Arbeidsrecht in Nederland

Datum van publicatie: Winter 2014


Als werknemers zijn we kwetsbaar wanneer we niet goed bekend zijn met onze rechten. Zeker van buitenlandse werknemers in Nederland wordt maar al te vaak misbruik gemaakt. Dit kan liggen aan de moeilijk beschikbare informatie over het Nederlandse arbeidsrecht in talen anders dan het Nederlands. Met dit pamflet hopen we daar verandering in te brengen en solidariteit tussen werknemers aan te moedigen, zodat we ons beter kunnen weren tegen werkgevers die ons proberen uit te buiten. Aarzel daarom niet deze informatie te verspreiden onder je collega’s.

Op onze site staan vele vertalingen van dit pamflet. Als je er jouw vertaling aan toe wilt voegen, stuur die dan naar ons op.

De hier genoemde rechten zijn alleen onze basisrechten. Als we meer willen bereiken zullen we ervoor moeten vechten!

Werktijden en pauzes

1) Een dienst mag niet langer duren dan 12 uur. Een werkweek mag niet langer duren dan 60 uur. Als je een werkweek draait van 60 uur moet dit gecompenseerd worden. De werkweek mag namelijk niet meer bedragen dan gemiddeld 55 uur over 4 weken en 48 uur over 16 weken.

2) Na 5 ½ uur aaneengesloten arbeid moet je wettelijk een halfuur pauze krijgen (en nemen). Bij een werkdag van meer dan 10 uur wordt dit 45 minuten. Dit mag drie keer een kwartier zijn gedurende die tien uur. Deze pauze, van een halfuur of drie kwartier, hoeft de werkgever niet te vergoeden.

Veiligheid en gezondheid

3) De werkgever is verplicht toe te zien op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ze moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, voor veilig gereedschap en materieel, voor duidelijke instructies over hun bediening en voor gepaste voorzorgsmaatregelen bij het werken met (mogelijk) gevaarlijke stoffen.

4) Wanneer je fysiek niet instaat bent jouw werk te doen, heb je recht op betaald ziekteverlof. De hoogte hiervan hangt af van je contract. Let erop dat vaak contractueel is vastgelegd dat de eerste twee dagen ziekteverzuim niet worden uitbetaald (zogeheten wachtdagen).

5) Bij ziekte heeft de baas of werkgever niet het recht de werknemer te vragen wat er mankeert. Het staat je vrij hen dit te vertellen, maar ze mogen je er niet toe dwingen.

Salaris

6) Voor werknemers tussen de 23 en 67 jaar bedraagt het wettelijk minimumloon bij een achturige werkdag en een 40-urige werkweek € 8,63 bruto per uur, € 69,01 per dag, € 345,05 per week en € 1.495,20 per maand. Werk je niet in loondienst maar tegen stukloon, dan behoor je bij een ‘gangbaar’ werktempo ten minste dit minimumloon te verdienen.

Contract

7) In principe is een mondelinge arbeidsovereenkomst even rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Maar het is natuurlijk moeilijk na te gaan wat er afgesproken is zonder schriftelijk bewijs. Vraag dus altijd naar een afschrift van de overeenkomst op papier of per e-mail of sms-bericht! Overigens is werkgever verplicht jou schriftelijk o.a. te laten weten: waar, vanaf wanneer, tot wanneer, voor hoe veel uur gemiddeld per week, voor wie, in welke functie en tegen welk loon je gaat werken.

8) Bij ontslag moet de werkgever schriftelijk laten weten waarom je ontslagen wordt. Doet hij of zij dat niet, dan blijft het contract van kracht en moet de werkgever je blijven doorbetalen. Ontslag op staande voet is alleen toegestaan tijdens een proefperiode of bij dwingende reden.

9) Mensen zonder verblijfsvergunning hebben wettelijk recht op betaling na verrichte arbeid en op gepaste veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen op het werk. (Maar: werkgevers mogen geen mensen zonder verblijfsvergunning aannemen!)

Het beruchte nul-urencontract

10) In Nederland bestaat een nul-urencontract. Dit betekent dat je moet komen opdraven wanneer de werkgever dat wil (maar voor minimaal 3 uur!). Als je wilt stoppen met je werk, heb je bovendien een maand opzegtermijn. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt proberen per direct ontslag te nemen, maar zoek wel uit wat je rechten zijn, zodat je weet wat de eventuele gevolgen kunnen zijn.


11) Maar er geldt nog een andere en belangrijke bepaling:

Wanneer een werknemer drie maanden achtereen gemiddeld meer uren werkt dan contractueel is vastgelegd, wordt het contract stilzwijgend en automatisch gewijzigd naar dat nieuwe gemiddelde aantal uren.

Enkele suggesties voor (buitenlandse) werknemers in Nederland:

1) Houd je eigen administratie bij! Bewaar je loonstrookjes, houd een rooster bij van je gewerkte uren, en bewaar alles wat je van je baas of werkgever schriftelijk of per e-mail ontvangt. Houd ook de namen en adressen bij van alle bedrijven en werkgevers voor wie je hebt gewerkt en plaatsen waar je hebt gewekt.

2) Draag nooit paspoort, werkvergunning of andere belangrijke papieren af aan derden. Dit zijn belangrijke persoonlijke bezittingen, die in handen van derden kunnen worden gebruikt om je onder druk te zetten en om je dingen tegen je wil te laten doen.

3) Zet nooit je handtekening onder een document dat je niet volledig begrijpt. Vraag om een afschrift in een taal die je beheerst, en bepaal dan eerst of je nader (juridisch) advies wilt inwinnen.

4) Leg bij een nieuwe baan of klus direct contact met je collega’s. Wissel bijvoorbeeld telefoonnummers uit. Probeer elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt op het werk. Bouw een gevoel van solidariteit op. Bij conflicten sta je samen sterker dan alleen.

5) Let erop dat je na afloop van je contractduur eventuele achterstallige inkomsten ontvangt, inclusief vakantiegeld (circa 8% van je bruto maandloon) en ongebruikte vakantiedagen.

6) Waarschijnlijk valt je werk onder een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Voor uitzendwerk geldt de CAO voor Uitzendkrachten. Recente versies hiervan vind je in het Engels, Pools en Nederlands op http://www.abu.nl/publicaties/

7) De meeste werknemers hebben recht op zorgtoeslag van de overheid. Deze maandelijkse toeslag kan je de helft van je verzekeringspremie schelen. Meld je aan via http://www.toeslagen.nl.

8) Let erop dat je je jaaropgave ontvangt van al je werkgevers, zodat je belastingaangifte kunt doen voor eventuele belastingteruggave. Belastingformulieren vind je op http://www.belastingdienst.nl/ (of in het Engels: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/ , in het Duits: http://www.belastingdienst.deutsch/ ).

Dit pamflet dateert van september 2014. Tegen de tijd dat je dit leest, kan sommige informatie alweer verouderd zijn. Raadpleeg altijd recente bronnen.

Meer informatie is ook te vinden op onze site https://labourrights.vrijebond.org

Als je op zoek bent naar wederzijdse steun van andere werkers, kun je contact opnemen met:

Anarchistische Groep Amsterdam — Vrije Bond
http://aga@agamsterdam.org
http://agamsterdam.org
Postbus 16521
1001 RA Amsterdam

Of kom op bezoek in onze bibliotheek, elke zaterdag van 2 tot 6 uur ‘s middags:


Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.

De Vrije Bond telt vele betrokken groepen en individuen in Nederland en grote delen van België. Kijk op de website voor contactgegevens: http://www.vrijebond.org/groepen/

Of schrijf het secretariaat om contact te leggen met leden in jouw omgeving: secretariaat@vrijebond.nl .

Derechos laborales en los Países Bajos

Guía de derechos laborales en los Países Bajos (para trabajadores inmigrantes)

Como trabajadores somos vulnerables cuando no conocemos nuestros derechos laborales. En los Países Bajos los trabajadores inmigrantes están a menudo explotados por los empleadores, situación en parte debida a la falta de información sobre dichos derechos en lenguas otras que el holandés. Por eso hemos decidido escribir en varios idiomas un folleto sobre los derechos laborales en los Países Bajos. Este panfleto pretende ayudarte a comprender las leyes y los derechos laborales en este país. De esta manera podrás defenderte a ti mismo/a frente a posibles intentos de explotación laboral. Si encuentras esta información interesante y eres capaz de traducirla a otro idioma, tómate por favor el tiempo de realizar la traducción y enviárnosla ya que, así podrás ayudar a otros trabajadores inmigrantes a conocer sus derechos. Una vez realizada y enviada, la nueva traducción se pondrá en nuestra página web. Tú, sin embargo, puedes también pasar directamente la información a tus compañeros de trabajo. Lo que se presenta a continuación no es más que los derechos mínimos. Si queremos más, habrá que luchar por ello.

Jornadas laborales y descansos.

1. Un turno de trabajo no debería superar las 12 horas. Una semana laboral no puede sobrepasar las 60 horas. Si eso pasa, debes ser compensado ya que, en un periodo de 4 semanas, no está permitido trabajar más de un promedio de 55 horas a la semana. Además, tras 16 semanas de trabajo, dicha media máxima se reduce a las 48 horas.

2. Si has trabajado 5 horas y media seguidas, tienes que tener un descanso obligatorio de media hora. Si trabajas más de 10 horas en una sola jornada, este descanso se amplía a los 45 minutos. El descanso de 45 minutos puede ser dividido en 3 periodos de 15 minutos a lo largo de las 10 horas. Estos descansos no se pagan.

Salud & seguridad.

3. El/la empleador/a se considera responsable por la salud y la seguridad de sus trabajadores. Esto implica proveer a los/las trabajadores/as de un entorno de trabajo adecuado, así como de herramientas y vehículos seguros. Además debe proporcionar las instrucciones y la formación adecuadas para el manejo de dichas herramientas y vehículos. Finalmente, si el trabajo supone uso de sustancias potencialmente peligrosas, entonces el/la empleador/a de tiene que tomar las precauciones de seguridad correspondientes.

4. Si un/a trabajador/a está enfermo/a tiene, en la mayoría de casos, derecho a una baja laboral remunerada. Los subsidios de enfermedad varían dependiendo del tipo de contrato. Recuerda que los primeros días de baja, llamados comúnmente wachtdagen, no se pagan según la mayoría de los contratos.

5. Sobre la baja laboral: En caso de caer enfermo, tu empleador/a no tiene derecho a preguntarte sobre tu enfermedad. Si quieres se lo puedes decir, pero no estás obligado a hacerlo.

Pagos.

6. Para los trabajadores entre 23 y 67 años de edad el salario mínimo legal son 8.63€ por hora. Es decir, 69,01€ por una jornada de 8 horas; 345.05€ a la semana y un total de 1495.20€ al mes, tomando siempre como referencia una semana laboral de 40 horas y hablando de salarios brutos. Las retribuciones de trabajo a destajo (stukloon) tienen que corresponder al salario mínimo mencionado arriba siempre que el trabajo se realice a un ritmo normal.

Contratos.

7. En los Países Bajos un acuerdo verbal tiene la misma validez legal que un contrato escrito. No obstante, es complicado demostrar los detalles de dicho acuerdo cuando no existen evidencias físicas. Tienes, por tanto, que obtener una copia escrita del acuerdo, bien sea en papel, correo electrónico o mensaje de móvil.

8. El motivo de despido ha de comunicarse siempre por escrito. En caso contrario, el contrato sigue vigente y han de abonarte los salarios pertinentes. El despido inmediato es posible solo durante los periodos de prueba.

9. Los trabajadores sin permiso de residencia (verblijfsvergunning) tienen los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores. Aunque esto es cierto, no debemos olvidar que, en términos legales, un/a empleador/a no puede contratar trabajadores en situación irregular.

El infame contrato de ‘0 horas’.

10. En los Países Bajos existen contratos de 0 horas que luego se complementan con jornadas sueltas cuando el/la empleador/a lo requiera y a las que se está obligado a responder. Incluso en este tipo de contrato, si deseas renunciar, tienes que avisar con un mes de antelación. Eso no significa que no puedes intentar dejar el trabajo en un mismo día, pero sería conveniente haber comprobado antes el marco legal para que sepas el riesgo que tomas.

11. Importante: si durante un período de 3 meses trabajas jornadas medias superiores a las que se reflejan en tu contrato, el contrato queda automáticamente actualizado con ese número de horas.

Algunas sugerencias adicionales.

1. Lleva al día el papeleo. Haz copias de tus nóminas, así como de los registros de horas trabajadas y guarda toda información que recibes, bien en papel bien en correo electrónico, de tu empleador/a. También conviene anotar el nombre y la dirección de las empresas en las que trabajas.

2. No entregues nunca tus documentos personales tales como el pasaporte y/o el permiso de trabajo a nadie y bajo ninguna circunstancia. Este tipo de documentos son muy importantes y si están en manos de otras personas pueden ser usados para obligarte a hacer cosas que no deseas.

3. No firmes documentos cuyo contenido no entiendes por completo. Solicita copias en un idioma que puedas entender y no dudes en pedir ayuda legal si lo crees conveniente.

4. Crea vínculos con tus compañeros/as de trabajo desde el primer momento. Intercambia números de teléfono con ellos. También es importante que informéis unos a otros acerca de asuntos/ problemas en el trabajo y que fortalezcáis la solidaridad entre vosotros/as. En caso de conflicto, seréis más fuertes juntos que separados.

5. Cuando termina tu contrato, debes recibir los llamados pagos posteriores (horas extra, días libres sin usar, compensación por vacaciones etc.). Recuerda que para la paga de vacaciones se retiene cada mes aproximadamente el 8% de tu salario bruto.

6. Es posible que tu puesto de trabajo esté reglado por una fórmula legal similar al convenio colectivo (CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst en Holandés). Si trabajas a través de una empresa de trabajo temporal, puedes encontrar el convenio que te corresponde en holandés, inglés y polaco en la siguiente página web: http://www.abu.nl/publicaties/cao

7. La mayoría de los trabajadores tienen derecho a recibir el llamado ‘zortoeslag’ del gobierno. Este beneficio social te permite ahorrar un porcentaje importante del seguro médico obligatorio y se puede solicitar en: http://www.toeslagen.nl

8. Solicita la devolución de los impuestos de cada año, entero o en parte, trabajado en los Países Bajos. Asegúrate de recibir el ‘jaaropgaaf’ de tu empleador/a ya que lo necesitarás para completar este proceso. Los formularios se pueden encontrar en: http://www.belastingdienst.nl/english/
Este panfleto fue publicado en septiembre de 2014 por lo que la información que contiene puede que sea anticuada cuando llegue a tus manos. Por eso te rogamos que contrastes todo lo que esté escrito aquí con información actualizada. Más información (y probablemente más actualizada) se puede encontrar en: http://www.labourrights.vrijebond.org

Si estás buscando apoyo mutuo de otros trabajadores, puedes contactar con nosotros:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
http://agamsterdam.org
Postbus 16521
1001 RA Amsterdam

También puedes pasar por nuestra librería cualquier sábado entre las 14:00 y las 18:00 en Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.

Labour rights in the netherlands

Labour rights in the Netherlands (for migrant workers)

Published: Winter of 2014

As workers, we are vulnerable when we are unfamiliar with our rights. Especially foreign workers in the Netherlands all too often get taken advantage of. This may be due to a lack of available information on basic workers’ rights in the Netherlands in languages other than Dutch. With this pamphlet we hope to change that and to encourage solidarity between workers, so we can defend ourselves against employers looking to exploit us. Please share it’s content with your fellow workers. Of course the rights listed below are only our basic rights. We’ll have to fight for it if we want more!

On our site you can find this pamphlet in many translations, if you have a translation to add, please send it to us.

Working times & breaks.

1 A shift may not exceed 12 hours. A working week may last no more than 60 hours. When you make a week of 60 hours it should be compensated because you are not allowed to work more than 55 hours a week on average over in 4 weeks. After 16 weeks this number becomes an average of 48 hours.

2 You are entitled to a mandatory 30 minute break for every 5 and a half hours you work. (You have to take this break!) If you work for more than 10 hours this becomes 45 minutes. This can be made up of three breaks of 15 minutes spread throughout the 10 hours. This break is not paid.

Health & safety.

3 A boss is responsible for the health and safety of his/her workers. This means providing a safe working environment, safe tools and vehicles, proper instructions regarding safe operation of those tools and vehicles, and proper precautions for working with (potentially) hazardous substances.

4 When you are physically unable to do your work, you are, in most cases, entitled to sick pay. Depending on the type of contract you have the amount of sick pay can differ. Take into account that many contracts say you won’t get paid the first two days, these days are called wachtdagen.

5 Regarding sick leave: When you fall ill the boss is not allowed to ask the worker what is the cause of the illness. You are free to tell them if you wish, but they cannot make you tell them.

Payment.

6 For workers between 23 and 67 years of age the legal minimum wage is €8,63 gross an hour based on a 40 hour work week. This is €69,01 for an 8 hour day, €345,05 per week and €1.495,20 gross per month. If you are not paid an hourly wage but instead receive ‘piece wage’, you should be able to earn at least this minimum wage while doing your work at a ‘normal’ pace.

Contracts

7 In principle a verbal labour agreement has the same validity as a written contract. However it is hard to prove the details of the agreement when there is no physical evidence. Always get a copy of the agreement on paper, by e-mail or text message!

8 When a boss wants to fire you he/she has to state the reason in writing. When not in writing, the contract continues and the boss is still obliged to pay you your wages. Immediate dismissal is only allowed during a probation time.

9 People without residence permit (verblijfsvergunning) are lawfully entitled to their wages after having worked and to regular health and safety protection while at work. (A boss however, is not allowed to hire people without a residence permit.)

The infamous ‘zero-hour’ contract.

10 In the Netherlands contracts can be made for zero hours. Unfortunately with most zero-hour contracts your are obliged to come to work when the boss calls you to do so. When you want to quit you have to give a month’s notice. This doesn’t mean you can not try to leave immediately. Just check whether or not you are doing this legally, so you know what risk you are taking.

11 There is also another, very important regulation: When an employee works more than his/her contracted hours for three consecutive months, the contract changes to that new average of hours!

Some suggestions for (migrant) workers in the Netherlands.

1 Keep your own administration! Save pay slips, keep a roster of your working hours and save all information you get from your boss on paper or email. Also write down addresses and names of companies you are working for.

2 Never hand over any documentation, especially passport and work permit, to anyone. These are important personal possessions and in the hands of others they can be used to pressure you into doing things you don’t want to do.

3 Never sign any documents without fully understanding their meaning. Ask a copy in a language you understand and decide whether you want (legal) advice on it.

4 Establish contacts with your fellow workers from day one at a new job. Exchange phone numbers. Try to inform each other about issues at work. Build a feeling of solidarity. In case of conflict you’ll be stronger together than on your own.

5 After your contract has finished, make sure you get all your back payment, including your holiday pay (around 8% of your gross monthly wage) and unused vacation days.

6 Your work might be regulated by means of a collective bargaining agreement (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst). If you are working through a temporary work agency, the Dutch temp agency CAO applies to you. Recent versions in English, Polish and Dutch you can find here: http://www.abu.nl/publicaties/cao

7 Most workers are entitled to zorgtoeslag from the government. This monthly allowance could save you up to half of your health insurance fee. You can apply for this through: http://www.toeslagen.nl.

8 Make sure you get the jaaropgaaf from your boss, so you can fill in your tax return. Tax forms can be found on:

http://www.belastingdienst.nl/english/

http://www.belastingdienst.nl/deutsch/

This leaflet was published in September 2014. By the time you read it some information might be outdated. So always double check with more up-to-date information sources.

More information can also be found on the following website:

https://labourrights.vrijebond.org/

In case you are looking for mutual support from fellow workers, you can also contact us:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Or pass by our library on Saturdays from 2 to 6 pm: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

There are many groups and people involved in the Vrije Bond in the Netherlands and in large parts of Belgium. Check the website for contact details:

http://www.vrijebond.org/groepen/

Or write to the secretariat to get in contact with members in your vicinity: secretariaat@vrijebond.nl