δουλεύεις πάνω από 10 ώρες, γίνεται 45 λεπτά το οποίο μπορεί να σπάσει σε τρία διαλείμματα των 15 λεπτών μοιρασμένα στις 10 ώρες. Αυτό το διάλειμμα είναι απλήρωτο.

Υγεία και ασφάλεια

3 Το αφεντικό είναι υπεύθυνο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει να παρέχει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ασφαλή εργαλεία και οχήματα, κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία αυτών των εργαλείων και οχημάτων και κατάλληλες προφυλάξεις για την εργασία με (πιθανόν) επισφαλές ουσίες.

4 Όταν αρρωστήσεις και δεν μπορείς να δουλέψεις δικαιούσαι, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών. Αναλόγως του τύπου του συμβολαίου που έχεις, το ποσό της πληρωμής διαφέρει. Πάρε για παράδειγμα ότι πολλά συμβόλαια λένε ότι δεν θα πληρωθείς τις πρώτες δύο μέρες, αυτές οι μέρες λέγονται wachtdagen.

5 Σχετικά με την αναρρωτική άδεια: Όταν αρρωσταίνεις, το αφεντικό δεν επιτρέπεται να σε ρωτήσει την αιτία της ανάρρωσης. Μπορείς να πεις τον λόγο εάν θέλεις, αλλά δεν μπορούν να σε αναγκάσουν.

Πληρωμή


6 Για εργαζόμενους/ες μεταξύ 23 και 67 χρονών, ο νόμιμος βασικός μισθός είναι €8,63 μικτά την ώρα. Αυτό είναι €69,01 για ένα οχτάωρο, €345,05 για μια 40ωρη βδομάδα και €1.495,20 μικτά τον μήνα. Αν δεν πληρώνεσαι με την ώρα αλλά λαμβάνεις απολαβές με το κομμάτι, θα πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον αυτόν τον βασικό μισθό ενώ κάνεις τη δουλειά σου με κανονικό ρυθμό.

Συμβόλαια

7 Ως βασική αρχή, μια προφορική εργασιακή συμφωνία έχει την ίδια εγκυρότητα με ένα γραπτό συμβόλαιο. Είναι όμως δύσκολο να αποδείξεις τις λεπτομέρειες της συμφωνίας όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις. Πάρε αποδεικτικό της συμφωνίας γραμμένη σε χαρτί, μέσω e-mail ή με γραπτό μήνυμα!

8 Όταν το αφεντικό θέλει να σε απολύσει, πρέπει να δηλώσει τον λόγο γραπτώς. Όταν δεν είναι γραπτώς, το συμβόλαιο συνεχίζει και το αφεντικό οφείλει να σε πληρώνει τους μισθούς σου. Άμεση απόλυση επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

9 Άτομα χωρίς άδεια παραμονής (verblijfsvergunning) νομικά δικαιούνται τους μισθούς τους αφότου έχουν δουλέψει και σε κατάλληλη προστασία υγείας και ασφάλειας ενώ εργάζονται. (Το αφεντικό όμως δεν επιτρέπεται να προσλάβει άτομα χωρίς άδεια παραμονής.)

Το διάσημο συμβόλαιο ‘μηδενικών ωρών’.

10 Στην Ολλανδία τα συμβόλαια μπορούν να γράφουν μηδέν ώρες. Δυστυχώς, σύμφωνα με τα περισσότερα συμβόλαια μηδενικών ωρών, υποχρεούσαι να δουλέψεις όταν το αφεντικό σε καλέσει. Όταν θέλεις να παραιτηθείς, πρέπει να δώσεις ειδοποίηση ενός μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσεις να φύγεις άμεσα. Απλώς έλεγξε κατά πόσο το κάνεις αυτό νόμιμα, προκειμένου να γνωρίζεις το ρίσκο που παίρνεις.

11 Υπάρχει ακόμη μια, πιο σημαντική ρύθμιση: Όταν δουλέψεις περισσότερο από τις συμφωνημένες ώρες για τρεις συνεχόμενους μήνες, το συμβόλαιο αλλάζει σε αυτό το νέο μέσο όρο ωρών!

Κάποιες προτάσεις για (μετανάστες) εργαζόμενους/ες στην Ολλανδία

1 Κράτα το δικό σου αρχείο! Αποθήκευσε τα χαρτιά πληρωμών, κράτα το δικό σου ημερολόγιο εργατοωρών και όλη την πληροφορία που παίρνεις από το αφεντικό σου σε χαρτί ή email. Επίσης γράψε τις διευθύνσεις και ονόματα των εταιρειών για τις οποίες εργάζεσαι.

2 Ποτέ μην δίνεις κανενός είδους έγγραφα, ειδικά διαβατήριο και άδεια εργασίας, σε κανέναν. Αυτά είναι σημαντικά προσωπικά έγγραφα και στα χέρια άλλων μπορεί να γίνουν αιτία να πιεστείς να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις.

3 Ποτέ μην υπογράφεις έγγραφα χωρίς να κατανοείς απόλυτα την σημασία τους. Ζήτα αντίγραφο σε γλώσσα που καταλαβαίνεις και αποφάσισε εάν χρειάζεσαι (νομική) συμβούλευση.

4 Καλλιέργησε τις συναδελφικές επαφές ανταλλάσσοντας αριθμούς τηλεφώνων από την πρώτη μέρα στη νέα δουλειά. Προσπαθήστε να αλληλοενημερωνόσαστε σχετικά με θέματα στην δουλειά και χτίστε αίσθημα αλληλεγγύης. Σε περίπτωση διαμάχης θα είστε πιο δυαντοί όλοι μαζί από ό,τι κάθε άτομο μόνο του.

5 Αφότου τελειώσει το συμβόλαιό σου, βεβαιώσου ότι πήρες πίσω όλες σου τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου της άδειας διακοπών σου (περίπου 8% του μικτού μισθού σου) και αχρησιμοποίητες μέρες διακοπών.

6 Η δουλειά σου μπορεί να ρυθμίζεται από συλλογική διαπραγμάτευση (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst). Αν δουλεύεις μέσω ενός πρακτορείου προσωρινής εργασίας, το Ολλανδικό πρακτορείο CAO ισχύει για ‘σένα. Πρόσφατες εκδοχές στα αγγλικά, πολωνικά και ολλανδικά μπορείς να βρεις εδώ: http://www.abu.nl/publicaties/cao

7 Μπορεί να δικαιούσαι zorgtoeslag από την κυβέρνηση. Αυτή η μηνιαία αποδοχή μπορεί να σου δώσει έως και το μισό ποσό της ασφάλειας υγείας. Μπορείς να κάνεις αίτηση για αυτό μέσω του http://www.toeslagen.nl.

8 Σιγουρέψου ότι παίρνεις το jaaropgaaf από το αφεντικό σου, προκειμένου να μπορείς να συμπληρώσεις την επιστροφή των φόρων σου. Μπορείς να βρεις φόρμες στο:
http://www.belastingdienst.nl/english/
http://www.belastingdienst.nl/deutsch/

Αυτό το φυλλάδιο δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. Μέχρι την ώρα που θα το διαβάσεις μπορεί κάποιες από τις πληροφορίες να μην ισχύουν. Οπότε πάντα διπλοέλεγξε με πιο ενημερωμένες πηγές πληροφόρησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://labourrights.vrijebond.org/

Σε περίπτωση που ψάχνεις για αμοιβαία υποστήριξη, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας:
Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
http://agamsterdam.org
postbus 16521
1001RA Amsterdam

Ή πέρνα από την βιβλιοθήκη μας τα Σάββατα 2-6μμ: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Υπάρχουν πολλές ομάδες και άτομα που συμμετέχουν στο Vrije Bond στην Ολλανδία και σε μεγάλες πόλεις του Βελγίου. Δες στην ιστοσελίδα για λεπτομέρειες για να έρθεις σε επαφή:
http://www.vrijebond.org/groepen/
Ή γράψε στην γραμματεία για να έρθεις σε επαφή με μέλη στην περιοχή σου: secretariaat@vrijebond.nl