Category Archives: Slovak

Práva pracujúcich v Holandsku

Práva pracujúcich v Holandsku

Práva pracujúcich v Holandsku (pre migrujúcich pracujúcich)

Prológ

Ako pracujúci sme zraniteľní, keď nepoznáme naše práva. Obzvlášť pracujúci migranti a pracujúce migrantky v Holandsku sú často čelia zneužívaniu. Jedným z dôvodov je, že informácie o základných právach pracujúcich nie sú dostupné v iných jazykoch ako v holandčine. Pomocou tohto letáku sa túto skutočnosť snažíme zmeniť a povzbudiť solidaritu medzi pracujúcimi tak, aby sme sa vedeli brániť zamestnávateľom, ktorí sa nás snažia zneužiť. Prosíme vás, aby ste tento obsah šírili medzi vašimi kolegami a kolegyňami. Práva, o ktorých sa dočítate, sú iba základné. Ak chceme lepšie právne zabezpečenie, budeme si ho musieť vybojovať.

Na našej webovej stránke môžete nájsť tento leták v rôznych jazykoch. Ak by ste chceli dodať preklad v jazyku, ktorý ešte nie je zverejnený, ozvite sa nám.

Publikované v roku 2014. Posledná úprava v apríli 2020

Index

  • Zmluvy
   • Základné informácie
   • Zmluvy s nulovou hodinou
   • Vypovedanie zmluvy
    • Kompenzácia
    • Oznamovacia doba
    • Podpora v nezamestnanosti
  • Pracovný rozvrh
   • Pracovný čas
   • Prestávky
   • Nadčasy
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia
   • Základné informácie
   • Zdravotné poistenie
   • Šikana a obťažovanie
   • Previerky (overenie spoľahlivosti)
  • Odstupné alebo odchodné
   • Nevyplatené odstupné
   • Rodičovská dovolenka
   • Dovolenka
   • Práceneschopnosť
  • Ekonómia
   • Platby
   • Dane
   • Minimálna mzda
  • Organizovanie sa a boj pracujúcich
   • Ako nájsť pomoc
   • Tipy pre pracovnú dynamiku
  • Nahlasovanie

Informácie

Zmluvy

Základné informácie

V princípe je ústna pracovná dohoda rovnako platná ako písomná zmluva. Avšak, je náročné dokázať detaily dohody, keď neexistujú fyzické dôkazy. Preto je dôležité, aby ste vždy mali kópiu zmluvy na papieri, v e-maili alebo v správach.

Ľudia, ktorí nemajú povolenie na pobyt (verblijfsvergunning) majú právo na výplatu za prácu a na pravideľné zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti v práci. Zamestnávateľ ale nesmie zamestnávať ľudí, ktorí nemajú povolenie na pobyt. Z toho vyplýva, že každý človek, ktorý pracuje v Holandsku, spadá pod holandské pracovné právo, aj keby váš zamestnávateľ alebo vaša zmluva tvrdili opak.

Ak ste zamestnaní a nemáte doklady, je to porušenie zákona na strane zamestnávateľa a iba on môže byť pokutovaný. Ak boli vaše pracovné práva porušené počas tohto obdobia, máte možnosť začať právne konanie pre získanie nevyplatenej mzdy. Avšak v praxi to môže byť náročné, keďže zamestnávateľ sa vám môže vyhrážať výpoveďou alebo môžete riskovať vyhostenie. Preto vám odporúčame kontaktovať advokáta alebo advokátku. Advokáti a advokátky, ktorí robia svoju prácu bez nároku na mzdu, teda zadarmo, sú takzvaní ‘pro deo advocaat’. Ak sú vo vašom prípade dôkazy, ktoré by nasvedčovali vykorisťovaniu, tiež vám odporúčame konzuláciu s advokáciou alebo organizáciou, ktorá sa špecializuje na poskytovanie asistencie obetiam obchodovania s ľuďmi alebo vykorisťovaniu pracujúcich.

Nikdy nepodpisujte dokumenty bez toho, aby ste im plne rozumeli. Vždy si pýtajte kópiu v jazyku, ktorému rozumiete a rozhodnite sa, či potrebujete (právne) poradenstvo.

V prípade, že nemáte kópiu vašej zmluvy, vypýtajte si ju pomocou e-mailu. Ak vám nebude zaslaná, napíšte vlastnú zmluvu, v ktorej spíšte všetko, na čom ste sa so zamestnávateľom dohodli. Pošlite mu ju a vypítajte si podpísanú kópiu. Vami napísaná zmluva nemusí byť komplikovaná alebo perfektná. Ak ju zamestnávateľ odmietne podpísať, vami napísaná zmluva je právoplatná. Povedzte to svojmu zamestnávateľovi. Ak sa zamestnávateľ nebude riadiť touto zmluvou, choďte za právnikom alebo právničkou a zažalujte svojho zamestnávateľa.

V prípade, že budete na súde, myslite na to, že právne záväzná nie je iba zmluva, ale aj písomná korešpondencia medzi vami a vašim zamestnávateľom na túto tému.

Nápomocné odkazy:

Zmluvy s nulovou hodinou

V Holandsku existuje koncept zmluvy s nulovou hodinou. Ak máte takúto zmluvu, musíte sa dostaviť do práce, keď vás šéf zavolá. Keď chcete dať výpoveď, musíte o tom oboznámiť zamestnávateľa mesiac dopredu. To neznamená, že sa o to nemôžete pokúsiť okamžite. Avšak mali by ste vedieť, či to robíte legálne, aby ste vedeli, aký risk podstupujete.

Pre vás dôležitým nariadením je, že ak odpracujete viac hodín, ako sa píše v zmluve, po dobu troch mesiacov bez prerušenia, zmluva sa mení na tento nový priemer odpracovaných hodín.

Vypovedanie zmluvy

Ukončenie pracovnej zmluvy zamestnancom alebo zamestnávateľom môže byť vykonané ústne, listom, faxom alebo e-mailom. Pochopiteľne, že ústne ukončenie zmluvy je náročné dokázať. Preto sa zamestnancom a zamestnankyniam odporúča urobiť to písomne alebo o to požiadať (v prípade, že vás prepustia), aby ste mali dôvod výpovede písomne.

Obyčajne potrebuje zamestnávateľ na vaše prepustenie takzvané ‘prepúšťacie povolenie’ (ontslagvergunning) od UWV (Inštitút pre poistenie zamestnancov, celým názvom: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), a to napríklad z ekonomických dôvodov alebo z dlhodobej práceneschopnosti (langdurige arbeidsongeschiktheid). Zamestnávateľ vás ale nikdy nemôže vyhodiť z toho dôvodu, že trpíte (dočasným) ochorením alebo práceneschopnosťou, alebo keď čakáte dieťa, bez ohľadu na to, či má prepúšťacie povolenie od UWV.

Ďalšou možnosťou ukončenia zmluvy je ukončenie prostredníctvom sudcu alebo sudkyne (kantonrechter).

Zamestnávateľ vás môže prepustiť okamžite (op staande voet) z nasledujúcich urgentných dôvodov: krádež, vážna urážka, podvod, napadnutie alebo odmietnutie pracovať.

Všeobecným pravidlom je, že zamestnávateľ musí dať dôvod na okamžité prepustenie hneď ako sa dôvod naskytne. Ako zamestnanec sa môžete brániť takémuto prepusteniu pred občianskym súdom (kantongerecht).

Taktiež je možné, že ste sa so zamestnávateľom dohodli predčasne ukončiť pracovnú zmluvu a z nejakého dôvodu ľutujete toto rozhodnutie. Toto sa väčšinou udeje prostredníctvom písomnej dohody o usporiadaní (vaststellingsovereenkomst). Vždy máte dva týždne od podpísania tejto dohody, aby ste si rozhodnutie rozmysleli. Ak vás o tejto lehote zamestnávateľ neinformoval, predlžuje sa na tri týždne. Nie je potrebné uvádzať dôvod prečo ste si rozhodnutie rozmysleli, ale musíte o tom informovať zamestnávateľa písomne (odvolaním alebo zrušením dohody). Vaša pracovná zmluva potom pokračuje tak ako predtým.

V prípade, že ide o zmluvu na dobu určitú (bepaalde tijd), konkrétne na 6 mesiacov a viac, vám musí zamestnávateľ oznámiť, či s vami plánuje zmluvu predĺžiť a na akú dobu, minimálne mesiac pred vypršaním zmluvy. Ak to neurobí, musí vám vyplatiť pokutu, ktorá je ekvivalentná jednému mesiacu výplaty. Ak to neurobí načas, pokuta bude pro rata (proporciálna omeškaniu vyplatenia pokuty).

Kompenzácia

Ak dáte výpoveď, nemáte nárok na kompenzáciu. Avšak, mal by vám byť vždy vyplatený príspevok na rekreáciu (približne 8% vašej hrubej mzdy), teda odhliadnúc od toho, či ste boli prepustený alebo dali výpoveď. Prečítajte si svoju zmluvu a/alebo kolektívnu pracovnú zmluvu, v ktorých môžete nájsť dodatočné opatrenia.

Oznamovacia doba

Vaša zmluva by mala obsahovať odstavec o oznamovacej dobe. Ak takýto odstavec neobsahuje, právo stanovuje oznamovaciu dobu, ktorá trvá minimálne jeden kalendárny mesiac. Toto naznačuje, že môžete podať okamžitú výpoveď, ale následne vám budú odopreté sociálne dávky alebo poplatky za prechod. V prípade, že ich dostanete, stratíte nárok na ‘30% tax ruling’ (daňová výhoda pre vysoko kvalifikovaných migrujúcich).

Mali by ste brať na vedomie, že ak je oznamovacia doba nastavená na jeden mesiac alebo na dlhší čas, ide pravdepodobne o celý kalendárny mesiac. Takže nezávisle od toho, v ktorý deň informujete firmu, že dávate výpoveď, museli by ste odpracovať aspoň celý ďalší mesiac. V každom prípade, vaša zmluva by mala jasne stanoviť, či ide o jeden kalendárny mesiac alebo 30 dní. Ak je vaša zmluva dočasná, ale vy pokračujete v obvyklej práci aj po vypršaní zmluvy, zmluva sa obnovuje na rovnakú dobu, ako bola stanovená predtým. Po troch rokoch sa vaša dočasná zmluva zo zákona mení na zmluvu na dobu neurčitú.

Nápomocné odkazy:

Podpora v nezamestnanosti

Napriek tomu, že ste podľa zákona vždy pod jeho ochranou v nezamestnanosti, existuje niekoľko scenárov, ktoré by ste mali brať na ohľad, aby ste z tejto situácie vyťažili:

V prípade, že ste dali výpoveď, pravdepodobne nemáte nárok na sociálne dávky. Avšak existujú výnimky v extrémnych prípadoch ako ochorenie, šikana a podobne.

Ak ste boli prepustení vlastnou vinou, nemáte nárok na ochranu v nezamestnaní. Je nelegálne, aby vás zamestnávateľ prepustil a odôvodnil to niečím, čo si vymyslel alebo sa to nestalo. V takomto prípade sa môžete brániť.

Keď vás firma prepustí (nie vašou vinou, ale napríklad kvôli ekonomickej situácii) alebo sa skončí vaša zmluva, máte nárok na ochranu v nezamestnanosti za určitých podmienok. Tieto podmienku sú nasledovné: máte schopnosť pracovať a za posledných 36 týždňov ste odpracovali aspoň 26 týždňov.

Ak ste odpracovali aspoň 26 z posledných 36 týždňov, máte nárok na ochranu v nezamestnanosti na maximálne 3 mesiace. V prípade, že ste pracovali 4 z posledných 5 rokov, máte nárok na minimálne rok sociálneho krytia.

Pracovný rozvrh

Pracovný čas

Zmena nesmie trvať dlhšie ako 12 hodín. Pracovný týždeň nesmie mať viac ako 60 hodín. Ak odpracujete 60 hodín vrámci jedného týždňa, mali by ste dostať kompenzáciu, pretože nie je dovolené, aby ste pracovali dlhšie ako 55 hodín týždenne v priemere počas štyroch týždňov. Po šestnástich týždňoch sa priemer zvyšuje na 48 hodín týždenne.

Prestávky

Máte nárok na 30-minútovú prestávku po každej práci trvajúcej 5 a pol hodiny. Táto prestávka je povinná, musíte si ju uplatniť. Ak pracujete dlhšie ako 10 hodín, prestávka sa predlžuje na 45 minút. Prestávka môže byť rozdelená na 3 prestávky trvajúce 15 minút, rozložené počas desiatich hodín. Čas prestávky sa neráta do pracovného času, teda zaň nemáte nárok na mzdu.

Nadčasy

Pravidlá týkajúce sa nadčasov môžete nájsť v kolektívnej zmluve, vo vašej zmluve alebo v pravidlách firmy. Dôležité je, že zamestnávateľ vás nemôže nútiť vykonávať nadčasy. Malo by vám byť umožnené, aby ste pracovali iba vtedy, kedy chcete, a za takú mzdu, s ktorou súhlasíte. Existujú pravidlá, ktoré stanovujú maximálne počty hodín práce (vrátane nadčasov): 12 hodín za zmenu a 60 hodín týždenne, 11 hodín oddychu po zmene a 36-hodinový víkend. Špeciálne pravidlá sa týkajú neplnoletých a tehotných. Majte na pamäti, že existuje množstvo zamestnaní, ktoré majú výnimky týkajúce sa pracovného času.

Nápomocné odkazy:

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Základné informácie

Zamestnávateľ má zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnankýň. Táto zodpovednosť obsahuje bezpečnosť pracovného prostredia, nástrojov a vozidiel, správne predpisy pre ich obsluhu a pre prácu s (potenciálne) nebezpečnými látkami.

Zdravotné poistenie

Každý človek žijúci v Holandsku by mal mať súkromné zdravotné poistenie. Je vašou povinnosťou si vybrať poisťovňu a podpísať s ňou zmluvu.

Väčšina pracujúcich má nárok na ‘zorgtoeslag’ (príspevok na starostlivosť). Tento mesačný príspevok vám preplatí časť z poplatku na zdravotné poistenie. Môžete si oň požiadať na webstránke www.toeslagen.nl.

Šikana a obťažovanie

Nikdy nedávajte nikomu svoje dokumenty, hlavne pas a pracovné povolenie. Tieto dokumenty sú pre vás dôležitým osobným majetkom a v rukách iných môžu byť zneužité na to, aby vás dotlačili k niečomu, čo nechcete urobiť.

Ak zažívate šikanu alebo vydieranie, existuje viacero faktorov na zváženie.

V prvom rade si nájdite spojencov a spojenkyne v práci, ktorí a ktoré majú rovnakú skúsenosť. Spolu môžete spraviť zoznam požiadaviek a akčný plán. Zamyslite sa nad tým, ako sa môže situácia zlepšiť vo váš prospech v praxi.

Potom sa môžete rozhodnúť, že sa s manažérom alebo manažérkou budete rozprávať priamo, aby ste im dali šancu napraviť svoje správanie. Ak vám to nepomôže alebo sa necítite, že by to bolo bezpečné, môžete ísť za ‘Vertrouwenspersoon’ (dôverný poradca alebo dôverná poradkyňa) alebo ‘Ondernemingsraad’ (zamestnanecká rada). Toto sú oficiálne pozície a malo by vám byť povedané, kto to sú. V poslednom rade choďte na personálne oddelenie (human resources alebo personeelszaken) alebo za vyšším manažérom alebo manažérkou.

V každom prípade buďte pripravený na to, že nemusíte uspieť. Dôverní poradcovia a poradkyne vás vypočujú, ale nemajú moc. Moc nemá ani zamestnanecká rada, ktorá má za úlohu udržiavať aktivity firmy v súlade s protokolmi a internými pravidlami. Personálne oddelenie a iní manažéri alebo manažérky sa väčšinou nezaujímajú o pomoc zamestnancom a zamestnankyniam, keďže to nie je v ich záujme a nedostávajú za to zaplatené. Odporúčame, aby ste nemali vysoké očakávania a nestrávili príliš veľa času na oficiálnych procesoch, pretože vás to môže vyčerpať. Premyslite si dopredu: ak nedosiahnem vytúžený výsledok, čo môžem a chcem urobiť? Ľudia, ktorí sa spojili, dosiahli výsledky použitím metód ako protestný odchod alebo štrajk. Ak je toto niečo čo by ste chceli, kontaktujte nás pomocou e-mailu.

Ak sa vám nepodarí dosiahnuť výsledky, môžete spolupracovať s kolegami a kolegyniami. Jednou možnosťou je zobrať si voľno, pretože trpíte symptómami stresu (ktorými pravdepodobne naozaj trpíte). V tom prípade si snáď môžete na chvíľu oddýchnuť. Ak máte normálnu (teda nie agentúrnu) zmluvu, znamená to, že nemôžete dostať výpoveď. Najprv si prečítajte zmluvu! Po dvoch týždňoch vás požiadajú, aby ste navštívili lekára alebo lekárku, komu môžete povedať, čo vám spôsobuje stres. Spravíte akčný plán ako túto situáciu napraviť a môžete ísť naspať do práce. Taktiež samozrejme môžete predlžovať čas a využiť ho na to, aby ste si našli inú prácu kým dostávate 70% z výplaty.

Nápomocné odkazy:

Previerky (overenie spoľahlivosti)

Firma väčšinou vyžaduje ‘VOG’ (osvedčenie o bezúhonnosti). Zamestnávatelia sú povinní ho žiadať pre niektoré profesie. Štátna služba Justis preverí váš výpis z registra trestov a zistí, či máte záznam spojený s trestným činom, ktorý je podstatný pre vaše zamestnanie. Osvedčenie je potom poslané na vašu adresu, nie vašemu zamestnávateľovi. Vy máte potom zodpovednosť za predanie osvedčenia zamestnávateľovi. Ak nedostanete pozitívne osvedčenie, neznamená to vždy, že vás môže prepustiť. Neakceptujte prepustenie z tohto dôvodu len tak, pretože prepustenie musia odôvodniť separátne. Štát pri vydávaní osvedčenia preveruje iba váš osobný výpis z registra trestov, nie výpis vašich rodinných príslušníkov.

Existuje možnosť vykonať väčšie vyšetrovanie, ktoré sa nazýva ‘Antecedentenonderzoek’ (základné vyšetrovanie). Môže byť rozsiahlejšie a môže sa týkať aj vašej rodiny. Vyšetrovanie vykonávajú súkromní vyšetrovatelia.

Nápomocné odkazy:

Odstupné alebo odchodné

Nevyplatené odstupné

Holandský právny systém nepokrýva neplatenú dovolenku, ale niektoré kolektívne zmluvy obsahujú pravidlá pre takéto prípady. Zistite, či spadáte pod kolektívnu zmluvu. V každom prípade existuje možnosť, aj keď zriedkavo, že sa s manažmentom dohodnete na neplatenej dovolenke. Právo v Holandsku pripúšťa neplatenú dovolenku v prípade rodičovskej dovolenky a starostlivosti o chorého človeka. Tieto prípady sú komplexné a odporúčame, aby ste požiadali o odborné právne poradenstvo.

Rodičovská dovolenka

Tehotné zamestnankyne majú nárok na tehotenskú a materskú dovolenku v dĺžke minimálne 16 týždňov. Môžete si uplatniť tehotenskú dovolenku od doby 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu, ale musíte si ju uplatniť minimálne 4 týždne pred očakávaným termínom. Po pôrode máte vždy nárok na minimálne 10 týždňov materskej dovolenky, aj keby ste rodili neskôr ako v očakávaný termín. Počas dovolenky budete dostávať príspevok, ktorý pokryje 100% vašej mzdy (v maximálnej výške 223.40€ na deň). V prípade, že porodila vaša partnerka, máte nárok na 5 dní otcovskej dovolenky (od júla 2020 máte nárok na 5 týždňov otcovskej dovolenky). Otcovská dovolenka je platená.

Rodičovská dovolenka: Máte nárok na rodičovskú dovolenku v prípade, že ste pracovali pre rovnakého zamestnávateľa minimálne 1 rok a staráte sa o dieťa, ktoré má menej ako 8 rokov. Obaja rodičia majú nárok na rodičovskú dovolenku. Ak máte viacero detí, môžete si dovolenku uplatniť na každé dieťa zvlášť. Máte nárok na rodičovskú dovolenku aj v prípade, že ste si dieťa adoptovali alebo pestujete (nevlastné) dieťa, ak toto dieťa s vami býva. Máte nárok na rodičovskú dovolenku v rozmedzí maximálne 26-násobku vašich týždenných pracovných hodín. Obyčajne je dohoda taká, že 6 mesiacov budete pracovať iba na polovičné množstvo hodín, ktoré by ste odpracovali zvyčajne. Napríklad, ak pracujete 32 hodín týždenne, tak po dobu 6 mesiacov budete pracovať 16 hodín týždenne a taktiež si budete uplatňovať 16 hodín rodičovskej dovolenky. Rodičovská dovolenka je neplatená.

Dovolenka

‘Vakantiegeld’, teda príspevok počas dovolenky, je vypočítaný na základe 8% vášej hrubej ročnej mzdy. Táto suma je potom zdanená. Percento daní bolo v roku 2019 medzi 36,65% a 51,75%.

Práceneschopnosť

V prípade, že vám fyzický alebo psychický stav (vrátane stresu alebo strachu) bráni v práci, máte vo väčšine prípadov nárok na nemocenskú dovolenku. Výška nemocenskej dávky závisí od vašej zmluvy. Berte na vedomie, že zmluvy často obsahujú pravidlo, že počas prvých dvoch dní (wachtdagen) nie sú dávky vyplatené.

V súvislosti s nemocenskou dovolenkou: Keď ochoriete, zamestnávateľ sa vás nesmie opýtať na dôvod práceneschopnosti. Môžete mu o vašom stave povedať, ale nemôže váš k tomu nútiť. Odporúčame na túto tému so zamestnávateľom nediskutovať.

Máte právo na súkromie, ktoré sa vzťahuje aj na vašu zdravotnú dokumentáciu a nemáte povinnosť ohlásiť práceneschopnosť zamestnávateľovi. Avšak mnoho firiem má zmluvy s tretími stranami, takzvanými ‘Bedrifsartsen’ (firemní lekári), ktorí môžu žiadať, aby ste ochorenie dokázali. Títo lekári nemôžu vašu diagnózu zveriť zamestnávateľovi, ale potvrdia alebo vyvrátia či ste chorý alebo chorá.

V prípade, že máte zdravotné problémy alebo ochorenie, zákon vám dáva právo na poberanie minimálne 70% mzdy počas prvých 104 týždňov (teda 2 rokov) práceneschopnosti. Ak je týchto 70% menej ako minimálna mzda, máte nárok na sumu vo výške minimálnej mzdy. Vždy si skontrolujte kolektívnu zmluvu, keďže môže obsahovať priaznivejšie podmienky.

Iba v ojedinelých prípadoch alebo až po uplynutí 2 rokov môžete dostať výpoveď počas práceneschopnosti. Holandské pracovné právo zakazuje ukončenie pracovnej zmluvy počas práceneschopnosti zamestnanca alebo zamestnankyne. V holandčine sa toto pravidlo nazýva ‘opzegverbod tijdens ziekte’, je veľmi prísne a je skoro nemožné sa od neho odchýliť.

Avšak, môžete dostať výpoveď počas práceneschopnosti, ak zamestnávateľ poskytne iné dôvody. Na to by ale potreboval, aby súd zrušil vašu zmluvu. Súd bude brať na ohľad, že ste práceneschopný alebo práceneschopná, takže to zamestnávateľovi pravdepodobne nebude umožnené.

Ekonómia

Platby

Keď sa vám skončí zmluva, ubezpečte sa, že ste dostali všetko, čo vám zamestnávateľ dlží – vrátane príspevku na rekreáciu, ktorá zodpovedá približne 8% z hrubej mesačnej mzdy, a nevyužitej dovolenky. Majte na vedomí, že vaša posledná výplata musí byť vyplatená v normálnom čase, teda maximálne v rámci jedného mesiaca. Ak existujú iné posledné vyúčtovania (eindafrekening), tie musia byť vyplatené do jedného mesiaca po ukončení zmluvy.

Nápomocné odkazy:

Dane

Ubezpečte sa, že ste od šéfa dostali ‘jaaropgaaf’ (ročné zúčtovanie toho, koľko ste zarobili), aby ste mohli vyplniť daňové priznanie. Väčšinou je však táto informácia vopred vyplnená v daňovom priznaní v online forme. Odkazy na daňové formuláre môžete nájsť na konci tejto časti o daniach.

V prípade, že sa presťahujete do inej krajiny a chceli by ste požiadať o vrátenie dane, kontaktujte belastingdienst (daňový úrad) a vypýtajte si predčasné daňové priznanie. Alternatívne, môžete počkať do ďalšieho roka a potom požiadať o vrátenie dane. Majte na pamäti, že prvý rok, v ktorom vypĺňate daňové priznanie, musíte vyplniť “M” formulár v papierovej forme a nie online.

Môže byť pre vás náročné poruzumieť holandskej výplatnej páske a niektoré koncepty môžu znieť klingonsky. V odkazoch nájdete článok, ktorý vysvetľuje hlavné body výplatnej pásky (v angličtine)

Ak máte čiastočné zdravotné znevýhodnenie, ovplyvní to vaše daňové priznanie – môžete si odpočítať niektoré zdravotné poplatky. Odporúčame vám poradiť sa s organizáciou, ktorá zastrešuje ľudí s vaším zdravotným znevýhodnením. Vyhľadajte si ‘patientenvereniging’ (združenie pacientov) alebo ‘belangenvereniging’ (záujmové združenie) spolu s holandským názvom vášho zdravotného znevýhodnenia. Všeobecné združenie pre ľudí s chronickým ochorením alebo znevýhodnením nájdete na adrese https://iederin.nl/

Nápomocné odkazy:

Minimálna mzda

Zamestnanci a zamestnankyne vo vekovom rozmedzí medzi 23 a 67 rokov majú nárok na minimálnu mzdu vo výške 8,63 eura na hodinu počas 40-hodinového pracovného týždňa. To znamená 69,01 eur na 8 hodinový pracovný deň; 345,05 eur týždenne a 1 495,20 eur mesačne. Ak je vaše ohodnotenie založené na úlohách, mali by ste byť schopný alebo schopná zarobiť aspoň minimálnu mzdu pracujúc “normálnym” tempom.

Organizovanie sa a boj pracujúcich

Ako nájsť pomoc

Ak potrebujete právne poradenstvo, môžete skúsiť ‘juridisch loket’ (právny stánok). Prvá konzultácia je vždy zadarmo a bez záväzkov. Právnik alebo právnička vám môžu pomôcť podať žiadosť o finančnú kompenzáciu právnych nákladov. Na takúto kompenzáciu máte nárok iba vtedy, keď máte nízky príjem a úspory. Ak zarábate viac ako 27 300 eur (za slobodna) alebo 38 600 eur (v inej rodinnej situácii), alebo máte viacako 30 360 eur ušetrených (údaj pre rok 2019, môže sa meniť), nemáte nárok na finančnú pomoc. Výška kompenzácie sa odvíja od zárobku a úspor – čím menej ich máte, tým vyššiu podporu dostanete.

Nápomocné odkazy:

Tipy pre pracovnú dynamiku

Majte dohľad nad vlastnou administratívou! Ukladajte si výplatné pásky, zapisujte si pracovné hodiny a uschovajte si všetky informácie, ktoré dostanete od zamestnávateľa, na papieri alebo v e-maili. Taktiež si zapíšte adresy a mená firiem, pre ktoré pracujete.

Dajte sa do reči s kolegami a kolegyňami už v prvý deň. Vymeňte si telefónne čísla. Informujte sa o problémoch v práci. Vybudujte si solidárnu sieť. V prípade, že príde ku konfliktu, budete mať spolu väčšiu silu ako osamote.

Vo vašej práci môže byť platná kolektívna zmluva (CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst). V prípade, že vaša práca je sprostredkovaná pracovnou agentúrou, je pre vás platná kolektívna zmluva holandských pracovných agentúr. Môžete ju nájsť v angličtine, poľštine a holandčine na tomto odkaze: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Nahlasovanie

Môžete nahlásiť vášho zamestnávateľa vládnej inštitúcii, ale ak nejde o extrémnu situáciu, tak to pravdepodobne nebude k ničomu viesť. Ďalšou možnosťou je nahlásiť zamestnávateľa odborovej organizácii. Zistite, ktoré odbory sú aktívne vo vašej firme alebo sektore. Najväčšou odborovou organizáciou v Holandsku je FNV

Ak majú problémy vo vašej firme veľký spoločenský alebo etický dopad, nahlasovanie môže vyžadovať špecifické znalosti a konanie. V takomto prípade sa môžete stať informátorom alebo informátorkou. Kvôli pomoci a poradenstvu môžete kontaktovať https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/

Štátne inštitúcie ani odbory nemôžu od momentu kedy podáte sťažnosť prezradiť vaše meno zamestnávateľovi. Dávajte si však pozor, môže sa stať, že sa ho zamestnávateľ dozvie napriek tomu, že vás odbory alebo štát ochraňujú. Ak sa stanete informátorom alebo informátorkou, mali by ste dbať na ostražitosť. Tento proces vyžaduje trpezlivosť a emocionálnu silu. Taktiež riskujete, že dáte príliš veľa nádeje do procesu nahlásenia a zažijete vyhorenie

Nápomocné odkazy:

Epilóg

Tento leták sme vydali v septembri 2014. Ak ho čítate neskôr, je možné, že niektoré informácie nie sú aktuálne. Preto je dôležité, že si informácie overíte s aktuálnejšími zdrojmi. Viac informácii môžete nájsť na nasledujúcej stránke: https://labourrights.vrijebond.org/

Nie sme mimovládna, podporná ani charitatívna organizácia. Sme anarchisti a anarchistky a vedieme svoju prácu sami na základe vzájomnej podpory. Ak máte problémy v práci, kontaktujte nás, spoločne sa môžeme brániť. Ak nemáte problémy v práci, ale nesúhlasíte s kapitalistickým usporiadaním spoločnosti, v ktorej je vaša hodnota založená na tom čo vlastníte, taktiež sa k nám môžete pridať. Spoločne máme väčšiu silu a môžeme sa brániť voči vykorisťovaniu.

Je možné, že časť tohto dokumentu je v angličtine, pretože nám chýba časť v danom jazyku. Ak chcete pomôcť s prekladom, môžete tak urobiť na adrese http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, tam nájdete platformu na preklad, v ktorej môžete poslať váš preklad chýbajúceho textu alebo navrhnúť úpravy/vylepšenia k existujúcemu textu.

AGA (Anarchistische Groep Amsterdam)

Contact:

 • Email: aga@agamsterdam.org
 • Website: http://agamsterdam.org
 • Mail: postbus 16521 1001 RA Amsterdam
 • Library: Môžete sa staviť v našej knižnici v sobotu medzi druhou a šiestou poobede na adrese: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Vrije Bond

V Holandsku a Belgicku je viacero skupín a ľudí spriatelených s Vrije Bond. Kontaktné údaje nájdete na stránke: http://www.vrijebond.org/groepen/

Alebo napíšte sekretariátu a ten vás dá do kontaktu s členmi a členkami vo vašej lokalite: secretariaat@vrijebond.nl

Vloerwerk

Vloerwerk je sebaorganizovaná sieť pracujúcich, ktorí si pomáhajú s problémami v práci. Ak máte problém a chcete sa mu postaviť spoločne, alebo sa iba chcete zapojiť do kampane, kontaktujte nás: info@vloerwerk.org